Specialundervisning

​Geelsgårdskolen har ansvaret for, at eleven udvikler sine intellektuelle, sociale, kommunikative og motoriske potentialer.
Specialundervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger. 
Specialundervisningens hensigt er: at realisere de delmål, ​som er beskrevet i den individuelle elevplan, og at tilgodese folkeskolens fag og disses mål.

​Kendetegnende for specialundervisningen på Spor 1

Når man har motoriske funktionsnedsættelser og specifikke indlæringsvanskeligheder, har man vanskeligheder med modtagelse og bearbejdning af information. Derfor baserer specialundervisningen sig på elevens særlige forudsætninger for læring.

Undervisningsform

 • ​Eleverne modtager klasseundervisning, undervisning i mindre grupper og individuel undervisning.
 • Eleverne er fordelt i Yngste-, Mellemste- og Ældstegruppen.
 • Der er få elever i hver klasse af hensyn til elevernes muligheder og begrænsninger.

​Folkeskolens fagrække

Undervisningen tilrettelægges ud fra folkeskolens fag i forhold til det enkelte barns forudsætninger. Fagrækken inddeles ofte i emner særligt tilrettelagt den enkelte gruppe. Vi har derudover svømning og bevægelse på alle klassetrin.

Kommunikation

I alle klasser gør undervisningen brug af totalkommunikation ud fra princippet om alternativ og supplerende kommunikation. Det kan være: talemaskiner, som nogle elever har som et personligt hjælpemiddel, Bliss, Tegn til Tale, konkreter, fotos og PCS symboler.

Underviseren tager udgangspunkt i:

 • ​Elevens kognitive niveau - d.v.s. elevens evne til at huske og koncentrere sig og elevens brug af sanser.
 • Elevens kommunikationsmåder - d.v.s. talesprogets niveau, og elevens udtryksformer, såsom mimik, lyde, tegn og kropssprog.
 • Elevens motoriske udvikling, d.v.s. har indsigt i elevens fysiske muligheder og behov. Praksis er, at underviseren understøtter fysio- og ergoterapeuternes arbejde med udvikling af elevens motorik.
 • Elevens sociale kompetencer.

Underviseren er meget opmærksom på:

 • Elevens tempo
 • Behovet for pauser

​Primære pædagogikker

 • Vores lærere og pædagoger arbejder ikke kun ud fra et pædagogisk princip, men sa​mmensætter et pædagogisk tilbud, som passer det enkelte barn.
 • Totalkommunikation er den primære indfaldsvinkel til elevens læring og kompetenceudvikling.
 • Undervisningen tilrettelægges ud fra neuropædagogiske principper.
 • Undervisningen i Yngstegruppen er desuden inspireret af konduktiv pædagogik.
 • Der hentes inspiration fra neuropædagogikken, den systemiske tilgang, den narrative tilgang og udviklingspsykologien.

Normering

Der kan i en undervisningstime være deltagelse af lærere, pædagoger, talepædagog,​ fysio- og ergoterapeuter og pædagogmedhjælpere. Normeringen afhænger af den enkelte elevs plejebehov og undervisningsniveau.

Nationale tests og folkeskolens afgangsprøve

Efter en individuel vurdering kan eleven fritages for nationale tests, tysk/fransk og deltagelse i folkeskolens afgangsprøver.  I stedet for foretages en evaluering af elevens kompetencer og potentialer.


Redaktør