​​​​

Et tillidsfuldt samarbejde

På Skovvænget prioriterer vi en ligeværdig samarbejdsform og kommunikation, hvor anerkendelse af forskellighed og respekt er centralt.

  • Recovery er den proces, borgeren gennemlever for at komme sig efter en periode med psykisk sygdom.
  • Rehabilitering er den indsats, medarbejderen tilbyder borgeren.


På Skovvænget arbejder vi med at skabe et trygt og tillidsfuldt samarbejde mellem medarbejdere og beboere. Den enkelte beboer afgør, hvilke forhold, indsatser og mål, der giver mening og livsindhold, og vi bidrager til, at beboeren selvstændigt definerer sine ønsker og mål for fremtiden. Det kvalificerer både rehabiliteringsprocessen, indsatstyperne og den personlige udvikling. 

Skovvængets kontaktpersoner arbejder med at støtte beboeren til at få kontrol over eget liv i det omfang, som han/hun ønsker, og som er praktisk muligt i forhold til beboerens ressourcer. En helheds- og individorienteret tilgang sikrer, at de tiltag, som iværksættes, opleves meningsfulde og relevante. 

Aktiv deltagelse i samarbejdet 

Beboeren forventes at tage del i alle beslutninger i det omfang som er muligt vedrørende:

  • udredning af behov
  • målsætninger
  • indsats i selve rehabiliteringsprocessen
  • evaluering af eget rehabiliteringsforløb

I særlige tilfælde hvor beboeren ikke selv er i stand til at tage væsentlige beslutninger, inddrages de pårørende og eventuelt værge i samarbejdet med Skovvængets medarbejdere.​ 

Vi evaluerer løbende indsats og effekt i samarbejde med beboeren. 

Individuel plan

Din individuelle plan handler om dine mål og ønsker for fremtiden.

Når du flytter ind på Skovvænget, tilbydes du samarbejde med en kontaktperson, som du indgår konkrete aftaler med. ​Senest en måned efter du er flyttet ind, udarbejder I i fællesskab en individuel plan - herunder en udredning af ønsker og funktionsevne (ICF). Planen handler om dine mål og ønsker for fremtiden, dit behov for hjælp og støtte, sociale og kulturelle aktiviteter, motionsplan samt eventuelt plan for job og uddannelse.

Vi evaluerer og justerer løbende din plan alt efter hvilken effekt, vores fælles indsats har haft.  ​

Redaktør