​​

Ny elev

Indskrivning/visitation​

Indskrivning/visitering sker ikke ved direkte henvendelse til skolen, men går først gennem hjemkommunens PPR-kontor (Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning).
Hvis du har spørgsmål til proceduren omkring visitationen – eller ønsker at besøge skolen - er du meget velkommen til at kontakte visitationsansvarlig Lisa Terkelsen på telefon 4511 4002.

Forventningssamtale​

Inden skolestart afholdes forventningss​amtale med forældrene, hvor der tales om visionerne for skoleforløbet - de langsigtede mål - som handler om, hvad eleven skal kunne, når han/hun går ud af skolen. 
Ved forventningssamtalen bestemmes også, hvad der skal være de foreløbige mål og fokusområder, indtil observationen af den nye elev er overstået.

Observation​​

I forbindelse med skolestart foretager det tværfaglige team en observation af hver ny elev. Teamet koncentrerer sig om valgte fokusområder. 
Observationen tager afsæt i relevante fag og aktiviteter på elevens skema, og foregår i undervisningen, og dermed i elevens eget miljø. 
I sidste del af observationen afstemmes de gensidige forventninger fra forældre og det tværfaglige team.

Observationens formål ​​​

Observationens formål er at udarbejde en handleplan, der beskriver elevens kompetencer, k​ognitive potentialer, læringsstil, og motorik. 
Handleplanen danner grundlag for den løbende proces med at udarbejde, evaluere og revurdere den individuelle elevplan.

Yderligere observation​​​

På S​por 3 (elever med medfødt døvblindhed) afholdes yderligere en årlig observation af hver elev i hele skoleforløbet.
Observationen munder ud i en foreløbig beskrivelse. Denne, samt videoanalyse, danner baggrund for en opfølgende samtale, hvor det tværfaglige team og forældrene deltager.

Undervisningsrelateret fysio- og ergoterapi​​​

Fysio- og ergoterapeute​rne følger løbende op med nye observationer af elevens motoriske udvikling i forbindelse med udarbejdelse af plan for den undervisningsrelaterede fysio- og ergoterapi.


Redaktør