Specialiserede konsulentforløb

Vi tilbyder individuelle, specialiserede forløb, der enten kan foregå på centret, i hjemmet eller lokalmiljøet. Indsatsen kan både være målrettet de primære fagpersoner eller barnet den unge selv og skræddersys den enkeltes behov for rådgivning eller træning.

Specialiserede konsulentforløb

Et specialiseret konsulentforløb kan være, hvis der opstår nye vanskeligheder, eller der af andre grunde er brug for, at der tilknyttes fagpersoner med specialiseret viden om målgruppen til at koordinere, sparre og samle op på indsatserne omkring barnet eller den unge.  Målet er at sikre kompetencer og den nødvendige viden om erhvervet hjerneskade eller svær hjernerystelse hos familien eller de fagprofessionelle, så de bliver klædt på til at støtte barnets eller den unges udvikling på vejen mod et så selvstændigt og uafhængig liv som muligt.  Af specialiserede konsulentydelser kan nævnes:

  • Rådgivningsforløb til familie eller fagpersoner
  • Tovholdende funktion og deltagelse i netværksmøder
  • Samtaleforløb med den unge selv
  • Støttende samtaler med forældre i krise
  • Faglig sparring med fagpersonerne i barnet eller den unges hjemkommune.

Specialiserede træningsforløb

Et specialiseret træningsforløb er typisk af et halvt til et helt års varighed, og der sættes løbende mål for indsatsen i samarbejde med barnet eller den unge, ligesom der evalueres på indsatsen. Træningen varetages typisk af logopæd, fysioterapeut eller ergoterapeut. Forud for et træningsforløb, kan logopæden eller terapeuterne bede om relevant information i form af f.eks. sygehusjournal, notater fra tidligere træningsindsatser mv. Dette for at vurdere, hvilken form for udredning og træning, der skønnes relevant. En udredning munder ud i konkrete anbefalinger til individuel træningsintervention og vejledningsforløb.

Kontakt os for mere information eller læs om priser mv. i vores ydelseskatalog

Redaktør