​​​​

Kompetenceudvikling

​Her kan du læse om kompetenceudvikling i Orion.​​

​I Orion har vi fokus på løbende at tilbyde både medarbejdere og de mennesker der benytter sig af vores tilbud muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling. Tilbuddene har dels form af fælles tilbud til brugere og medarbejdere samt målrettede tilbud til henholdsvis brugere og medarbejdere.​​​

I et individuelt perspektiv ser vi kompetenceudvikling som vores samlede indsats for at styrke lederes og medarbejderes kompetencer i forhold til opgaveløsningen. I et Orion-perspektiv handler kompetenceudvikling også om at sikre, at de kompetencemæssige potentialer kommer til udfoldelse.
Kompetenceudvikling forstås således bredt, og indeholder både formelt opkvalificerende uddannelse og aktiviteter med fokus på læring, både internt i Orion og eksternt. I kompetenceudvikling kan indgå kurser, seminarer, temadage, studiekredse, læse- eller refleksionsgrupper, sidemandsoplæring, studiebesøg, føl- eller mentorordninger og meget mere, som er aftalt og har sammenhæng til praksis i Orion.

 Intern uddannelse

I Orion har vi etableret en samlet Orionuddannelse, som udgør et fælles grundlag for alle relationsmedarbejdere i Orion; dele af den vender sig til alle medarbejdere.

Orion-uddannelsen

I Orion har vi i 2017 etableret en samlet Orionuddannelse, som udgør et fælles grundlag for alle relationsmedarbejdere i Orion; dele af den henvender sig til alle medarbejdere.
De tre grundkurser er:
  • Grundkursus i relationsarbejde i dialogisk praksis (12 dage, fordelt på moduler af 2 eller 3 dages varighed)
  • Grundkursus i kommunikation & konflikt (4 dage fordelt på 2 moduler á 2 dage)
  • Grundkursus i rammer & retning for Orion (5 dage, fordelt på 1 modul á 3 dage og 1 modul á 2 dage)
Den i alt 21 dages grunduddannelse er obligatorisk for alle relationsmedarbejdere, ledere og konsulenter i Orion. Grundkurset i kommunikation & konflikt er obligatorisk for alle medarbejdere. Det tilstræbes, at der på alle grundkurser er en leder med som gennemgående deltager.
Udover de 21 dages grunduddannelse deltager medarbejdere i:
  • 2 dages Durewall-kursus i DSV-regi
  • Digitale kurser i GDPR og håndhygiejne
  • Kurser i første hjælp og brand​​

Ekstern uddannelse

Udover den interne kompetenceudvikling er der også eksterne tilbud. Noget er obligatorisk, fx medicinkurser for ikke-sundhedsfagligt uddannede, kurser for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, praktikvejledere mv., andet er kurser (eller seminarer, temadage, uddannelser osv.), som man kan søge om deltagelse i.
Ansøgning om ekstern uddannelse stiles til ledergruppen.

​Fælles læring

Fælles Læring er et fast tilbud til praktikanter og nye medarbejdere og er åbent for alle andre interesserede, også beboere og dagbrugere. Fælles Læring er to timer ca. 18 gange årligt, hvor forskellige temaer drøftes, fx Dialogisk Praksis eller Medarbejder med egne erfaringer. Der er to medarbejdere, som til Fælles Læring fungerer som oplægsholdere/facilitatorer og byder ind til fælles drøftelser.

Daglige refleksioner

Når vi taler om "daglig refleksion" i Orion, henviser vi til et formaliserede tidsrum, der hver dag er sat af til refleksion. Refleksionen har flere forbundne formål: At give mulighed for at reflektere sammen over aktuelle oplevelser mens de endnu er friske, både for at hjælpe den/de berørte til at bearbejde det skete og for at skabe fælles læring samt at skærpe den enkelte medarbejders evne til refleksion, således at denne også kan bringes i spil uden for det formaliserede refleksionsrum.​

Supervision

Relationsmedarbejdere og sygeplejekonsulenter i Orion modtager supervision 9 gange årligt.​


Redaktør