Metoder

​Her kan du læse om metoder i det psykosociale rehabiliteringsarbejde i Orion. ​

I Orion arbejder vi recovery-orienteret. Det vil sige at støtten til de mennesker, der benytter sig af vores tilbud, ydes ud fra en overbevisning om, at alle kan komme sig.  

Det psykosociale rehabiliteringsarbejde er den måde, vi i Orion tilbyder vores professionelle bidrag til den enkeltes recoveryproces. En rehabiliterende tilgang sikrer, at det enkelte menneske er i centrum og at indsatsen baseres på menneskets hele liv og egne beslutninger.

I rehabiliteringsarbejdet i Orion tages mange forskellige metoder i brug. Vi er dog mere optagede af vigtigheden af at have en metodisk arbejdsmåde end af at anvende specifikke metoder. Nøgleordene er her at foretage begrundede valg og at arbejde systematisk, dynamisk og dialogisk.

 

Vi har særligt fokus på:

  • Systemisk-narrative metoder
  • Åben Dialog
  • Stemmehøring
  • Sind og krop
  • Konflikthåndtering

Du kan læse lidt mere om de enkelte fokusområder nedenfor.

Systemisk-narrative metoder

Det grundlæggende teoretiske fundament for den psykosociale rehabiliteringsindsats i Orion er en forening af et systemisk og et narrativt perspektiv, funderet i konstruktionismen. Det vil sige at udgangspunktet for indsatsen er, at vi skaber og genskaber den virkelighed, vi lever i, i interaktion med vores omverden, herunder de mennesker og systemer som vi møder og er en del af. Den professionelles rolle bliver dermed at hjælpe brugeren til at finde en måde at være i verden på, som er konstruktiv eller hjælpsom og at møde den enkelte på en måde som skaber gode rammer for samarbejde og udvikling.


En fundamental pointe i systemisk og narrativ teori er, at "problemet" (sygdommen, de uhensigtsmæssige handlemønstre etc.) ikke placeres i individet, men i rummet mellem os eller i de historier vi er blevet vant til at fortælle om os selv.

Orion har gennem årene anvendt en række metoder med udgangspunkt i systemisk og/eller narrativ teori, eksempelvis systemisk coaching, narrative samtaler og livshistoriefortælling

Åben Dialog

I forlængelse af traditionen for at arbejde systemisk/narrativt og have fokus på, hvordan vi møder de mennesker, der benytter sig af vores tilbud, har Orion valgt at lade sig inspirere af Åben Dialog-tilgangen. Dialogisk praksis er i dag et bærende element i den psykosociale rehabiliteringsindsats i Orion.

Krop og sind

I de senere år er der blevet større opmærksomhed på nødvendigheden af en traumebevidst tilgang, men også før det, har metoder med afsæt i sammenhængen mellem sind og krop, inspireret i Orion. Gennem årene har bl.a. mindfulness, yoga og sanseintegrationsbehandling været anvendt, og også NADA tilbydes.

Stemmehøring

Arbejdet med stemmehøring repræsenterer en alternativ tilgang til arbejdet med mennesker, der hører stemmer og/eller ser skikkelser - og som ofte har en skizofrenidiagnose.  Der har på forskellige måder været arbejdet med dette gennem mange år, og bl.a. Maastricht-Interviewet og stemmedialog anvendes.

Konflikthåndtering og voldsforebyggelse

I Orion arbejdes der målrettet med tryghed, forebyggelse og håndtering af konflikter og vold. Vi arbejder løbende med at understøtte et trygt og godt leve- og arbejdsmiljø, og tænker dette ind i både rums fysiske indretning og måden vi møder de mennesker der benytter sig af vores tilbud på. Tilgangen tager udgangspunkt i forebyggelsens 3 faser:

1.      Den primære forebyggelse finder sted før konflikten udvikler sig og handler om den måde, vi møder de mennesker, der benytter sig af vores tilbud på og blandt andet reflekteres i de socialfaglige tilgange og metoder.

2.      Den sekundære forebyggelse foregår under konfliktoptrapning eller voldsudøvelse, hvor fysiske konflikter forstås som noget, der så vidt muligt skal undgås. Det er et princip, at det er bedre at gå sin vej i en situation, der er under optrapning end at sætte hårdt mod hårdt. Durewall-metoden tages i anvendelse, når det ikke er lykkedes at undgå, at en konflikt bliver fysisk.

3.      Den tertiære forebyggelse sættes i værk efter den akutte konfliktsituation eller voldsepisode. Her er målet at håndtere og bearbejde den voldsomme episode og forebygge at en ny situation opstår.

Arbejdet med forebyggelse og håndtering af konflikter og vold i Orion består, som det fremgår ovenfor, af en lang række elementer og kan ikke adskilles fra den socialfaglige tilgang, som rehabiliteringsindsatsen i Orion bygger på.

Specifikke metoder som anvendes er:

  • Durewall - Nænsom nødværge
  • Defusing og debriefing

 

​ Redaktør