Psykoaktive stoffer

​Psykoaktive stoffer er et af fem indsatsområder i Orions strategi for 2018-2020.

Orion har netop udsendt første udgave af skriftet 'Stof til eftertanker. Om rusmidler, medicin og alt det andet i Orion', som kan downloades.

Skriftet er et foreløbigt resultat af det projekt om rusmidler som blev sat i gang i 2016. I skriftet, som er på 96 sider, undersøger Orion de antagelser og rationaler som er på spil - i samfundet, i psykiatrien, på rusmiddelområdet og hos beboere og medarbejdere i Orion. I forlængelse af det sættes bastante sandheder i parentes og noget af alt det der konkret foregår beskrives.

 

Skriftet giver de første og meget foreløbige svar på spørgsmål som:

  • Hvordan forstår vi rusmidler og rusmiddelbrug, og hvad ligger der i misbrugsbegrebet og i tankerne om misbrugsbehandling?
  • Hvordan ser vi sammenhængene mellem alvorlige psykiske vanskeligheder og problemer med rusmidler – og mellem rusmidler og psykofarmaka?
  • Hvordan kan vi forstå vores opgave, som et botilbud, hvor der er plads til mennesker med et aktivt rusmiddelbrug?
  • Hvad er vores erfaringer, hvilke dilemmaer møder vi, og hvor oplever vi at komme til kort?
  • Hvilken forskel gør det om vi taler om lovlige eller ulovlige rusmidler, og hvornår og hvorfor involverer vi politiet?
  • Hvad betyder rehabiliterings- og recoverybegreberne i forhold til rusmidler, og hvordan passer et begreb som skadesreduktion ind i den forbindelse?
  • Begynder der – på baggrund af alt dette – at tegne sig konturer til noget som kunne være en mere brugbar måde at møde mennesker der bruger rusmidler og som – måske og måske ikke – har ønsker om forandringer?

 

Fra forordet af Sidsel Busch, projektleder, antropolog, ph.d., Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser:

 

"Når man læser Orions skrift om rusmidler, medicin og alt det andet i Orion, får man et sjældent kig ind i et botilbuds viden, tanker, erfaringer og daglige praksis i forhold til beboernes brug af rusmidler og medarbejdernes arbejde med dette.  Skriftet giver en nuanceret og bredt empirisk funderet beskrivelse af hvordan rusmidler er flettet ind i beboernes liv og de problematikker der kan være der, samt de mange forskellige holdninger, tanker, meninger og kulturelt vedtagne sandheder om rusmidler der også er i spil."


Redaktør