Intensiv rehabilitering

​Vores intensive rehabiliteringstilbud er et helhedsorienteret dagtilbud i vores center i Virum. Her tilknyttes barnet eller den unge et tværfagligt team af fagprofessionelle, får et individuelt tilrettelagt skema og mulighed for at træne alle hverdage sammen med andre børn og unge med lignende problemstillinger.

Intensive forløb

I vores intensive rehabiliteringstilbud træner børn og unge hos os alle hverdage i dagtimerne i en kortere eller længere periode - typisk mellem tre måneder og et år, og bor samtidig hjemme. Træningen er altid individuelt tilrettelagt af det tværfaglige team og foregår enten én-til-én med en fagperson eller i grupper med andre børn og unge.

Målet med den intensive rehabilitering er at afdække barnet eller den unges funktionsevne og potentialer efter skaden, og at rehabilitere mod at generhverve så mange tabte færdigheder som muligt. Der trænes derudover kompenserende strategier ved de varige funktionsnedsættelser og barnet eller den unge hjælpes med at få indsigt i egne vanskeligheder og lære at imødegå disse.

Familien inddrages gennem forældresamtaler og rådgivning, søskendedage, hjemmebesøg, samt psykoedukation for pårørende. Udviklingen følges tæt og vi afslutter alle forløb med en grundig afklaring og overlevering tilbage til nærmiljøet med anvendelige anbefalinger.

Hvad indbefatter et intensivt forløb?

  • Indledende tværfaglig udredning og udredningsrapport
  • Statusrapporter ca. hver 4. måned – der afholdes netværksmøde ved hver status
  • Forældre- og pårørendeinddragelse og rådgivning
  • Daglig højtspecialiseret træning varetaget af et tværfagligt team - i et miljø med andre børn og unge med lignende problemstillinger.

Et helhedsorienteret rehabiliteringstilbud

Vores tilgang til rehabilitering er helhedsorienteret. Derfor arbejder vi ikke kun med barnet, men med hele familien, netværket og fagpersonerne omkring, da alle skal spille en aktiv rolle, hvis rehabiliteringspotentialet skal indfries.

Rehabiliteringen bygger på vurderinger foretaget af det tværfaglige team på baggrund af en grundig udredning, samt de fagprofessionelles dybdegående indsigt i hjernens opbygning, udvikling og funktion. Denne viden sættes i relation til den enkeltes livshistorie og aktuelle situation, skadens placering, skadestidspunktet og alder. Dermed opnås indsigt i, hvilke konsekvenser skaden har for barnet eller den unge i hverdagen og hvordan han eller hun og familien bedst kan støttes. 

Målet med den helhedsorienterede indsats er et hverdagsliv for hele familien, så tæt på det normale som muligt. Børn og unge skal tilbage til daginstitution, skole, uddannelse og venner og forældre skal tilbage til et hverdagsliv med indhold og livskvalitet.

Kontakt os for mere information eller læs om priser mv. i vores ydelseskatalog

Redaktør