Specialundervisning

Geelsgårdskolen har ansvaret for, at eleven udvikler sine kognitive, sociale, kommunikative og motoriske potentialer. Der tages afsæt i undervisningsministeriets læseplaner med henblik på at udarbejde elevplaner og at inddrage folkeskolens kompetencemål indenfor bl.a. sprog, matematisk opmærksomhed, naturfaglige fænomener, kreative og musiske udtryksformer, krop og bevægelse samt engagement og fællesskab. 

Spor 4 understøtter den enkelte elev med hver sin individuelt tilpassede, visualiserede og strukturerede pædagogiske tilgang for at give eleverne de bedste forudsætninger for at trives, udvikle sig og modtage ny læring. Undervisningen og aktiviteterne er nøje strukturerede, så eleverne kan få et overblik over, hvad de skal, med hvem og hvor længe. Derfor er både de individuelle og de sociale aktiviteter også tydeligt visualiseret alt efter behovet.

Der udarbejdes individuelt tilpassede elevplaner, årsplaner og funktionsbeskrivelser. Udgangspunktet er ikke en bestemt metodik, men flere metoder og tilgange, som belyser elevens kompetencer og udviklingsmuligheder fra flere vinkler og faglige perspektiver. Dette understøttes af den høje takst, som gør det muligt at individuelt tilrettelægge hverdagen for eleven, både i forhold til de fysiske rammer og deres behov for medarbejderstøtte fra de forskellige medarbejder-faggrupper.

Vi arbejder ud fra en systemisk tilgang, hvor der benyttes videoanalyse til at belyse, analysere og reflektere over elevens kompetencer og potentialer (zone for nærmeste udvikling). Dette finder sted på gruppemøderne med deltagelse af alle faggrupper omkring eleven samt skolens psykolog, afdelingslederen og interne vejledere. Derudover har vi årligt for hver elev en observationsperiode, hvor samme tværfaglige team samt eksterne vejledere gennem en møderække med forældre og eventuelle bosteder og aflastning sætter ekstra fokus på elevens kognitive, kommunikative, sociale og motoriske udvikling. Her evalueres målene for det forgangne år og ved hjælp af videomateriale samt en grundig gennemgang af relevante arbejdsspørgsmål udarbejdes funktionsbeskrivelsen og grundlaget for målene for eleven i det kommende år.


Find information om den faglige struktur på Spor 4 herunder om teamet, kognition, kommunikation, social deltagelse, motorik, pædagogiske tilgange samt nationale tests og folkeskolens afgangsprøve. 

Redaktør