Dokumentation

​Her kan du læse om dokumentationen i Orion, som er en del af det løbende samarbejde mellem beboer eller dagbruger og medarbejderne i Orion. 

Orions dokumentationsredskab

Den individuelle borgerrettede dokumentation i Orion er rammesat af vores koncept for individuelle planer og udføres i Nexus. De individuelle planer er tæt forbundne med indsatsområder, rådighedsrutiner og tryghedsplaner.

Individuel plan

Individuel plan er et overordnet og koordinerende dokument til afklaring og beskrivelse af beboer/dagbrugerens livssituation og Orions aftaler og indsats i forhold til den enkelte beboer/dagbruger. Den individuelle plan skal så vidt muligt udarbejdes i dialog med beboer/dagbrugeren, relevante parter i beboer/dagbrugerens netværk og med udgangspunkt i den kommunale handleplan. Alle væsentlige elementer i Orions samarbejde med den enkelte beboer/dagbruger skal således kunne aflæses i den individuelle plan.

Den individuelle plan rummer dels en afdækning af beboer/dagbrugerens erfaringer og ressourcer i henhold til de forskellige temaer og underemner, som skemaet er struktureret omkring, aktuelle handleanvisninger og aftaler samt afdækning af de evt. ønsker om forandring eller mål, som beboer/dagbrugeren har for hvert af de forskellige underemner.

Det er målet at den individuelle plan fungerer som et redskab i relationsarbejdet og det er intentionen, at den skal være med til at skabe en ligeværdig relation mellem bruger og medarbejdere. I tilfælde hvor brugeren ikke ønsker at samarbejde om den individuelle plan, har Orion pligt til at udarbejde en plan, der redegør for den indsats som ydes. 

Konceptet for den individuelle plan er en lokalt tilpasset udmøntning af de krav der gives af Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område og Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Den individuelle plan er udarbejdet så det tydeligt fremgår hvilke udsagn og overvejelser, der er formuleret af medarbejdere/tilbuddet, og hvilke der er formuleret af brugeren.

Der arbejdes systematisk med opfølgning og evaluering og en gang årligt foretages en gennemgående revision af planen. På den måde sikrer vi opmærksomhed på, om det vi gør faktisk har den ønskede effekt, eller om det er nødvendigt at prøve nye tilgange eller metoder af. Både på individniveau og på tværs.

​Indsatsområder

Hvis der er et forandringsønske, noget der er svært eller noget der kunne være grund til at beskrive mere fyldigt, bliver der udarbejdet et indsatsområde. Indsatsområdet skal som alt andet i samarbejdet helst tage udgangspunkt i beboerens ønsker og perspektiver. I indsatsområdeskemaet beskrives det, hvad indsatsområdet udspringer af, hvad der konkret skal sættes i værk og hvordan der skal dokumenteres i forhold til indsatsområdet. Det er også i indsatsområdeskemaet den løbende dokumentation skal foretages.

Rådighedsrutine

Rådighedsrutinen beskriver kort og præcist de aftaler, som skal følges i samarbejdet med den enkelte beboer/dagbruger hver dag eller på faste tidspunkter – også når der ikke er en medarbejder fra netværket til stede. Typisk vil det være aftaler vedrørende medicin, daglig kontakt, støtte til at komme op om morgenen eller til måltider.

Foruden en beskrivelse af de aftaler som skal følges i samarbejdet med beboeren, skal rådighedsrutinen indeholde en beskrivelse af hvad og hvordan, der skal dokumenteres på daglig basis.​

Tryghedsplan

I et samarbejde mellem beboer/dagbruger og medarbejderne udarbejdes en personlig tryghedsplan, der beskriver, hvordan situationer, der kan føre til voldsomme reaktioner, bedst kan forbygges, nedtrappes og håndteres.

Tryghedsplanen kan også indeholde informationer om beboers/dagbrugers ønsker, hvis en tvangsindlæggelse kommer på tale.​​

Redaktør