Årlige elevdokumenter - skole

Der udarbejdes planer og beskrivelser for undervisningen og for den enkelte elev. 
Det er planer og beskrivelser, der gør det muligt for forældrene at være medbestemmende i forhold til undervisningsindholdet og i forhold til målsætning overfor deres barn. Forældrene er ligeledes med i evalueringen af fokusområder, fag m.m.

Læseplan
Læseplanen beskriver det overordnede indhold for specialundervisningen på Geelsgårdskolen, og hvilke elevmål der er. 
Læseplanen skal i videst muligt omfang tilgodese folkeskolens formål og de enkelte fag - under hensyntagen til den enkelte elevs forudsætninger. 
Geelsgårdskolens overordnede læseplan bliver tilpasset hvert spor i forhold til elevgruppen og revideres løbende.
De tilpassede læseplaner beskriver de fag og fokusområder, som forældre og medarbejdere har valgt at prioritere. 
De tilpassede læseplaner godkendes enkeltvis af skolebestyrelsen.

Årlige planer og beskrivelser for hvert spor
Spor 1
Elevbeskrivelse, individuel elevplan samt klasseårsplan.

Spor 2
Elevbeskrivelse, individuel års- og elevplan samt klasse- og emneårsplan.

Spor 3
Elevbeskrivelse, individuel års- og elevplan samt emneårsplan.

Elevbeskrivelse - ICF koncept
Elevbeskrivelsen er en helhedsbeskrivelse af barnet, som udarbejdes i foråret. Beskrivelsen omfatter adfærd/det sociale og emotionelle, kognition, motorik, og daglige og almindelige færdigheder. Indeholder eventuelt også en fagrelateret beskrivelse af kompetencer (primært Spor 1).

Om ICF
ICF er et internationalt standardiseret system, udviklet af WHO, som bruges til at beskrive et menneskes funktionsevne, ressourcer og helbredstilstand. Man kan også beskrive, hvor meget hjælp en person har behov for, hvis personen skal fungere optimalt.
Geelsgårdskolens elevbeskrivelse er udviklet med udgangspunkt i ICF. Ved at tage udgangspunkt i et standardiseret system har vi opnået:

  • En høj grad af præcision og ensartethed i vores beskrivelser. 
  • At der arbejdes systematisk med opfyldelse af de mål, der er opstillet i de kommunale handleplaner. 
  • At der bliver sammenhæng mellem, de (ofte mange) tilbud det enkelte barn og familien modtager, samt at der skabes kontinuitet ved overgang fra en institution til en anden.
Individuel elevplan
Den individuelle elevplan er en beskrivelse af, hvilke mål og delmål der skal være for undervisningen, og hvornår de skal være nået - det vil sige den løbende planlægning og evaluering indenfor årsplanens rammer.
Teamet, tilknyttet den enkelte elev, er ansvarlig for udarbejdelsen af den individuelle elevplan.
Delmålene fastlægges i samarbejde med forældrene og indeholder en tidshorisont og fokusområder.
Delmålene beskrives så konkret, at det er tydeligt, hvad der skal læres og til hvornår.
En tidshorisomt forløber typisk fra 14 dage til 2-3 måneder.
Herefter evaluerer teamet og forældrene de opsatte delmål og deres realisering.

Klasseårsplan
Klasseårsplanen beskriver, hvad klassen skal gennemgå i løbet af det kommende år i forhold til fag og fokusområder.

Emneårsplan
Emneårsplanen er en beskrivelse af, hvil​ke forventede emner/temaer, der skal tages op for at tilgodese elevernes sociale fællesskab og skabe indsigt i samfundsnormer og traditioner.

Individuel årsplan
  • Årsplanene beskriver elev/forældreønsker - hvad ønsker forældrene, at eleven skal lære?
  • Teamets mål - hvad ønsker teamet, at eleven skal lære?
  • Motivationsområder - hvilke styrker har eleven?


Redaktør