Værdigrundlag

​Medborgerskab, medbestemmelse og ytringsfrihed er bærende elementer i det danske samfund, og derfor også pejlemærker for de mål vi sætter for børnene på 3Kløveren. ​

​Alle mennesker udvikler sig gennem livet, og udviklingen kan gå i alle retninger, i 3Kløveren møder vi hinanden fordomsfrit med troværdighed, åbenhed og respekt.

Det er 3Kløverens opgave at hjælpe barnet med at håndtere de udfordringer, de har og tilbyde kompenserende aktiviteter og understøttende læring i forhold til sociale relationer, selvhjulpenhed og indflydelse på eget liv.

Vores mission er at være et kvalificeret pædagogisk døgn- og aflastningstilbud til børn med handicap, der understøtter, at børnene har et godt liv – hele livet.

Visionen er at 3Kløveren har høj faglighed og effektiv drift.

Kerneydelsen er en individuelt tilrettelagt indsats, hvor aktiviteterne er planlagt ud fra barnets egne ressourcer og ud fra et hensyn til den samlede børnegruppe og enhedens ressourcer. Indsatsen her og nu er målrettet et godt børne- og ungdomsliv, der retter sig mod at børnene som voksne har kompetencer, der giver størst mulig indflydelse på eget liv. Centralt i dette arbejde er forældrene, men også skole og andre involverede fagpersoner er væsentlige samarbejdsparter.

Vi arbejder i miljø, der kompenserer for de skiftende personalerelationer barnet møder på en døgninstitution, og hvor der balanceres mellem det enkelte individ og den samlede gruppes behov.


Kerneområderne er læring og udvikling inden for områderne; netværk og socialt samvær, sociale færdigheder, kommunikation, ADL (Almindelig Daglig Læring) og selvhjælpsfærdigheder og motorik, sundhed og fysisk aktivitet.