​​

Faglig udvikling

​Den faglige udvikling på 3Kløveren tager direkte afsæt i beskrivelsen af vores kerneopgave

På 3Kløveren samarbejder flere faggrupper om at skabe en tryg og aktiv hverdag for børnene. Uanset stillingsbetegnelse arbejder vi alle for at løse kerneopgaven bedst muligt ud fra vores specifikke kompetencer. Vi arbejder derfor med kompetenceudvikling ud fra flere forskellige perspektiver som f.eks. interesser, stillingsbetegnelse, arbejdsfunktion samt de faglige ressourcer i et team. 

Den faglige udvikling på 3Kløveren tager udgangspunkt i de pædagogiske metoder og tilgange, som det faglige udvalg har besluttet. ​Det er medarbejderudvalget (MED-udvalget), der ud fra en samlet vurdering lægger en toårig strategi for kompetenceudviklingen for alle medarbejdere på 3Kløveren.

Det er opgaveløsningen i forhold til 3Kløverens børn, der er afgørende for, hvilke kompetencer den enkelte medarbejder samt medarbejdergruppen har behov for i løsningen af kerneopgaven. Vi søger i videst muligt omfang at understøtte individuelle kompetencer hos medarbejderne, når det er målrettet kerneopgaven. Derfor har vi blandt andet også et årshjul, der sikrer løbende faglig udvikling.

Vi deltager i kurser og temadage bl.a. ved Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden og afholder interne undervisningsforløb ved blandt andre vores psykolog, sygeplejerske, ergoterapeut og faglige koordinatorer. Derudover afholdes årligt to pædagogiske dage for alle team samt en gang årligt en personaledag for alle medarbejdere på 3Kløveren. Udgangspunktet for alle udviklingsaktiviteter er at drøfte, hvordan vi bedst understøtter, at børnene når de mål, der er i deres individuelle pædagogiske handleplaner. Teamene har desuden alle supervisionsforløb både med vores psykolog og med ekstern supervisor.


Redaktør