Vores kerneopgave

​Kerneopgaven er at skabe de bedste rammer for, at børn med udviklingshæmning har en god barndom. Børnene støttes i at udvikle deres fulde potentiale, for på den måde at sikre dem størst mulig indflydelse på eget liv – hele livet.  

3Kløveren er etableret for at hjælpe kommunerne med at levere en ydelse til familier, der har børn med udviklingshæmning og som derfor har et særligt behov for støtte til pasning af barnet.

Det er vores opgave at hjælpe det enkelte barn med at håndtere de udfordringer, de har og samtidig tilbyde kompenserende aktiviteter og understøttende læring i forhold til sociale relationer, selvhjulpenhed og indflydelse på eget liv. Hos os er etikken i højsædet, og glæde, respekt og refleksion indgår i den tænkning, der er grundlag for vores arbejde. 

Vision om høj faglighed og effektiv drift

Kerneindsatsen er individuelt tilrettelagt, aktiviteterne er planlagt ud fra barnets egne ressourcer og ud fra et hensyn til den samlede børnegruppe og enhedens ressourcer. Aktiviteter der til sammen skal understøtte, at barnet får et godt liv.

Indsatsen er her og nu målrettet et godt børne- og ungdomsliv, men visionen er også, at børnene som voksne har kompetencer, der giver størst mulig indflydelse på eget liv, og hvor de er så selvhjulpne, som deres særlige livsvilkår giver mulighed for. Centralt i dette arbejde er forældrene, men også dagtilbud og andre involverede fagpersoner er væsentlige samarbejdsparter.

Vi arbejder i et visuelt og praktisk struktureret miljø, der kompenserer for de skiftende personalerelationer, som barnet møder på en døgninstitution, hvor der tænkes på balancen mellem det enkelte individ og den samlede gruppes behov.

Kerneområderne er læring og udvikling inden for områderne; netværk og socialt samvær, sociale færdigheder, kommunikation, ADL (Almindelig Daglig Læring), selvhjælpsfærdigheder, motorik sundhed og fysisk aktivitet.

Redaktør