Multiple Intelligenser

Teamet tilknyttet den enkelte elev afdækker løbende elevens kompetencer og potentialer - f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af den individuelle elevplan - og i det arbejde er det meget relevant at benytte Howard Gardners forestilling om multiple intelligenser. 
Et udbygget syn på intelligens åbner læringsmiljøet.

Bevidsthed om eksistens/abstrationsevne
Interesse for filosofi.

​Sproglig
Verbalsproglig følsomhed over for lyde, strukturer, betydninger og funktion af ord.

Logisk/matematisk
Følsomhed overfor og evne til at opfatte logiske eller numeriske mønstre. Evne til at håndtere lange tankerækker.

Spatial/det rumlige
Evne til at opfatte den visuelt rumlige verden nøjagtigt, samt at handle på sin umiddelbare forståelse.

Krops-kinæstetisk
Evne til at kontrollere sine kropsbevægelser, samt håndtere objekter behændigt.

Musikalsk
Evne til at producere og værdsætte rytme, tonehøjde og klangfarve. Forståelse for musikalske udtryksformer.

Interpersonel/den personlige omverden
Evne til at skelne og respondere hensigtsmæssigt på sindsstemninger, temperamenter, motivationer og ønsker fra andre mennesker.

Intrapersonel/det personlige indre
Adgang til eget følelsesliv samt evne til at skelne blandt sine følelser. Viden om egne styrker og svagheder.

Det naturlige
At kunne skelne mellem levende og dødt, at kunne skelne præcist mellem forskellige planter og dyr, og at kunne opfatte og forstå landskaber, vejr og klima.
Den viljestyrede opmærksomhed/den eksekutive funktion
Selvregulering af handlinger ud fra intentionalitet - "de der ikke lærer noget, er de samme, der aldrig har lært at styre deres egen opmærksomhed".


Redaktør