​​

Arbejdsmiljø

​Her kan du læse om, hvordan Orion løbende arbejder med at opnå det bedst mulige arbejdsmiljø.​

I Orion er arbejdet med tryghed og forebyggelse et fælles anliggende for alle medarbejdere og beboere. Arbejdsmiljøet og arbejdet med tryghed er ledelsesmæssigt forankret hos en af rehabiliteringslederne, kaldet arbejdsmiljøleder, og opgaverne løses med udgangspunkt i det lokale MED-udvalg (LMU), de valgte arbejdsmiljørepræsentanter, og den arbejdsmiljøgruppe, hvis opgaver er beskrevet nedenfor.

Arbejdsmiljøgruppen

Som undergruppe til LMU er arbejdsmiljøgruppen, der består af arbejdsmiljølederen, to arbejdsmiljørepræsentanter samt en administrativ tovholder. Der afholdes hvert andet år valg til arbejdsmiljørepræsentant blandt medarbejderne.

Arbejdsmiljøgruppen mødes hver anden måned, ca. tre uger inden LMU-mødet. Her forberedes temaer om arbejdsmiljø, foretages analyser af vold og trusler, arbejdsulykker og magtanvendelser, så de kan forelægges LMU til orientering og drøftelse.

Arbejdsmiljøgruppen i Orion har til opgave at:
  • Fungere som ambassadører for arbejdet med tryghed i hele Orion
  • Varetage en række koordinerende og analytiske opgaver på området, herunder udarbejde konkrete handleplaner
  • Være en videns-ressource for hele Orion på arbejdsmiljøområdet
  • Deltage i implementering af politikker og lovgivning på arbejdsmiljøområdet
  • Varetage opgaver i forbindelse med arbejdspladsvurderinger (APV) og TrivselsOP
  • Registrere vold og trusler samt magtanvendelser (i Safetynet og Nexus)​

Tryghed

Den forståelse vi i Orion har for hvordan vi sikrer tryghed, hænger tæt sammen med vores forståelse af vores kerneopgave og den dialogiske tilgang. Et trygt miljø er ikke noget der opstår af sig selv, men det er heller ikke bare et helt særligt indsatsområde. Det et noget, som gerne skulle udspringe af alt det andet vi gør.
Der er særlige udfordringer i forhold til at skabe og vedligeholde et trygt miljø i Orion. Det hænger sammen med den historie og de livssituationer som beboere har og står i. De vilkår som et botilbud byder på, kan også i sig selv skabe usikkerhed, angst, afmagt, konflikter og vrede. Det kan undertiden skabe stor utryghed, både blandt beboere og medarbejdere. For megen utryghed kan komme til at stå i vejen for vores kerneopgave. Derfor bliver det ved med at være højt prioriteret at skabe, sikre og genskabe et leve- og arbejdsmiljø med et rimeligt niveau af tryghed.
Vi er også som medarbejdere mennesker med meget forskellige historier og forudsætninger. Hvilke erfaringer vi bringer med os, vores køn, alder, personlighed, faglighed og mange andre faktorer, er med til at afgøre, hvordan vi oplever, handler og reagerer, også i forhold til konflikter.
Dette er ikke en ’fejl’, men et vilkår, ligesom det er et vilkår, at situationer og dermed handlemuligheder skifter hele tiden: der er forskel på dag og nat, på hverdag og weekend. Undertiden oplever vi rolige perioder, i andre perioder er et højt konfliktniveau mere normen. Derfor er vores konkrete handlen hele tiden nødt til at være afstemt i forhold til, hvem vi er og hvad situationen aktuelt er.
Netop fordi det er så vigtigt med denne løbende afstemning, både for at kunne være i situationerne på en god måde, for at passe godt på sig selv og hinanden, og for at skabe rum for løbende læring, har vi i Orion en ressource, vi kalder Dialogisk Center. Det består af tre mennesker, som vi (også) kan trække på, når der er brug for at få etableret og faciliteret vigtige samtaler om temaer med tilknytning til tryghed. Vi kommer senere i vejledningen ind på konkrete former dette kan tage (fx defusing og debriefing), men det er vigtigt allerede indledningsvist at slå fast, at alle kan og opfordres til at kontakte Dialogisk Center, hvis de har spørgsmål eller tanker, som der er brug for at finde en måde at gå videre med sammen med andre.​

Konflikthåndtering og forebyggelse

Tilgangen til konflikthåndtering og voldsforebyggelse i Orion bygger på en antagelse om, at vold og trusler ofte er udtryk for angst, og opstår, når mennesker føler afmagt og ikke oplever at have andre handlemuligheder. Ved at arbejde på at mindske angst og afmagt og give mennesker reelle valg, mindskes også konfliktniveauet og risikoen for voldsepisoder.
At skabe og vedligeholde et miljø med så lidt vold og magtanvendelse som overhovedet muligt, handler altså om en indsats på mange planer og over lang tid. Det handler i høj grad om alt det, der ligger udenom og før vi begynder at tale om konkret voldsforebyggelse og konflikthåndtering.
Meget af det har afsæt i det teoretiske grundlag i Orion. Det har i mange år været inspireret af systemisk og narrativ tænkning og metode, og har siden 2013 været suppleret med en satsning på at udvikle en dialogisk praksis.
Tilgangens betydning for konflikter og konflikthåndtering er kompleks. Men vi er overbeviste om, at det, at vi møder mennesker med anerkendelse og med en grundlæggende forståelse af, at det de oplever og gør, er meningsfuldt og meget sjældent med dårlige intentioner – også når det er voldsomt og kan se destruktivt ud – er helt afgørende for, at konflikter sjældent udvikler sig til farlige situationer. Det handler om den konstante bevidsthed om, at vores forestillinger er vores og at vi, heller ikke som professionelle, kan vide, hvad der sker i den anden, hvorfor det sker og hvad der kan hjælpe: Vi må i dialog.​

Udgangspunktet for tryghed er forebyggelse, og forebyggelse er ikke kun noget, som finder sted før, men også under og efter en konflikt:
  • Før en eventuel konflikt udvikler sig, handler forebyggelse om den måde, vi møder de mennesker, der benytter sig af vores tilbud. Den reflekteres i de tilgange og metoder, som den psykosociale rehabiliteringsindsats i Orion er baseret på, såvel som i rummenes fysiske indretning. Forebyggelsen er baseret på dialog, relationer og refleksion. Den starter i hverdagen og afspejles i de individuelle planer og tryghedsplanerne.
  • Under en konfliktoptrapning og når vold er en nærliggende risiko, handler forebyggelse om at undgå at konflikten bliver fysisk. Kan en situation ikke nedtrappes, er det bedre at trække sig og gå sin vej end at sætte hårdt mod hårdt. Når det ikke lykkes at undgå at konflikten bliver fysisk, forsøger vi at handle så nænsomt som muligt for at forebygge at nogen kommer til skade eller krænkes unødigt.
  • Efter en akut konfliktsituation eller en voldsom episode, handler forebyggelse om at bearbejde det skete og drage læring for derved at forebygge at lignende situationer opstår igen.​

Defusing og debriefing

Defusingen er en hurtigt tilvejebragt aflastningssamtale, som har til formål at dæmpe angst og begrænse kaos efter en voldsom hændelse. Efter en voldsom hændelse vil de involverede ofte have forskellige oplevelser af situationen, og forskellige behov, og det er vigtigt at alle bliver mødt i disse. Defusing er en kortere støttende samtale, hvor hver enkelt har mulighed for at sætte ord på sin oplevelse og høre de andre kollegers oplevelser. Sigtet er at etablere en følelse af nærhed og omsorg, og at normalisere/
genetablere deltagernes følelse af tryghed og kontrol, bl.a. ved at hjælpe dem med at få overblik over, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske.​​

Denne samtale tilvejebringes nogle dage efter hændelsen, hvor reaktionerne har haft tid til at indfinde sig og bearbejdningen er påbegyndt. Debriefingen har til formål at kaste lys over det skete og give deltagerne mulighed for at dele de tanker, følelser og reaktioner, hændelsen har affødt hos dem. Målet er at understøtte deltagernes psykiske bearbejdning af det skete.

Redaktør