Borgerdemokrati på Bredegaard

​​​Den 2. december blev der afholdt en temaeftermiddag for personalet med overskriften "Borgerdemokrati og brugerinddragelse". Formålet var at få en fælles forståelse for, hvad borgerdemokrati er og på hvilken måde, borgernes deltagelse kan understøttes således, at deres rettigheder bliver implementeret i alle dele af organisationen.


​Anja, der er socialpædagog i Dagtilbuddet, er blevet ressourceperson i
forhold borgerdemokrati vil være bindeled mellem alle teams på Brede-
gaard. På dagen holdt hun et oplæg om medbestemmelse og selv-
bestemmelse i dagligdagen.  

 

De ansatte var blevet inddelt i grupper på tværs af de forskellige teams.
Dette resulterede i gode og faglige diskussioner.
Funktionsleder i dagtilbuddet, Anne-Grete, opsummerer, hvad
grupperne er kommet frem til. 


Folk var ivrige i dialogen og der blev talt om, hvor vigtigt det er, at alle
borgere på Bredegaard kommer til orde og bliver set, hørt og forstået.

Redaktør