Specialundervisning

​Geelsgårdskolen har ansvaret for, at eleven udvikler sine intellektuelle, sociale, kommunikative og motoriske potentialer. Specialundervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger. Specialundervisningens hensigt er: at realisere de delmål, som er beskrevet i den individuelle elevplan og at tilgodese folkeskolens fag og disses mål.

​Kendetegnende for specialundervisningen på Spor 2

Når man har multiple funktionsnedsættelser og er uden et funktionelt talesprog, har man alvorlige vanskeligheder med kommunikation, modtagelse og bearbejdning af information. Derfor baserer specialundervisningen sig på elevens måde at kommunikere og tage initiativ på.

Undervisningsform

 • Eleverne modtager individuelt tilrettelagt undervisning i mindre grupper og klasser.
 • Eleverne er aldersopdelt i klasser, i den udstrækning det lader sig gøre.
 • Der er så vidt muligt få elever i hver klasse af hensyn til elevens muligheder og begrænsninger.

Emnebaseret undervisning​

Undervisningen tilrettelægges ud fra folkeskolens fagrække, men som en emnebaseret og ikke fagdelt undervisning. 
Undervisningen baserer sig meget på sansestimuli, fordi sanserne er en indgang til læring og kan medvirke til at give eleven en øget omverdensforståelse.

Kommunikation

I alle klasser gør undervisningen brug af totalkommunikation ud fra princippet om alternativ og supplerende kommunikation. Det kan være: talemaskiner, som nogle elever har som et personligt hjælpemiddel, Bliss, Tegn til Tale, konkreter, fotos og PCS symboler.

Underviseren tager udgangspunkt i:

 • ​Elevens kognitive niveau - d.v.s. elevens evne til at huske og koncentrere sig og elevens brug af sanser.
 • Elevens kommunikationsmåder - d.v.s. talesprogets niveau,  elevens udtryksformer, såsom mimik, lyde, tegn og kropssprog.
 • Elevens motoriske udvikling, d.v.s. har indsigt i elevens fysiske muligheder og behov. Praksis er, at underviseren understøtter fysio- og ergoterapeuternes arbejde med udvikling af elevens motorik.
 • Elevens sociale kompetencer.​

Underviseren er meget opmærksom på:

 • Elevens tempo
 • Behovet for pauser

​Primære pædagogikker

 • Vores lærere og pædagoger arbejder ikke kun ud fra et pædagogisk princip, men samm​ensætter et pædagogisk tilbud, som passer det enkelte barn.
 • Totalkommunikation er den primære indfaldsvinkel til elevens læring og kompetenceudvikling.
 • Undervisningen tilrettelægges ud fra neuropædagogiske principper.
 • Undervisningen i Yngstegruppen er desuden inspireret af konduktiv pædagogik.
 • Der hentes inspiration fra neuropædagogikken, den systemiske tilgang, den narrative tilgang og udviklingspsykologien.

Normering

Der kan i en undervisningstime være deltagelse af lærere, pædagoger, talepædagog,​ fysio- og ergoterapeuter og pædagogmedhjælpere. Normeringen afhænger af den enkelte elevs plejebehov og undervisningsniveau.

Nationale tests og folkeskolens afgangsprøve

Efter en individuel vurdering kan eleven fritages for nationale tests, tysk/fransk og deltagelse i folkeskolens afgangsprøver.  I stedet for foretages en evaluering af elevens kompetencer og potentialer.


​​

Redaktør