Pædagogik og værdier

​Medborgerskab, demokrati, medbestemmelse og ytringsfrihed er bærende elementer i det danske samfund og derfor også pejlemærker for de mål, vi sætter for børnene på den lange bane.​

Vores kerneopgave:

3Kløveren er etableret for at hjælpe kommunerne med at levere en ydelse til familier, der har børn med udviklingshæmning, og som derfor har et særligt behov for støtte til pasning af barnet.

Kerneopgave visualisering indholdsside.png

Det er 3Kløverens opgave at hjælpe det enkelte barn med at håndtere de udfordringer, de har, og tilbyde kompenserende aktiviteter og understøttende læring i forhold til sociale relationer, selvhjulpenhed og indflydelse på eget liv.

3Kløveren er et sted, hvor etikken er i højsæde, og hvor glæde, respekt og refleksion indgår i den tænkning, der er grundlag for vores arbejde. Vores mission er at være et kvalificeret pædagogisk døgn- og aflastningstilbud til børn med udviklingshæmning, der understøtter, at børnene har et godt liv – hele livet.


Vision om høj faglighed og effektiv drift.

Kerneindsatsen er individuelt tilrettelagt, aktiviteterne er planlagt ud fra barnets egne ressourcer og ud fra et hensyn til den samlede børnegruppe og enhedens ressourcer.
Aktiviteter der til sammen skal understøtte, at barnet får et godt liv – hele livet.

Indsatsen er her og nu målrettet et godt børne- og ungdomsliv, men hvor visionen også er, at børnene som voksne har kompetencer, der giver størst mulig indflydelse på eget liv, og hvor de er så selvhjulpne, som deres særlige livsvilkår giver mulighed for.

Centralt i dette arbejde er forældrene, men også dagtilbud og andre involverede fagpersoner er væsentlige samarbejdsparter.

Vi arbejder i et visuelt og praktisk struktureret miljø, der kompenserer for de skiftende personalerelationer, som barnet møder på en døgninstitution, hvor der tænkes på balancen mellem det enkelte individ og den samlede gruppes behov.

Kerneområderne er læring og udvikling inden for områderne; netværk og socialt samvær, sociale færdigheder, kommunikation, ADL (Almindelig Daglig Læring),selvhjælpsfærdigheder og motorik samt sundhed og fysisk aktivitet

 Læs mere om den anvendte pædagogik på disse sider: