​​

Kvalitet og tilsyn

​Her kan du læse om kvalitet og tilsyn i Orion.

Kvalitetsarbejde

Kvalitetsarbejde kan forstås som en samlebetegnelse for arbejdet med udmøntningen af gældende kvalitetsmodeller, herunder at sikre et løbende fokus på udvikling af kvaliteten af Orions faglige og organisatoriske praksis.​

Hos Orion har vi et løbende fokus på udvikling af kvaliteten af Orions faglige og organisatoriske praksis. Dette indebærer, at vi holder os opdaterede på gældende retningslinjer, sikrer at vores interne retningsgivende dokumenter er i overensstemmelse med gældende retningslinjer i Orion og sørger for, at de gældende retningslinjer implementeres i organisationen.

Socialtilsyn​

Ligesom landets øvrige sociale tilbud, får Orion en gang årligt besøg af Socialtilsynet. Socialtilsynet har til opgave at føre et løbende driftsorienteret tilsyn med tilbud omfattet af lov om socialtilsyn. Socialtilsynet skal vurdere kvaliteten af Orion ud fra den eksisterende praksis og konkrete resultater for beboerne og dagbrugerne. Dette gør de via brug af en obligatorisk kvalitetsmodel. Formålet er at sikre et højt fagligt niveau, ensartethed og uvildighed i opgavevaretagelsen.

Konklusionen for tilsynet, både for det samlede tilbud og indenfor de enkelte temaer, kan findes på Tilbudsportalen.dk.​

Dansk Kvalitetsmodel

Som en del af Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstad​en skal Orion også løbende arbejde med kvalitetssikring ud fra Dansk Kvalitetsmodel. Minimum hvert 3. år skal der gennemføres en kvalitetsovervågning i form af audit på hver af de gældende kvalitetsstandarder. Auditten er en kvalitetsovervågning, som skal vise om der er områder eller arbejdsgange, som skal forbedres. Ved afslutningen af hver audit vurderes det, om der på baggrund af audit kan peges på områder, kompetencer eller arbejdsgange der skal forbedres. 
Der gennemføres audits indenfor nedenstående områder:

  • Faglige tilgange, metoder og resultater
  • Forebyggelse af overgreb
  • Indflydelse på eget liv
  • Individuelle Planer
  • Kommunikation
  • Kompetenceudvikling
  • Magtanvendelser
  • Medicinhåndtering
  • Sundhed og trivsel
  • Utilsigtede hændelser

 Øvrige tilsyn

Orion er også underlagt tilsyn fra Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen samt Styrelsen for Patientsikkerhed (det risikobaserede tilsyn).


Redaktør