Brugerdeltagelse

​​Her kan du læse om, hvordan der arbejdes med brugerdeltagelse som en integreret del af den psykosociale rehabiliteringsindsats i Orion.​​

I Orion arbejder vi recoveryorienteret. Det vil sige, at den psykosociale rehabiliteringsindsats som vi tilbyder, er baseret på en forståelse af, at alle kan komme sig (læs mere under menupunktet Tilgang og metoder). ​​

En aktiv og ambitiøs tilgang til arbejdet med brugerdeltagelse er en integreret del af at arbejde recoveryorienteret. For at en psykosocial rehabiliteringsindsats kan kaldes recoveryorienteret, skal der være tale om et samarbejde mellem brugeren og tilbuddet, med udgangspunkt i den enkelte brugers ønsker og behov.

Strukturer der fremmer brugerdeltagelsen

I Orion har vi tradition for at arbejde aktivt og ambitiøst med brugerdeltagelse gennem et fokus på selvbestemmelse, medbestemmelse, samskabelse og partnerskaber. ​​​

Følgende strukturer er med til at sikre brugernes deltagelse og indflydelse på både individuelt og organisatorisk niveau:​

  • Tydeliggørelse af hvilke forhold i tilbuddet beboere og dagbrugere har indflydelse på og hvilke der er faste retningslinjer for i Husorden for Orion
  • Den individuelle plan der så vidt muligt udarbejdes i et partnerskab mellem brugeren og Orion
  • Eget valg af relationsmedarbejdere som samarbejdspartnere i eget Orion - netværk
  • Tilbud om Åben Dialog Netværksmøder
  • Afholdelse affællesmøder for beboere og dagbrugere hvor beboere og dagbrugere kan formulere og diskutere ønsker vedr. dagligdags forhold på tilbuddet og inviteres til dialog med Orions ledelse
  • Tilbud om beboerrepræsentanter i ansættelsesudvalg, organisatoriske udvalg og interessegrupper
  • Tilbud om fælles læring for brugere og medarbejdere
  • Fokus på brug af recoverymentorer og øvrige medarbejdere med  brugererfaringer. 

Udfordringer og udviklingsmuligheder

Brugerdeltagelse er dog noget vi hele tiden kan og skal blive bedre til at arbejde med. I Orions strategi - 2014 og frem, er udviklingen af partnerskaber indentificeret som en af de vigtigste udfordringer i de kommende år. Her ser vi et stort potentiale i satsningen på Åben Dialog og arbejdet med livsinspiration, som er 2 af strategiens 4 indsatsområder 

Brugerdeltagelse i psyk​​osociale rehabiliteringsindsatser er dog ikke nogen nem ting. Mange brugere ønsker ikke at benytte sig af de muligheder, som stilles til rådighed - måske fordi de synes, det er svært at koncentrere sig, sidde ned i længere tid, har erfaringer med, at deres holdninger alligevel ikke tæller, eller ikke tæller lige så meget som de professionelles. Det betyder dog ikke, at mulighederne ikke skal være der.​ 

​I Orion er ambitionen at stille en bred vifte af  muligheder for indflydelse og deltagelse til rådighed for de mennesker, der benytter sig af vores tilbud og hele tiden søge at udvikle disse, så de får en bredde og form, hvor så mange som muligt har lyst til at deltage og oplever, at der er tale om reel og meningsfuld indflydelse. ​​​ ​


Redaktør