​​​​​​

Udredning og test

Hvert år udarbejdes og opdateres en ICF/CY for hvert enkelt barn på 3Kløveren. Kort fortalt er ICF/CY en test, der kortlægger barnets ressourcer og begrænsninger og dermed danner grundlag for det pædagogiske arbejde. 

ICF-CY står for International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth, og er en klassifikation eller analyse af barnets funktionsevne/funktionsevnenedsættelse ud fra et fokus på vigtige elementer som bl.a. helbredstilstand og forhold i det omgivende miljø. ICF'en er med til at give et nuanceret indblik i barnets styrker såvel som udfordringer ud fra et objektivt synspunkt, og åbner op for interessante pædagogiske betragtninger og dialoger i det daglige arbejde.

På 3Kløveren bruges ICF'en primært som et internt arbejdsredskab, der dels skal sikre barnets rammer og tilrettelæggelse af en optimal hverdag, og dels skal danne baggrund for det pædagogiske arbejde med barnets individuelle udviklingsplan. I det eksterne samarbejde får ICF'en dog også betydning, idet den ofte sendes til kommunale samarbejdspartnere i forbindelse med fx ændringer i dagtilbud/skolegang eller når børnene skal flytte fra 3Kløveren. ICF'en udarbejdes løbende med opfølgning i august/september, og der er løbende mulighed for sparring i forbindelse med personalets interne teammøder eller på sparringsmøder med bl.a. psykolog, koordinator eller faglig leder.

Foruden ICF/CY udarbejdes også årligt en individuel udviklingsplan for hvert barn (se også afsnittet om pædagogiske metoder). Udviklingsplanen har til formål at opstille en række kort- og langsigtede mål for barnet inden for syv kerneområder af almindelig daglig læring, som skal arbejdes med i løbet af det følgende år. Disse områder omfatter:

Sociale færdigheder
Omhandler evnen til at kunne samarbejde med fx det pædagogiske personale, indgå i turtagning, udvikle relationer, rumme sociale aktiviteter, udvikle sociale kompetencer, (parallel)lege med andre børn, deltage i fællesarrangementer etc.

ADL - Almindelig daglig læring
Omhandler evnen til personlig hygiejne, almindelige gøremål omkring måltider, tage tøj af og på, pakke taske, deltage i rengøring, rydde op på værelset etc. 

Kommunikation
Omhandler barnets kommunikationssystem, sprogtræning, udtale af ord, og anvendelse af værktøjer som fx ShowMyDay, GoTalkNow, TegnTilTale etc. 

Motorik
Omhandler evnen til at dyrke motion fx deltage i gåture eller cykling, indgå i fysio-/ergoterapeutiske øvelser eller øvelser med fokus på fx sansemotorik, mærke egen krop i bevægelse, have kropsbevidsthed (fx benævne og udpege kropsdele), dyrke mindfulness, modtage massage etc. 

Almen trivsel; sundhed, kost og motion
Omhandler barnets generelle trivsel med fokus på bl.a. sundhed, kost og motion. Her dækker sundhed barnets overordnede mentale sundhed og trivsel – herunder udfordringer og problemstillinger både periodevist og længerevarende. Kost dækker barnets kostvaner, åbenhed for nye madvarer, ro omkring måltider og evne til fx at spise med bestik, mens motion dækker mål om barnets rutiner ift. motion og bevægelse. 

Netværk
Omhandler at forbedre vilkår for hjemmebesøg, forberedelse til hjemmebesøg, sociale relationer til andre børn på/uden for 3Kløveren, bedsteforældre, ringeaftaler osv. Mål inden for dette punkt kan også indeholde ønsker til mål fra forældrenes side, som vil hjælpe, når barnet fx er på hjemmebesøg. 

Uddannelse og beskæftigelse
Omhandler barnets undervisningsparathed fx i at mestre elementer i morgenrutine, selvstændighed om morgenen, genkendelse af morgenrutine, pakke skoletaske, lave madpakke, forbedret nattesøvn osv.

Målene i udviklingsplanen formuleres med afsæt i dialog til afdelingens teammøder, til sparring med psykolog og faglig leder, og/eller i dialog med barnet eller den unge selv, hvis muligt. Derudover inddrages og samarbejdes der også tæt med barnets forældre og evt. dagtilbud/skole for derigennem at kunne sikre barnet de bedst mulige rammer. 

Hvert år evalueres der på målene i løbet af foråret og efteråret, og afholdes hhv. statusmøder (om sommeren) og udviklingsmøder (om vinteren), hvor arbejdet med målene præsenteres og diskuteres mellem 3Kløveren, barnets forældre og eksterne samarbejdspartnere som sagsbehandler, barnets skole/dagtilbud etc.
Redaktør