Neuropædagoger

Pædagogerne arbejder med at udvikle barnets sociale kompetencer. Trivsel, kommunikation, socialt samvær, leg og forestillingsevne er nøgleord i pædagogernes arbejde, og barnet bliver understøttet i at tage initiativer og deltage i fællesskabet. 

Struktur skaber rammer for læring og genoptræning

Neuropædagogerne arbejder på at sikre en struktur i dagtilbuddet, som er genkendelig og forudsigelig for barnet. Det er vigtigt, at barnet oplever, at det der sker, giver mening, og at det har en følelse af at kunne deltage samt mestre udfordringerne. På en veltilrettelagt dagligdag får barnet mest mulig energi til at indlære og træne samt undgår at blive overstimuleret eller udtrættet.Størst mulig selvstændighed i dagligdagen
Neuropædagogerne arbejder med barnet i dagligdagsaktiviteter, både individuelt og i grupper, med henblik på, at barnet bliver så selvhjulpent og selvstændigt som muligt. Der arbejdes frem mod at afklare barnets ressourcer og begrænsninger, personligt, socialt og fagligt, samt fremtidige støttebehov. Barnet støttes i at opnå indsigt i og accept af egne ressourcer og begrænsninger samt nye livsvilkår.
I pauser og i gruppesammenhæng agerer neuropædagogerne som gode rollemodeller. Barnet får støtte til at kommunikere og indgå aktivt i fællesskabet og til at få indsigt i almene normer for samvær og spisning.

Råd og vejledning til forældre og fagpersoner

Neuropædagogen beskriver barnets kompetencer socialt og kommunikativt på baggrund af observationer i dagligdagen. Samtidig beskrives de strategier, barnet selv benytter sig af for at kompensere for egne vanskeligheder. De tiltag, der er nødvendige, for at barnet kan deltage socialt og udnytte sine kompetencer bedst muligt beskrives, og der ydes råd og vejledning til såvel forældre som fagpersoner i barnets nuværende eller fremtidige skoletilbud.


Redaktør