Om specialundervisning

​Geelsgårdskolen har ansvaret for, at eleven udvikler sine intellektuelle, sociale, kommunikative og​ motoriske potentialer. ​​​​Specialundervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger. ​​Der udarbejdes individuelle årsplaner, og vi udarbejder individuelle handleplaner for hver enkelt elev. ​​​Specialundervisningens hensigt er: at realisere de delmål, som er beskrevet i den individuelle elevplan og at tilgodese folkeskolens fag og disses mål. ​

Vi understøtter således hver elev med hver sin individuelle tilpassede pædagogiske tilgang, for at give eleverne de bedste forudsætninger for at trives, udvikle sig og modtage ny læring. Udgangspunktet er ikke en bestemt metodik, men flere metoder og tilgange, som belyser elevens kompetencer og udviklingsmuligheder, fra flere vinkler. Dette støttes op af en høj normering og alt efter behov i et tæt samarbejde med skolens andre faggrupper.

Undervisning

Udover fælles undervisning/aktiviteter undervises eleverne individuelt i eget klasselokale. Ved at arbejde individuelt med eleven giver vi eleverne mulighed og støtte til, at deltage i fælles aktiviteter med andre elever i den enkelte afdeling og på sporet. Vi har hver dag fælles aktiviteter, hvor vi styrker elevens evne til at indgå i sociale relationer. 

Læs en beskrivelse af specifikke faglige kompetencer med afsæt i Artikel 3 i FN’s Handicapkonvention, som omhandler generelle principper såsom ikke-diskrimination, inklusion i samfundet, ligestilling mellem mænd og kvinder samt respekt for de udviklingsmuligheder, som børn/voksne med handicap har.
Derudover kan du finde videoklip om kommunikation og læring med døvblinde (link åbner i PDF)

Emnebaseret undervisning

Undervisningen er emnebaseret, alt efter årstiden. Musik har en central rolle i undervisningen, men der undervises også i andre skolefag som dansk, matematik, idræt (herunder svømning), natur/teknik på forskellige niveauer. Udgangspunktet er at undervisningen og undervisningsmidlerne målrettes den enkelte elev.

Derudover arbejdes der med mange andre ting, fx​ at gøre eleverne selvhjulpne i forhold til almindelig daglig livsførelse (ADL), så som at klare hverdagsaktiviteter, som personlig hygiejne, renlighed, påklædning, spisning m.m. En anden ting kunne være følelser, hvor vi fx arbejder med at aflæse ansigtsudtryk, identificere egne og andres følelser og sætte ord på. 

Sociale relationer

Samværet med de andre børn vægtes højt, men også muligheden for at vælge ro og tryghed i eget klasseværelse. Relationerne til andre elever er meget vigtigt, derfor lægger vi vægt på, at eleverne får en oplevelse af at være en del af fællesskabet. Vi laver fælles aktiviteter hvor udgangspunktet er, at alle elever skal kunne deltage.  Samtidig med de voksenstyrede fællesskaber, forsøger vi som personale få øje på de fællesskaber, som eleverne selv opfatter, opsøger og føler sig som en del af og giver plads til disse. Vores personalenormering gør det muligt, at vi også i sociale sammenhænge, har mulighed for at være fleksible og kan tage udgangspunkt i den enkelte elevs behov og formåen den pågældende dag, og fx trække os tilbage til klassen, hvis behovet opstår. Eller modsat, gå med i fællesskabet en dag, hvor eleven pludselig er klar.

​​Nationale tests og folkeskolens afgangsprøve

Efter en individuel vurdering kan eleven fritages for nationale tests, og deltagelse i folkeskolens afgangsprøve. For indeværende er alle elever fritaget for nationale test, og alle ældsteelever er fritaget for folkeskolens afgangsprøve. I stedet for afgangsprøven foretages en evaluering af elevens indsats og udvikling.

Læs om specialundervisning i Døvblindeafdelingen, som er en afdeling med elever der har medfødt døvblindhed, sensoriske sensible, syns- og/eller hørehæmmede samt mortiske vanskligheder mm.

Læs om specialundervisning i C-klasserne, som er børn med sjældne handicaps, medfødt døvblindhed og medfødte hjerneskader. Elev​erne har alle kognitive og sansemæssige forstyrrelser og har ikke et konventionelt talesprog. er børn med sjældne handicaps, medfødt døvblindhed og medfødte hjerneskader. Elev​erne har alle kognitive og sansemæssige forstyrrelser og har ikke et konventionelt talesprog. er klasser med børn der har sjældne handicaps, medfødt døvblindhed og medfødte hjerneskader.

Redaktør