Pædagogik

Beboerne og brugerne på Blindecenter Bredegaard er meget forskellige og det kræver, at man som medarbejder kan tilpasse sin pædagogik til den enkelte. Vores overordnede pædagogiske tilgange danner rammen for tværfaglige, individuelt tilpassede indsatser, der støtter borgeren til et selvstændigt, udviklende og aktivt liv.​


Synspædagogik

Ude som inde er Blindecenter Bredegaard indrettet synskompenserende. Det betyder, at det fysiske miljø tager størst muligt hensyn til de blinde og svagsynede borgere. Den pædagogiske praksis er på samme måde fokuseret på at minimere følgerne af borgerens synshandicap.

Adfærd og kommunikation

Den synspædagogiske tilgang tager afsæt i at forstå hvem borgeren er, forstå borgerens diagnoser herunder synshandicappet og samspillet imellem dem. I udgangspunktet tager opgaver fire gange så lang tid at udføre, hvis man er blind frem for seende.

 • Kommunikation og adfærd er et vigtigt redskab.

 • Vi siger vores navn højt når vi kommer og går.

 • Vi nævner hinandens navne når vi taler til hinanden i en gruppe.

 • Vi står ansigt til ansigt når vi taler med borgeren.

 • Vi smiler med lyd på, så borgeren kan høre og mærke, at vi er glade, noget er sjovt mv.

 • Vi sætter tempoet ned og er konkrete når vi taler og guider.

 • Vi giver borgeren tid til at svare.

 • Vi fortæller borgeren hvad vi gør, når det er relevant.

 • Vi tolker for borgere, når vi griner af noget sammen med andre.

Det fysiske miljø

Det fysiske miljø spiller en afgørende rolle, når man er blind eller svagsynet, og vi har fokus på at formidle det borgeren ikke kan se.

 • Der er ledelinjer på Bredegaard.

 • Lejligheder, fællesarealer, spisestuen mv. er indrettet med særligt fokus på belysning, kontraster og støjniveau.

 • Vi flytter ikke på borgerens ting eller laver nye systemer i fx skabe uden deres viden.

 • Døre og låger skal være helt åbne eller helt lukkede.

 • Vi sætter stole mv. på plads og gangarealer skal være frie.

Team Syn, Fys- og Ergoterapi tilbyder måltidsteknik, hygiejnekursus og ADL-træning i at udføre specifikke opgaver fx kaffebrygning og tøjvask.Neuropædagogik

Neuropædagogik tager udgangspunkt i den aktuelle viden om hjernens funktion, og om konsekvenserne af dysfunktioner og skader for borgerens generelle udvikling, herunder indlæringsevne og udvikling af sociale kompetencer. Neuropædagogik skal ikke forstås som en bestemt fremgangsmåde/metode, men mere som en holistisk forståelsesramme; en måde at tænke på og anskue borgeren ud fra.

Formålet med den neuropædagogiske indsats er at skabe de bedst mulige rammer for borgerens personlige, faglige og sociale udvikling, så borgeren bedst muligt bliver i stand til at realisere sine potentialer. Indsatsen skal ske på baggrund af en grundig tværfaglig afdækning af såvel stærke som svage sider.

Alle medarbejdere på Blindecenter Bredegaard har efteruddannet sig i neuropædagogik. Døvblindepædagogik

Inden for døvblindepædagogik er relationen, samværet og anerkendelse sammen med struktur, systematik og genkendelighed de bærende elementer. Dagligdagen tilrettelægges individuelt og i størst muligt omfang med et indhold, borgeren udtrykker glæde omkring.

På Blindecenter Bredegaard rummer vi alle grader af døvblindhed

 • Helt døv med synsrest

 • Helt blind med hørerest

 • Høre- og synsrest

 • Helt døv og blind

Hverdag og aktivitet

I det daglige pædagogiske arbejde tilstræber vi, så vidt det er muligt, at borgeren har den samme 'partner' i løbet af dagen både ved aktiviteter og praktiske gøremål. Struktur er vigtigt for at skabe en indholdsrig og tryg tilværelse. Vi fokuserer også på borgerens udvikling ved at tilbyde anderledes og udfordrende aktiviteter i hverdagen. Et særligt tilbud til de døvblinde borgere er et sanserum med bl.a. diskokugle, kugle- og kædedyner og en vandseng

Kommunikation

Vi kommunikerer taktilt med borgerne dvs. ved tegn på kroppen. Derudover bruger vi personlige konkreter, som har en bestemt betydning for den enkelte. Fx et kosteskaft med en ringeklokke, som betyder, at nu skal vi cykle eller en bestemt ske, som betyder, at nu skal vi spise.

Videoanalyse

Videoanalysen bruger vi som et pædagogisk redskab til at løse forskellige problematikker og til at dygtiggøre os. Ved at videofilme konkrete situationer, kan vi stille skarpt på samspillet mellem med borgeren og medarbejderen og de roller, vi indtager.

I de pædagogiske teams har en række medarbejdere specialiseret sig inden for døvblindepædagogik.Totalkommunikation

Kommunikation og samspil med andre mennesker er en livsnødvendighed og forudsætningen for overhovedet at kunne føle sig menneskelig, og være et individ som kan handle i verden, påvirke omgivelserne og dele perspektiver og oplevelser med andre.

Når vi arbejder med totalkommunikation, så betyder det, at vi er opmærksomme på alle brugbare kommunikationsformer, som er tilgængelige for den enkelte borger - uanset om det er ord, lyde, kroppen, tegn, billeder, konkreter eller tekniske hjælpemidler.

Målet er, på alle tænkelige måder, at kunne anerkende og besvare borgerens udtryk. Vi gør alt, hvad vi kan, for at afdække og tage vare på de følelses- og meningsaspekter, der kan tænkes at ligge bag borgernes forskelligartede udtryk. Det er afgørende for os, at vi hele tiden udbygger og forbedrer kommunikationen og samspillet.


Supervision og ekstern bistand

Alle teams modtager løbende supervision ved ekstern neuropsykolog og input og vejledning fra VISO.

Borgerens mål og udvikling

Statusmøde
Ifølge Lov om Social Service §141 har beboere og brugere på Blindecenter Bredegaard krav på at få udarbejdet en handleplan, hvortil der afholdes et årligt statusmøde.

Selve handleplanen udarbejdes af sagsbehandleren fra den enkelte borgers handleansvarlige kommune. Blindecenter Bredegaard hjælper borgeren med at invitere sagsbehandler, pårørende og andre relevante samarbejdspartnere, som borgeren ønsker deltager på handleplansmødet. 

Individuel pædagogisk plan
I forbindelse med det årlige handleplansmøde tilbyder Blindecenter Bredegaard alle beboere og brugere at få udarbejdet en individuel pædagogisk plan med både personlige og pædagogiske mål.

Vi anvender vores vurderinger og erfaringer fra dokumentationsværktøjet ICF og målfastsætter og underbygger det pædagogiske arbejde. 

ICF (”International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelser og helbredstilstand”) er et tværfagligt dokumentationsværktøj, hvor vi objektivt beskriver vores iagttagelser af borgeren i forskellige sammenhænge og situationer. 

Den pædagogiske plan udsendes inden statusmødet og danner baggrund for statusmødet med kommunen.  På selve mødet præsenteres målene og/eller andre emner, som borgeren ønsker, der skal snakkes om på mødet. 
Redaktør