Metoder

​Her kan du læse om metoder i det psykosociale rehabiliteringsarbejde i Orion. ​

I Orion arbejder vi recovery-orienteret. Det vil sige at støtten til de mennesker, der benytter sig af vores tilbud, ydes ud fra en en overbevisning om, at alle kan komme sig.  

Det psykosociale rehabiliteringsarbejde er den måde, hvorpå vi i Orion tilbyder vores professionelle bidrag til den enkeltes recoveryproces. En rehabiliterende tilgang sikrer, at det enkelte menneske er i centrum og at indsatsen baseres på menneskets hele liv og egne beslutninger.

I rehabiliteringsarbejdet i Orion tages mange forskellige metoder i brug. Særlige fokusområder er:

 • ​Systemisk-narrative metoder
 • Åben Dialog
 • Kognitive metoder
 • Stemmehøring
 • Sind og krop
 • Konflikthåndtering
Du kan læse nærmere om de enkelte fokusområder nedenfor.

Systemisk-narrative metoder

Det grundlæggende teoretiske fundament for den psykosociale rehabiliteringsindsats i Orion er en forening af et systemisk og et narrativt perspektiv, funderet i konstruktionismen. Det vil sige at udgangspunktet for indsatsen er, at vi skaber og genskaber den virkelighed, vi lever i, i interaktion med vores omverden, herunder de mennesker og systemer som vi møder og er en del af. Den professionelles rolle bliver dermed at hjælpe brugeren til at finde en måde at være i verden på, som er konstruktiv eller hjælpsom og at møde den enkelte på en måde som skaber gode rammer for samarbejde og udvikling.


En fundamental pointe i systemisk og narrativ teori er, at "problemet" (sygdommen, de uhensigtsmæssige handlemønstre etc.) ikke placeres i individet, men i rummet mellem os eller i de historier vi er blevet vant til at fortælle om os selv.


I Orion anvendes en række metoder, som har udgangspunkt i systemisk og/eller narrativ teori. Herunder:

 • Systemisk coaching
 • Narrative samtaler
 • Livshistoriefortælling​

Åben dialog

I forlængelse af traditionen for at arbejde systemisk/narrativt og at have et klart fokus på hvordan vi møder de mennesker, der benytter sig af vores tilbud, har vi i de kommende år valgt at arbejde med at integrere Åben Dialog tilgangen som et bærende element i den psykosociale rehabiliteringsindsats i Orion.

Åben Dialog udgør en særskilt tilgang, men er funderet i den systemisk/narrative tradition. Konkrete borgerrettede metoder som tilbydes på nuværende tidspunkt er:

 • Dialogmøder​

Kognitive metoder

I den psykosociale rehabiliteringsindsats i Orion arbejdes der også med en række metoder, som er funderet kognitiv teori. Kognitiv teori er oprindeligt udviklet som et alternativ til blandt andet psykoanalysen og ideen om at det er nødvendigt at gennemgå en lang proces for at nå ind til ondets rod og forstå hvor "problemet" stammer fra, bearbejde det og frigøre sig fra det. Kognitiv teori er derimod funderet i forståelsen af, at problemet bor i vores uhensigtsmæssige tankemønstre og at vi ved at ændre disse kan eliminere problemet.

Selvom den kognitive teori kan siges at placere "problemet" hos den enkelte og dermed at være svært forenelig med et systemisk-narrativt perspektiv, er der i praksis elementer fra de to tilgange der kan supplere hinanden. I begge tilfælde er der tale om metoder, som har til hensigt, at hjælpe den enkelte til at tænke mere konstruktivt om sig selv. 

Specifikke kognitive metoder som benyttes i Orion, er:

 • ​Diamanten
 • Motivationssamtalen

​Krop og sind

En anden gruppe af metoder der arbejdes målrettet med i Orion, er metoder som teoretisk tager afsæt i sammenhængen mellem sind og krop og viden om hvordan man gennem arbejde med kroppen, kan bearbejde sindet. Her tilbydes blandt andet:

 • ​Mindfulness
 • Orion yoga
 •  Sanseintegrationsbehandling

Stemmehøring

Arbejdet med stemmehøring er endnu en ny og lovende tilgang som vi arbejder med at udvikle i Orion. Det repræsenterer en ny tilgang til arbejdet med mennesker, der hører stemmer og/eller ser skikkelser - og som ofte har en skizofrenidiagnose.  

Arbejdet med stemmehøring forener elementer af både systemisk/narrative og kognitive metoder. Konkrete metoder som tilbydes på nuværende tidspunkt er:

 • Maastricht Interview
 • Stemmedialog

​Konflikthåndtering og voldsforebyggelse

I Orion arbejdes der målrettet med tryghed, forebyggelse og håndtering af konflikter og vold. Vi arbejder løbende med at understøtte et trygt og godt leve- og arbejdsmiljø, og tænker dette ind i både rums fysiske indretning og måden vi møder de mennesker der benytter sig af vores tilbud på.

Vores tilgang til forebyggelse og håndtering af konflikter tager udgangspunkt i forebyggelsens 3 faser:

1.      Den primære forebyggelse som finder sted før konflikten udvikler sig og som handler om den måde, vi møder de mennesker, der benytter sig af vores tilbud på og som blandt andet reflekteres i de socialfaglige tilgange og metoder.

2.      Den sekundære forebyggelse som foregår under konfliktoptrapningen eller voldsudøvelsen, hvor fysiske konflikter forstås som noget, der så vidt muligt skal undgås og det er et princip, at det som udgangspunkt er bedre at gå sin vej i en situation, der er under optrapning end at sætte hårdt mod hårdt og hvor Durewall-metoden tages i anvendelse, når det ikke er lykkes at undgå, at en konflikt bliver fysisk.

3.      Den tertiære foreby ggelse som sættes i værk efter den akutte konfliktsituation eller voldsepisode, hvor målet er at håndtere og bearbejde den voldsomme episode og forebygge at en ny situation opstår.

Arbejdet med forebyggelse og håndtering af konflikter og vold i Orion består, som det fremgår ovenfor, af en lang række elementer og kan ikke adskilles fra den socialfaglige tilgang, rehabiliteringsindsatsen i Orion bygger på.

​Specifikke målrettede metoder som anvendes er:

 • Durewall - Nænsom nødværge
 • Defusing/Debriefing​


Redaktør