Arbejdsmiljø og MED-udvalg

Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljø er i konstant fokus på Bredegaard. Arbejdsmiljøorganisationen består af forstanderen og en repræsentant fra hvert team. 

Arbejdspladsvurderinger (APV) er omdrejningspunktet i arbejdsmiljøarbejdet. Ved at lave en APV, følger og overvåger vi arbejdsmiljøet på en systematisk måde, så vi kan opdage problemer i tide og gribe ind, før de bliver alvorlige. Vi udarbejder derudover handleplaner for hvordan ledelse og medarbejdere skal løse de problemer, som APV’en afdækker.​

Vi skelner mellem løbende APV’er og en samlet APV. De løbende APV’er er runderinger og de daglige tiltag for at forbedre arbejdsmiljøet. Hvert tredje år foretager vi en samlet APV- og trivselsmåling ved navn TrivselOp. Konceptet er udviklet af Region Hovedstaden.

MED-udvalget har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet og arbejder med udvikling og forebyggelse. Arbejdsmiljøgruppen tager sig af indtrufne hændelser og driften.

MED-udvalg
MED-udvalget har medindflydelse, medbestemmelse og medansvar inden for følgende områder: 
  • Arbejdsmiljøforhold
  • Personaleforhold
  • Arbejdsforhold 
  • Samarbejdsf​​orhold
I MED-udvalget sidder medarbejdere og ledere fra de forskellige faglige hovedorganisationer, tillidsrepræsentanter og medlemmer fra arbejdsmiljøgruppen. 

Udvalgets rolle og opgave er, at sørge for at Region Hovedstadens og Den Sociale Virksomheds visioner, politikker og handleplaner bliver implementeret på lokalt niveau. Derudover udvikler udvalget egne politikker og retningslinjer inden for kompetenceområderne og opstiller og udmønter handleplaner med afsæt i de lokale APV’er.
Redaktør