​​

Den faglige struktur på Spor 4

Eleverne på Spor 4 er primært udfordret af autisme spektrum forstyrrelser, ADHD, opmærksomheds- og sansemæssige forstyrrelser, sjældne handicaps, CP, bevæge-handicap og andre blandingsdiagnoser. De har alle kognitive og sansemæssige forstyrrelser. Nogle har talesprog. 

Teamet

Til hver elev er tilknyttet et tværfagligt team bestående af lærer, pædagog, medhjælpere, fysio- og ergoterapeut, psykolog, kommunikationsvejleder/talepædagog og faglig vejleder. 
Teamet byder ind med deres respektive perspektiver, så alle aspekter af elevens læring, kommunikations-muligheder, sociale relationer og motorik bliver tilgodeset.
Dette kommer til udtryk både i elevens skema og i funktionsbeskrivelser, årsmål samt i de individuelle elevplaner, der indeholder mål og delmål for den enkelte elev.
Undervisningen er differentieret alt efter elevens kognitive, kommunikative og sociale formåen og behov. Nogle læringsmål finder sted i det sociale rum, mens eleverne ved andre mål eller opstart af nye aktiviteter kan have brug for at være i egen klasse alene med en person fra nærteamet. Alle aktiviteter i undervisningen er nøje struktureret i forhold til den enkelte elevs behov. Ligeledes er klassen indrettet til at tilgodese den enkelte for eksempel med visuelle støttesystemer.

Kognition

På Spor 4 arbejdes målrettet i forhold til den enkelte elevs udfordringer i den kognitive udvikling. Der arbejdes herunder blandt andet med elevens hukommelse, evne til koncentration, planlægning og udførelse af opgaver, sansebearbejdning, erkendelse og forståelse af sig selv og sin omverden samt årsag/virkning. Opgaverne og aktiviteterne tilrettelægges med struktur og genkendelighed alt efter elevens behov.

Kommunikation

Eleverne har forskellige kommunikative forudsætninger og har dermed brug for forskellige tilgange dertil. For alle elever tages der afsæt i den enkeltes kompetencer og potentialer for kommunikation og sprog. Der støttes op om elevens udvikling med alternative- og støttende kommunikationshjælpemidler. Vi arbejder med totalkommunikation og herunder tydelig mimik, kropssprog, signalord, understøttende tegn samt talesprog herunder sprogtræning inspireret af Karlstadsmodellen. Af alternative og støttende kommunikationshjælpemidler anvendes blandt andet kommunikationsbøger/teknikker som f.eks. PODD (Pragmatisk Organiseret Dynamisk Display) og PECS (Picture Exchange Communication System), spørgeteknikker som f.eks. PSAS (Partner Støttet Auditiv Scanning), talemaskiner samt kommunikationsprogrammer på iPad.

Disse tilgange og hjælpemidler benyttes og inddrages i alle elevens aktiviteter og undervisning, så eleven har mulighed for at udtrykke ønsker, behov og ytringer.

Social deltagelse

Størstedelen af eleverne på Spor 4 har store udfordringer i forhold til deres sociale udvikling. Der tilrettelægges derfor sociale aktiviteter, som tilgodeser den enkelte elev og støtter denne i sin udvikling. I disse aktiviteter har eleven oftest en tæt støtte af en person fra nærteamet og aktiviteten er struktureret efter den enkeltes behov. For nogle elever arbejdes der primært med parallel leg sammen med en medarbejder eller en enkelt anden elev. For andre, kan der med de rette rammer, tilrettelægges strukturerede lege med turskift med flere elever. Derudover deltager eleverne i morgensamlinger, fælles musik/rytmik, idræt, fredagsbio, fælles gåture og lignende aktiviteter, som ligeledes er tilrettelagt, så de tilgodeser elevernes behov for struktur og genkendelighed. Der tages højde for elevernes egne initiativer til samspil med andre elever, både når det opstår spontant, hvis det er muligt, men også efterfølgende laves der aftaler om at lave nogle fælles aktiviteter. Nogle elever deltager i sociale aktiviteter sammen med elever fra andre Spor. Den høje takst sikrer, at den enkelte elev kan gå fra en fælles aktivitet, hvis behovet opstår, uden at aktiviteten dermed ophører.

Der arbejdes ligeledes med identitet og følelser, for eksempel at aflæse ansigtsudtryk, identificere egne og andres følelser og sætte ord på.

Motorik

Fysio- og ergoterapeuterne i elevens nærteam udarbejder mål for den enkelte elevs fin- og grovmotoriske udvikling. Alle elever modtager undervisningsrelateret fysio- og ergoterapeutisk træning. Denne træning finder sted i elevens kendte omgivelser i gruppen, i terapien, i gymnastiksalen eller i svømmehallen. Herunder arbejdes der også med at gøre eleverne selvhjulpne i forhold til almindelig daglig livsførelse (ADL), så som at klare hverdagsaktiviteter, som personlig hygiejne, renlighed, påklædning, spisning m.m.
Lærer, pædagog og medhjælpere omkring eleven inddrager disse mål i løbet af dagen.

Pædagogiske tilgange

  • Filosofien om totalkommunikation, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte elevs udtryksformer, så alle har mulighed for at ytre sig og blive hørt og dermed udvikle sin identitet i samspillet.
  • TEACCH inspireret pædagogik, hvor struktur i tid og rum tilrettelægges efter den enkelte elevs behov. Herunder også visualisering af aktiviteter for at skabe forudsigelighed, selvstændighed og støtte den enkelte til dennes ressourcer og udviklingsmuligheder.
  • Neuropædagogik, hvor der anvendes pædagogiske tiltag og strategier ud fra en viden om hjernens funktion og udvikling samt elevernes specifikke dysfunktioner/skader, personlighed samt kompetencer og potentialer.
  • Low arousal, hvor der blandt andet arbejdes med affektsmitte, affektregulering samt elevernes stressniveau og sansebearbejdning efter Studio III tilgangen.

Nationale tests og folkeskolens afgangsprøve

Eleverne på Spor 4 er oftest fritaget for alle fag samt folkeskolens nationale test og afgangsprøver i alle fag på grund af funktionsnedsættelse.
Redaktør