​​​​​

Kompetenceudvikling

​Her kan du læse om kompetenceudvikling i Orion.​​

I Orion har vi fokus på løbende at tilbyde både medarbejdere og de mennesker der benytter sig af vores tilbud muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling. Tilbuddene har dels form af fælles tilbud til brugere og medarbejdere samt målrettede tilbud til henholdsvis brugere og medarbejdere.

 

I et individuelt perspektiv ser vi kompetenceudvikling som vores samlede indsats for at styrke lederes og medarbejderes kompetencer i forhold til opgaveløsningen. I et Orion-perspektiv handler kompetenceudvikling også om at sikre, at de kompetencemæssige potentialer kommer til udfoldelse.
Kompetenceudvikling forstås således bredt, og indeholder både formelt opkvalificerende uddannelse og aktiviteter med fokus på læring, både internt i Orion og eksternt. I kompetenceudvikling kan indgå kurser, seminarer, temadage, studiekredse, læse- eller refleksionsgrupper, sidemandsoplæring, studiebesøg, føl- eller mentorordninger og meget mere, som er aftalt og har sammenhæng til praksis i Orion.

Intern uddannelse

Orion har altid prioriteret intern kompetenceudvikling højt. I 2017 etableredes en samlet Orionuddannelse, som udgør et fælles grundlag for alle relationsmedarbejdere i Orion; dele af den henvender sig til alle medarbejdere.

Uddannelsen består af tre kursusforløb:

  • ​Grundkursus i relationsarbejde i dialogisk praksis (12 dage, fordelt på moduler af 2 eller 3 dages varighed)
  • Grundkursus i kommunikation & konflikt (4 dage fordelt på 2 moduler á 2 dage)
  • Grundkursus i rammer & retning for Orion (5 dage, fordelt på 1 modul á 3 dage og 1 modul á 2 dage)

Udover de 21 dages grunduddannelse deltager medarbejdere i:

  • ​2 dages Durewall-kursus i DSV-regi
  • Digitale kurser i GDPR og håndhygiejne
  • Kurser i førstehjælp og brand

Den interne kompetenceudvikling i Orion er altid i forandring, og der kan imødeses ændringer i nær fremtid, men den vil fortsat være højt priooritetret.

Ekstern uddannelse

Udover den interne kompetenceudvikling er der også eksterne tilbud. Noget er obligatorisk, fx medicinkurser for ikke-sundhedsfagligt uddannede, kurser for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, praktikvejledere mv., andet er kurser (eller seminarer, temadage, uddannelser osv.), som man kan søge om deltagelse i.
Ansøgning om ekstern uddannelse stiles til ledergruppen.

Daglige refleksioner

Der gennemføres i Orion hver dag en kort fælles refleksion for medarbejderne inden afslutningen af deres arbejdstid. Refleksionen giver mulighed for sammen at reflektere sammen over aktuelle oplevelser mens de endnu er friske. Dette gøres både for at hjælpe de implicerede til at bearbejde det skete og for at skabe fælles læring. Et tredje formål med de daglige refleksioner er at træne den enkelte medarbejders evne til refleksion, således at den også kan bringes i spil uden for det formaliserede refleksionsrum.

Supervision

Relationsmedarbejdere og sygeplejekonsulenter i Orion modtager supervision ved eksterne supervisorer ½ dag 9 gange årligt. Også de øvrige medarbejdergrupper i Orion modtager løbende ekstern supervision.


​ 
Redaktør