En særlig lærer til en ganske særlig skole

Er du god til at skabe nære relationer og kreativ undervisning? Kan du se mulighederne hos den enkelte elev og fordybe dig i dit fag? Så kan jobbet som lærer på Geelsgårdskolen være noget for dig. Vi søger en lærer til Spor 1 og to lærere til Spor 3

Vi arbejder med at give vores elever den bedst mulige undervisning. Det gør vi i tæt samar-bejde på tværs af faggrupper - både interne og eksterne. Derudover arbejder vi selvstændigt og individuelt både i planlægning og udførsel af undervisningen.

Om skolen

Geelsgårdskolen er en Regional specialskole. Vi optager elever mellem 5 og 25 år. I skoleåret 2021-2022 forventer vi at være ca. 124 elever og 270 medarbejdere. Du kan læse mere om os her på vores hjemmeside.

Skolen er organiseret som et helhedstilbud, hvor undervisning, socialpædagogik og fysio- og ergoterapi tilrettelægges i et tværfagligt samarbejde.

Om Spor 1

Kendetegnende for specialundervisningen på Spor 1

Når man har motoriske funktionsnedsættelser og specifikke indlæringsvanskeligheder, har man vanskeligheder med modtagelse og bearbejdning af information. Derfor baserer special-undervisningen sig på elevens særlige forudsætninger for læring.

Undervisningsform

Eleverne modtager klasseundervisning, undervisning i mindre grupper og individuel undervis-ning. Eleverne er fordelt i klassetrin. Der er få elever i hver klasse af hensyn til elevernes mu-ligheder og begrænsninger.

Folkeskolens fagrække
Undervisningen tilrettelægges ud fra folkeskolens fag i forhold til det enkelte barns forudsæt-ninger. Fagrækken inddeles ofte i emner særligt tilrettelagt den enkelte gruppe. Vi har derud-over svømning og bevægelse på alle klassetrin.

Kommunikation

I alle klasser gør undervisningen brug af totalkommunikation ud fra princippet om alternativ og supplerende kommunikation. Det kan være: talemaskiner, som nogle elever har som et per-sonligt hjælpemiddel, Bliss, Tegn til Tale, konkreter, fotos og PCS symboler.

Om Spor 3

På Spor 3 er der i øjeblikket 3 grupper med ca. 8 elever og ca. 13 medarbejdere tilknyttet hver gruppe. Eleverne på Spor 3 har sansehandicaps, heraf flere med medfødt døvblindhed. 

Fælles for alle elever på sporet er et behov for tæt personalekontakt. Hverdagen hos os er bygget op om et genkendeligt og struktureret miljø med fokus på alternativ kommunikation og en taktil tilgang.

Bag undervisningen er der forarbejde i form af de lovpligtige dokumenter, der udarbejdes i tæt samarbejde i teamet. Dertil udarbejder vi en ICF-baseret funktionsbeskrivelse. En grundlæg-gende del af arbejdet er overvejelser om, hvilke kommunikationsformer den enkelte elev me-nes at kunne profitere bedst af. 

Det kan være PCS-symboler, piktogrammer, Tegn til Tale, tegnsprog (visuelt eller taktilt), talemaskiner mm. Vi laver videoanalyser for at blive opmærk-somme på det, vi ikke ser ved første øjekast.

Selve undervisningen gennemføres både alene med eleven, i en lille gruppe eller et større fællesskab. Eleverne har alle brug for støtte og guidning for at kunne deltage aktivt i undervis-ningen. Derfor er der behov for én person med hver elev. 

En lærer på Geelsgårdskolen

 • er kreativt tænkende i sine undervisningsløsninger
 • ser og udforsker elevernes muligheder
 • er tålmodig i sin tilgang
 • kan sætte en tydelig ramme for eleven og tilpasse rammen, når behovet opstår
 • har kendskab til Fælles Mål og kan omsætte dem til elevernes faglige niveau
 • deltager i alle opgaver og hjælper eleverne med spisning og personlig pleje
 • tager i tæt samarbejde med teamet ansvaret for den undervisning, eleven får
 • har lyst til at arbejde med alternative kommunikationsformer og er villig til at tilegne sig nye metoder
 • kan lide at blive klogere sammen med andre – både kollegaer og elever

Kurser og efteruddannelse

Da vi er et højt specialiseret undervisningstilbud, er det nødvendigt med et højt uddannelses-niveau hos personalet. Derfor er der gode muligheder for efteruddannelse f.eks.:
 • Omfattende internt introkursus
 • Pd i Neuropsykologi og -pædagogik, Pd i Kommunikationskompetencer – i arbejdet med mennesker med komplekse kommunikationsbehov mm.
 • Sporvise specifikke uddannelses-/kursusforløb målretter medarbejdernes kompeten-cer til elevgruppen på de enkelte Spor.

Der er mange facetter af vores skole, og derfor opfordrer vi dig til at få et større indblik her på vores hjemmeside.

Gør dette dig mere nysgerrig, er du velkommen til at ringe for at høre mere og evt. aftale en rundvisning. Vedr. stillinger på Spor 3 kontakt Kathrine Reedtz Espersen på tlf: 20445494 fra mandag d. 26.7.21. Vedr. Stillingen på Spor 1 kontakt venligst Jesper Storm Sørensen på tlf: 28182510. 

Ansættelse

Vi søger kolleger med erfaring inden for specialundervisningen. Er det hele nyt, og har du en nysgerrighed og villighed til at lære, så vil vi også meget gerne byde dig velkommen. Vi støtter og oplærer alle nye kolleger.

Vi søger 3 uddannede lærere til fast ansættelse på 37 timer pr. uge (24 lektioner og 32 timers tilstedeværelse) med ansættelse fra 1. oktober 2021 eller hurtigst muligt. 

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danmarks Lærerforening samt principperne for Ny Løn.

Ansøgning

Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning senest den 8. august 2021 Send din ansøgning ved at uploade den og dine bilag til vores elektroniske ansøgningssystem, via dette link

Redaktør