​​​​​​​​​​

Til samarbejdspartnere

Center for Forsorg og Behandling har fire forskelligrettede tilbud. Vi har en hjemløseindsats efter §110, vores rusmiddelbehandling, en kursusvirksomhed samt hele region hovedstadens alkohol-, narko-, og trafikkurser.​

Nedenfor kan offentlige samarbejdspartnere se vores takster for ambulant rusmiddelbehandling og ophold for hjemløse og se se revisorerklæring.

Vores EAN-nummer er 5798001113724​.

Vores SE nummer er 29766436.

Den nyeste revisorerklæring kan ses her​

Du finder finder kontaktinformation for vores forskellige afdelinger under kontakt i hovedmenuen.​

 Hos Center for Forsorg og Behandling har vi fire hjemløsetilbud; Skansegården (Hillerød) og Solvang (Glostrup) samt to tilbud rettede til unge mellem 18 og 30 år. Ungetilbuddene ligger i henholdsvis Brøndby og Helsinge. Hjemløsetilbuddene er målrettet mennesker med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som både har behov for et botilbud samt tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Takster for §110 ophold:


​Skansegården (døgntakst)​1.261 kr.
​Ungetilbuddet (døgntakst)​2.392 kr.
​Solvang (døgntakst)​1.261 kr.​I rusmiddelbehandlingen tilbyder vi ambulant behandling af borgere med stof- og/eller alkoholafhængighed jf. SUL § 141 og SUL §142 samt SEL § 101. Tilbuddet henvender sig til borgere med rusmiddelproblematikker der ønsker at nedsætte, stoppe eller stabilisere deres forbrug. Vi har to ambulatorier der henholdsvis ligger i Hillerød og Hørsholm.

Takster for behandlingspakker

Lavintensiv behandling  

(12 ugers varighed)​

7.301 kr.


​Mellemintensiv behandling
(3 mdr. varighed)
13.424 kr.
​Højintensiv behandling
(3 mdr. varighed)
23.330 kr.
Højintensiv plus behandling
(3 mdr. varighed)
36.756 kr.

​​Intensiv substitution (døgntakst)

​204 kr.
Ordinær substitution (døgntakst)
124 kr.
Medicinsk behandling af alkoholafhængighed
46 kr.
Kortlægning
​4.490 kr.
​​Familiebehandling
7.301 - 36.756  kr.
Lægefaglig vurdering
​2.104 kr.

Beskrivelse af pakkernes indhold​

Kortlægning og behandlingsplan

Kortlægningen skal skabe et samlet billede af brugerens situation, herunder misbrug, psykosociale og helbredsmæssige forhold. Metodisk anvendes Addiction Severity Index (ASI), der er en struktureret interviewmetode til kortlægning af personer med misbrugsproblemer. Kortlægningen foretages indenfor den lovpligtige 14 dages behandlingsgaranti. Ud fra det samlede billede af brugerens situation skrives i samarbejde med brugeren en behandlingsplan, hvor der tages stilling til hvilken intensitet behandlingstilbuddet skal have og om brugeren skal have individuelle samtaler eller deltage i gruppe.

​Lav-intensiv behandling i 12 uger

Pakken henvender sig til brugere, der har behov for samtaler med en lav intensitet, det vil sige én individuel samtale om måneden eller gruppe hver 14.dag. Det kan være personer, som har andre ressourcer at trække på i form af netværk og arbejde eller personer, der er i den afsluttende fase af deres behandlingsforløb og har brug for færre støttende samtaler til at fastholde ophør eller det nedsat forbrug af alkohol/rusmidler.

Efter 12 ugers forløb sendes en status til kommunen.

Mellemintensiv behandling i 12 uger

I mellemintensiv behandling kan intensiteten variere fra deltagelse i gruppe 1 gang ugentlig eller en individuel samtale hver 14. dag.

Pårørende til den drikkende/misbrugende kan inddrages og deltage i samtalerne efter brugerens ønske.

Dertil kan brugeren deltage i mindfulness en gang om ugen og få NADA (øreakupunktur). 
Efter 12 ugers forløb sendes en status til kommunen.

Høj-intensiv behandling

Brugeren kan møde til samtaler 1 gang ugentlig i gruppe eller individuelt. Deltager brugeren i gruppe en gang ugentligt tilbydes der supplerende samtaler individuelt.

Pårørende til den drikkende/misbrugende kan inddrages og deltage i samtalerne efter brugerens ønske.

Derudover kan brugeren deltage i mindfulness gruppe en gang om ugen og få NADA (øreakupunktur).

Behandlingsforløbet afsluttes med en status som fremsendes til kommunen.

Familiebehandling

Familie- og pårørendebehandling tilbydes som led i den øvrige behandling med lav, mellem og høj intensitet. Dette kan være som samtaler til flere familiemedlemmer, individuelt eller som gruppetilbud til for eksempel forældre.

Ambulant afrusning

Vi tilbyder ambulant afrusningsforløb af 3-10 dages varighed. Der foretages en lægelig vurdering og medicinsk ordination og brugeren vurderes, vejledes og støttes ved opstart af behandlingen og ved opfølgning – der følges op på behandlingen i op til ti dage efter opstart både telefonisk og ved at brugeren møder op til udlevering af medicin og vurdering.

Ordinær substitutionsbehandling

Denne pakke omfatter en lægelig udredning, udlevering af substitutions- og evt. støttemedicin 1-4 gange om ugen samt lægelig opfølgning hver tredje måned. I behandlingens startfase er den lægelige opfølgning dog hyppigere.

Intensiv substitutionsbehandling

Denne ydelsespakke er rettet mod brugere, der af forskellige grunde ikke kan hente substitutionsmedicinen på ambulatoriet. Til disse brugere bringes medicinen ud af en sundhedsfaglig medarbejder der udleverer og overvåger indtag på samme vilkår som for de brugere der henter i ambulatoriet. Der foretages lægefaglig opfølgning som i den ordinære substitutionspakke, dog kan der tilbydes, at brugeren bliver hentet eller kørt hjem i forbindelse med lægesamtalerne der foregår i et af vores ambultorier.

Medicinsk behandling af alkoholafhængighed

Denne ydelsespakke omfatter lægelig ordination af medicin, medicinudlevering samt lægelig opfølgning minimum hver 6.måned. I behandlingens startfase er den lægelige opfølgning dog hyppigere. ​


​Kursusvirksomheden tilbyder kurser og uddannelser, både internt og eksternt, målrettet det socialfaglige- og pædagogiske felt, herunder uddannelser i den kognitive og narrative metode samt kurser i MI (Motiverende samtale). Vi tilbyder også supervision.​


​Kurserne henvender sig til borgere som har mistet førerretten betinget eller ubetinget eller fået kørselsforbud på grund af: 

  • spirituskørsel

  • kørsel under påvirkning af narkotika

  • kørsel under påvirkning af sygdom svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn

  • kørsel under påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager​

Du kan læse med om kurserne her https://www.antk.dk/​​


Redaktør