Pårørende

​​På denne side finder du informationer, som kan være relevante, hvis du er pårørende til en beboer i Orion. Informationerne er også samlet i en pjece, som du finder i højremenuen.​

Pårørende og netværk er en vigtig del af menneskers liv og vi vil gerne i Orion medvirke til at skabe gode rammer om relationer og samvær. Som pårørende besidder I viden, ressourcer og erfaringer, som kan være vigtige at inddrage i samarbejdet om beboerne.​​


Det kan være vanskeligt at være pårørende til et menneske, der oplever alvorlige psykosciale problemer. Igennem information og vejledning håber vi på at lette pårørendes uro, bekymringer og usikkerhed.​

 

Som pårørende er du altid velkommen til at kontakte en af Orions rehabiliteringsledere.

Samarbejde med pårørende

En af forudsætningerne for et godt samarbejde er, at vi sammen med pårørende og beboere får afstemt forventningerne til samarbejdet. På denne side kan du læse om, hvad du som pårørende kan forvente af mødet og samarbejdet med Orion.​​

Hvem er pårørende?

Beboeren bestemmer selv, hvem der betragtes som pårørende. Det kan være forældre, en kæreste, børn, søskende, venner, en kollega eller skolekammerat m.fl. Hvis de pårørende er børn under 18 år, har Orion en skærpet opmærksomhed på at tage vare på dem.​​

Orion er et rehabiliteringstilbud

Målet med samarbejdet er, at beboeren får mulighed for at komme sig og skabe et tilfredsstillende liv efter eget valg. Støtten kan være både individuel støtte til den enkeltes evne til at mestre hverdagslivet, f.eks. rengøring, tøjvask, indkøb og hjælp til kontakt til læge og myndigheder. Det kan også være at skabe rammer, som gør det muligt for beboeren at udvikle sig og deltage i meningsfulde fællesskaber – f.eks. i arbejdsliv, uddannelse og netværk.

​Tavshedspligt

Alle medarbejdere i Orion har tavshedspligt. Tavshedspligten omfatter fortrolige oplysninger om personlige og økonomiske forhold. Eksempelvis helbred, indlæggelser, sociale problemer, misbrug, strafbare forhold, privatøkonomi, gæld, formue og skatteforhold. Når oplysninger er fortrolige, betyder det, at der er begrænsninger i adgangen til at videregive disse.​

En beboer kan vælge at skrive under på en samtykkeerklæring, som tillader Orion at dele fortrolige oplysninger med en eller flere pårørende. Hvis der ikke ligger en samtykkeerklæring, må medarbejderne stadig gerne modtage informationer, uden at det er i strid med tavshedspligten. ​​

Medarbejderne kan også gå i dialog med pårørende om deres oplevelser af situationen og de problemer, som pårørende oplever. De kan også informere pårørende om generelle forhold i Orion, som ikke er af følsom karakter, uden at overtræde tavshedspligten.​​​​

Tavshedspligten er således ikke en hindring for at lytte til og tale med pårørende, men lovgivningen bestemmer, hvad der kan tales om.​

Orion-netværket

Orion-netværket, som er kernen i det individuelle rehabliteringsarbejde i Orion. Alle beboere og dagbrugere i Orion har deres eget Orion-netværk. Netværket er sammensat af de medarbejdere, som beboeren eller dagbrugeren ønsker at have med i netværket. Orion-netværket støtter op om alle de ting, som beboeren har lyst til og behov for, for at have et godt hverdagsliv og muligheder for udvikling.

Individuel plan

Alle beboere i Orion har en individuel plan. Den individuelle plan udarbejdes i samarbejde mellem beboeren og Orion-netværket. Planen justeres løbende og evalueres og revideres gennemgående en gang om året.

Den individuelle plan udspringer af de mål som er beskrevet i den kommunale handleplan som er udfærdiget af handlekommunen.

Formålet med den individuelle plan er at sikre at beboerens ønsker, mål og behov tilgodeses gennem en målrettet og sammenhængende indsats. Støtten ydes ud fra en overbevisning om, at alle kan komme sig og at den enkelte beboer bestemmer, hvad der er vigtigt i livet.​​​
 
Hvis den enkelte beboer ønsker det, kan pårørende inddrages i arbejdet med den individuelle plan. 

Hjælp til dialog

I Orion er vi optagede af dialogens betydning og muligheder. Hvis du som pårørende ønsker hjælp til at tale om noget, som er svært mellem dig og dit familiemedlem eller din ven, som er beboer eller dagbruger i Orion, står vi til rådighed.

Kontakt dialogmedarbejder Hanne Andersen (tlf. 20 27 54 91/mail hanne.andersen.04@regionh.dk) eller Richard Armitage (tlf. 28 56 49 85/ mail john.richard.william.armitage@regionh.dk), hvis du vil vide mere om, hvad vi kan tilbyde.

Selvbestemmelse og omsorgspligt – en svær balance

Det er ikke altid, at beboere kan eller vil tage imod medarbejdernes hjælp, selvom det for udenforstående ser ud til, at der er behov for den. Det kan f.eks. være hjælp til rengøring eller personlig hygiejne. Her kan medarbejderne komme i et dilemma, da beboeren har ret til at bestemme over sig selv.​​​

Samtidig har medarbejderne pligt til at yde omsorg over for beboerne i forhold til deres behov. Medarbejderne skal derfor være vedholdende i deres forsøg på at tilbyde samarbejde og støtte også i perioder, hvor beboerne ikke tager imod tilbudene. Hvis beboeren fortsætter med at afvise hjælpen, bliver medarbejderne i de fleste situationer nødt til at acceptere, at beboeren selv bestemmer.​

Der kan dog være situationer, hvor beboerens frihed til selv at bestemme vil være til skade for beboeren selv eller andre. I disse tilfælde vil medarbejderne gribe ind og eksempelvis tilkalde en læge, eller andre der kan hjælpe i situationen.​

Arrangementer i Orion

Året rundt afholdes der arrangementer i Orion, både arrangementer som kun er for beboere i og brugere af Orion og arrangementer hvor du som pårørende er velkommen til at deltage, såfremt beboeren ønsker din deltagelse.​ 

Redaktør