Individuel plan, mål og dokumentation

​Individuel plan

Den individuelle plan tager udgangspunkt i kommunens §141-plan og udarbejdes under hensyntagen til Bredegaards værdigrundlag. Hvert år udarbejder vi en individuel plan for alle borgere. Her bruger vi vores vurderinger og erfaringer fra ICF og målfastsætter og underbygger det pædagogiske arbejde. Den individuelle plan er en "kvittering" og en status til borgerens hjemkommune for det arbejde, vi gør på Bredegaard. 

​Vi inviterer til statusmøde, hvor den individuelle plan drøftes. Foruden hjemkommunen deltager relevante fagpersoner og evt. borgeren og dennes pårørende.

Mål

Målarbejdet tager sit udgangspunkt i Dokumentationsmodellen fra Colinco Institute. Modellen består af 3 faser: Planlægning, Udførelse og Evaluering. Til at arbejde med målformulering i praksis, har vi udarbejdet en arbejdsskabelon der guider medarbejderne gennem processen fra målformulering til evaluering. Borgerens faglige og personlige mål kvalitetssikres yderligere ved hjælp af et Fælles Ræsonnement fra ICF-kernesættet. Her vurderer vi, om der er mulighed for at opnå et givent mål i forhold borgerens ICF. 

​Borgerindflydelse

​Alt efter borgernes funktionsniveau tager vi forskellige metoder i brug, for at sikre at borgeren har indflydelse på formuleringen af mål. Til de borgere der har et stort psykisk og kommunikativt støttebehov anvender vi en lokalt udarbejdet metode; Simulatoren. Her agerer en medarbejder borger og interviewes af en anden medarbejder mens et reflekterende team observerer og supplerer. Det er på baggrund af medarbejdernes kendskab og relation til borgerene at målene formuleres.  

​Tværfaglighed

For at sikre kvaliteten af arbejdet med borgernes individuelle planer og opfølgning på disse, arbejdes der tværfagligt omkring den enkelte borger. Hvor relevant er der medarbejdere repræsenteret fra dagtilbuddet, boligerne, syn-og ergoterapien, køkken og ejendomsservice.  ​

Dokumentation

ICF

ICF står for ”International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelser og helbredstilstand” og er vedtaget af WHO’s World Health Assembly. 

ICF er et tværfagligt dokumentationsværktøj, hvor vi objektivt beskriver vores iagttagelser af borgeren i forskellige sammenhænge og situationer. Et vigtigt element i ICF er brugen af eksempler. 

Vi udarbejder årligt en ICF på alle borgere, både beboere og brugere. Vi er derfor i stand til at vurdere en borgers udvikling, og ICF-arbejdet klassificerer derfor den pædagogiske indsats på Blindecenter Bredegaard.

​På Bredegaard dokumenterer vi på borgerens mål i EKJ dagbogsnotatet. 

Redaktør