​​​​​​

Pårørende

​På denne side finder du informationer, som kan være relevante, hvis du er pårørende til en beboer eller dagbruger i Orion.


Pårørende og netværk er en vigtig del af menneskers liv og hos Orion vil vi gerne medvirke til at skabe gode rammer om relationer og samvær. Som pårørende har I viden, ressourcer og erfaringer, som er væsentlige at inddrage i samarbejdet om beboerne.
Det kan være vanskeligt at være pårørende til et menneske, der oplever alvorlige, psykosociale problemer. Igennem information og vejledning håber vi på at lette pårørendes uro, bekymringer og usikkerhed.

Samarbejde med pårørende

En af forudsætningerne for et godt samarbejde er, at vi sammen med pårørende og beboere får afstemt forventningerne til samarbejdet. Det kan du læse mere om her.

Hvem er pårørende?

Beboeren bestemmer selv, hvem der betragtes som pårørende. Det kan eksempelvis være forældre, en kæreste, børn, søskende eller venner.
 
Hvis de pårørende er under 18 år, har Orion en skærpet opmærksomhed på at tage vare på denne gruppe.

Tavshedspligt

Alle medarbejdere i Orion har tavshedspligt. Tavshedspligten omfatter fortrolige oplysninger om personlige og økonomiske forhold, herunder helbred, indlæggelser, sociale problemer, rusmiddelbrug, strafbare forhold, privatøkonomi, gæld, formue og skatteforhold. Når oplysninger er fortrolige, betyder det at der er begrænsninger i adgangen til at videregive disse.
 
En beboer kan vælge at skrive under på en samtykkeerklæring, som tillader Orion at dele fortrolige oplysninger med en eller flere pårørende. Hvis der ikke ligger en samtykkeerklæring må medarbejderne stadig gerne modtage informationer fra pårørende, uden at det er i strid med tavshedspligten. Medarbejderne kan også gå i dialog med pårørende om deres oplevelser af situationer og de problemer som pårørende oplever. De kan også informere pårørende om generelle forhold i Orion, som ikke er af følsom karakter, uden at overtræde tavshedspligten.
 
Tavshedspligten er således ikke en hindring for at lytte til og tale med pårørende, men lovgivningen sætter begrænsninger i forhold til, hvad vi kan dele uden et samtykke.​

Vi anbefaler altid, at beboere og pårørende så vidt muligt har haft en samtale om, hvilke ønsker beboerne har til samarbejdet mellem pårørende og Orion.

Orion er et rehabiliteringstilbud

I Orion støttes beboere og dagbrugere ud fra den overbevisning at man kan komme sig og at det er den enkelte beboer, der bestemmer hvad der er vigtigt i livet. Målet med samarbejdet er derfor, at beboeren får mulighed for at komme sig og skabe et tilfredsstillende liv efter eget valg.
 
Støtten kan være både individuel støtte til at få en hverdag til at hænge sammen, fx til rengøring, tøjvask, indkøb og kontakt til læge og myndigheder. Det kan også være at skabe rammer som gør det muligt for beboeren, at udvikle sig og deltage i meningsfulde fællesskaber.​

Orion-teams

De tre Orion-teams er kernen i det individuelle rehabiliteringsarbejde i Orion. Alle beboere og dagbrugere i Orion har deres eget Orion-team. 
 
Orion-teams støtter op om alle de indsatsområder, som beboeren har lyst til og behov for. Dette for at understøtte muligheden for udvikling og et godt hverdagsliv.
 
Når en ny beboer flytter til Orion, indgår beboeren i et af de tre Orion-teams. Teamet består af et hold af medarbejdere, som støtter op om og tager imod den nye beboer, indtil beboeren selv har lært huset og medarbejderne at kende.

Individuel plan

Alle beboere i Orion har en individuel plan. Den individuelle plan udarbejdes i samarbejde mellem beboeren og Orion-teamet. Formålet med den individuelle plan er at sikre, at beboerens ønsker, mål og behov tilgodeses gennem en målrettet og sammenhængende indsats.
 
Den individuelle plan udspringer af de mål, som er beskrevet i den kommunale § 141 handleplan, som er udfærdiget af handlekommunen.

Åben dialog

I Orion er vi optagede af dialogens betydning og muligheder. Hvis du som pårørende ønsker hjælp til at tale med dit familiemedlem eller din ven, som er beboer eller dagbruger i Orion, om noget der er svært, har vi mulighed for at støtte jer. Vi har hos Orion dialogmedarbejdere ansat i Dialogisk Center, som kan være behjælpelige under vanskelige samtaler. Kontakt Orion for flere informationer om, hvad vi kan tilbyde.

Selvbestemmelse og omsorgspligt

Det er ikke altid at beboere kan eller vil tage imod medarbejdernes hjælp – selvom det for udenforstående ser ud til, at der er behov for den. Det kan fx være hjælp til rengøring eller personlig hygiejne. Her kan medarbejdere komme i et dilemma, da beboeren har ret til at bestemme over eget liv. Samtidig har medarbejderne pligt til at yde omsorg overfor beboerne i forhold til deres behov. Det kan være en svær balance.
 
Medarbejderne er vedholdende i deres forsøg på at tilbyde samarbejde og støtte, også i perioder hvor beboeren ikke tager imod deres hjælp. Hvis beboeren fortsætter med at afvise hjælpen, bliver medarbejderne i langt de fleste situationer nødt til at acceptere, at beboeren selv bestemmer.

Der kan dog være situationer, hvor beboerens frihed til selv at bestemme vil være til skade for beboeren selv eller andre. I disse tilfælde vil medarbejderne gribe ind og eksempelvis tilkalde en læge (psykiater) eller andre, der kan hjælpe i situationen.

Statusmøde med kommunen

Der afholdes som udgangspunkt et årligt statusmøde med kommunen. Møderne omhandler den enkelte beboers kommunale handleplan. Fra Orion vil medarbejdere fra Orion-teamet deltage. Såfremt beboeren ønsker det, har pårørende mulighed for at deltage som bisidder.

Arrangementer i Orion

Året rundt afholdes der arrangementer i Orion, både arrangementer som kun er for beboere og dagbrugere og arrangementer, hvor du som pårørende er velkommen til at deltage, såfremt beboeren ønsker din deltagelse.

Utilsigtede hændelser

Både beboere, pårørende og medarbejdere kan rapportere utilsigtede hændelser. En utilsigtet hændelse er en ikke-tilstræbt begivenhed, der skader beboeren eller kunne have skadet beboeren.
 
En utilsigtet hændelse skal rapporteres – også hvis man er i tvivl om, hvorvidt det er en utilsigtet hændelse eller i tvivl om hændelsens alvor. Man kan rapportere hændelser, som man selv har været involveret i eller som man på anden vis er blevet opmærksom på.
 
Formålet med at rapportere utilsigtede hændelser er at medarbejdere kan lære af det, der skete og dermed forbygge at det sker igen. Læs mere herom hos Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk. 

Nyttige links, adresser og telefonnumre

Der findes en række organisationer, hvor man som pårørende kan få information, støtte og vejledning:
 • ​Bedre Psykiatri

  Landsforeningen for pårørende
  Læderstræde 34, 4. sal
  1201 København K
  Tlf. 53 52 99 00
  www.bedrepsykiatri.dk
  Mail: info@bedrepsykiatri.dk
 • ​​SIND

  Landsforeningen for psykisk sundhed
  Blekinge Boulevard 2
  2630 Taastrup
  Tlf. 35 24 07 50
  www.sind.dk
  Mail: landsforeningen@sind.dk

 • ​Psykiatrifonden

  Hejrevej 43
  2400 København NV
  Tlf. 39 29 39 09
  www.psykiatrifonden.dk
  Mail: pf@psykiatrifonden.dk

 • ​​PsykInfo

  Region Hovedstadens Psykiatri
  Rosengården 14
  1174 København K
  Tlf. 38 64 13 00
  www.psykiatri-regionh.dk/psykinfo
  Mail: psykinfo@regionh.dk​


Redaktør