​​​​​

Udviklingsplaner og ICF/CY

​En gang om året laver vi en pædagogisk udviklingsplan for hvert barn, hvor teamet laver ambitiøse, men dog konkrete og realiserbare mål.

​Udviklingsplanerne godkendes af forældrene ved det årlige udviklingsmøde, hvor også sagsbehandleren og andre eksterne parter er til stede. Målene evalueres med forældrene et halvt år efter, at udviklingsplanen er udfærdiget. Internt evalueres de løbende fra dén dag de godkendes, for at sikre størst mulig udvikling.

Målene opstilles indenfor seks centrale områder:

  • Sociale færdigheder
  • ADL (Almindelig Daglig Læring)
  • Motorik
  • Netværk
  • Kommunikation
  • Uddannelse og beskæftigelse

Til hvert emne opstilles tre forskellige mål:

  • Et langsigtet mål som beskriver, hvilken udvikling, vi forventer, der vil ske på lang sigt.
  • Et kortsigtet mål som beskriver, hvilken udvikling, vi forventer, vil ske indenfor et år.
  • Specifikke mål som beskriver, hvilken udvikling, vi forventer, er sket, når vi et halvt år senere evaluerer målene på et opfølgningsmøde sammen med forældrene.

Målene evalueres løbende

Målene er opdelt på denne måde, da udviklingsplanen fungerer som en operationalisering af 3Kløverens kerneopgave. Her ligger vi særligt vægt på, at børnene skal have både en god barndom og det bedst mulige liv hele livet. Vi er derfor opmærksomme på, at målene også gør en langsigtet forskel for barnet.

Det enkelte team finder frem til, hvilke metoder der skal anvendes til udførelsen af målene, og arbejdet med målene dokumenteres dagligt. Vurderes det, at der ikke sker en udvikling i forhold til et eller flere mål, drøfter teamet med en faglig leder og psykologen, hvorvidt der skal justeres på mål, metoder eller begge dele.

Der arbejdes således med målene i dagligdagen, og børnenes daglige aktiviteter er udvalgt og planlagt efter, hvilke mål de har.

Børn, der indskrives på 3Kløveren, får en udviklingsplan indenfor tre måneder. Hvis det er muligt for barnet, forsøger vi altid at inddrage dem i udfærdigelsen af deres mål. Hvor det ikke er muligt, sørger vi altid for, at de ting og aktiviteter, som vi ved, der giver eller ville kunne give livskvalitet og motivation hos dem, anvendes i størst mulig udstrækning i målene såvel som i metoderne.

Udviklingsplan skabelon.pdf

ICF - International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelser og helbredstilstand

Udviklingsplanen udfærdiges på baggrund af viden fra ICF-udredningen. ICF står for ”International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelser og helbredstilstand” og er vedtaget af WHO’s World Health Assembly. ICF’en anvendes til at beskrive og afdække børnenes funktionsniveauer, og dette opstilles i ressourcer og begrænsninger. ICF’en er et vigtig værktøj, som giver os grundig og veldokumenteret viden om det enkelte barn, hvilket gør os i stand til at opstille mål, som er relevante for barnet. Forud for udviklingsplanen justeres ICF’en, så den tilpasses årligt, så eventuelle nye ressourcer eller begrænsninger beskrives. Børn, der indskrives på 3Kløveren, får en ICF indenfor tre måneder.


Redaktør