At arbejde på Hulegården

Læs mere om hvordan det er at arbejde på Hulegården.

 

​Arbejde i team

På Hulegården arbejder vi i selvstyrende team, der giver støtte og vejledning til beboere i de enkelte huse. Som medarbejder arbejder du ikke kun i forhold til det enkelte hus, men deltager også i et fælles tværgående samarbejde.

Arbejdstiderne på Hulegården varierer fra team til team efter beboernes støttebehov. 

GRUS - gruppeudviklingssamtaler

Hvert team afholder årligt grus-samtaler. Fokuset i grus er primært teamets fælles ansvarsområder og arbejdsopgaver. Målet er, at ledelse og de enkelte medlemmer af teamet får et fælles billede af arbejdsopgaven, roller og kompetencer, styrker og svagheder mv. 

​Personalepolitik

Hulegårdens personalepolitik er udarbejdet af medarbejdere og ledere på Hulegården. Personalepolitikken har været i høring blandt medarbejderne og godkendt i Hulegårdens MED-udvalg.

Lønpolitik

Hulegårdens lønpolitik er gældende for alle ansatte. Den tager udgangspunkt i gældende aftaler mellem Region H og de faglige organisationer. Hulegårdens lønpolitik skal blandt andet fremme målopfyldelsen af Hulegårdens målsætninger på en effektiv og kvalificeret måde samt bidrage til et arbejdsmiljø af høj kvalitet.

Fagligt værdigrundlag

Hulegårdens værdigrundlag er udarbejdet af medarbejdere og ledelsen på Hulegården, værdigrundlaget har været i høring blandt medarbejderne og godkendt i MED-udvalget

De faglige værdier er indeholdt i tre hovedområder:

  • Faglig kvalite
  • Et fagligt forpligtende fællesska
  • Etik i det socialpædagogiske arbejde

Fælles temadage

​​Hulegården afholder fælles temadage fire gange årligt for alle medarbejder. Temadagene ligger primært onsdag fra kl. 12-15.

De emner der bliver taget op, vil være af aktuel karakter og oplægsholderne kan både være lokale medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere.​

MED-udvalg

MED strukturen er opbygget med en medarbejderside og en ledelses-side med en overvægt af medarbejderrepræsentanter for at dække hele Hulegårdens medarbejderflade og den interne organisationsstruktur.

Der afholdes ca. seks møder årligt. Der vedtages årsplaner og handleplaner for MED udvalget. Udvalget beskæftiger sig med alle centrale anliggender i organisationen, herunder det sikkerhedsmæssige arbejde.

Arbejdet i MED udvalget tillægges en stor betydning i forhold til den demokratiske proces i organisationen og spiller en helt afgørende rolle i forhold til organisationens udviklin​g.

I forbindelse med den igangværen-de omstrukturering, hvor der er sket en decentralisering af kompetence ud til de enkelte teams er MED udvalget et naturligt omdrejningspunkt i forhold til mere principielle beslutninger m.v.

​Kompetenceudvikling

For at Hulegården til stadighed er en attraktiv arbejdsplads med høj kvalitet i det pædagogiske arbejde, plads til nytænkning og eksperimentering, må der være rum til læring i det daglige arbejde. Der skal være plads til at kunne udvikle nye metoder og mulighed for at reflektere over praksis. Det er samtidig vigtigt, at der sker en kobling mellem Hulegårdens mål og den enkelte medarbejders mulighed for at kunne fastholde og udvikle sit faglige niveau. Det drejer sig altså ikke blot om uddannelse, men mere bredt om kompetenceudvikling.

​Mentorordning

Som nyansat pædagog er introduktionen til arbejdet og arbejdspladsen meget vigtig. Som et led i dette arbejde har vi udviklet en mentorordning, hvor den nyansatte pædagog får en mentor. En mentor er en pædagog der har erfaring med arbejdet med Hulegårdens målgruppe og som kender Hulegårdens organisation.

​Handleplansnetværk

På Hulegården er der etableret et netværk bestående af videnspersoner, som har specielt fokus på arbejdet med handleplaner.

I følge lov om social service § 141 skal kommunen tilbyde at udarbejde en handleplan for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Det er i udgangspunktet frivilligt, om man ønsker at få en handleplan. På Hulegården tilbydes alle beboere mindst en gang om året hjælp til udarbejdelse af en handleplan. Planen indeholder beboerens ønsker og mål for sin tilværelse for det kommende år samt på længere sigt, i forhold til bo- og dagtilbud, altså både på og udenfor Hulegården.

I planen beskrives ligeledes de pædagogisk-faglige mål, som det pædagogiske personale på Hulegården vurderer, vil være relevante for beboeren og pædagoerne at samarbejde om i det kommende år.

Kollegial supervision

Alle team på Hulegården arbejder med kollegial supervision.

Når man arbejder med mennesker, bruger man sig selv personligt og fagligt. En forudsætning for at kunne yde omsorg, støtte og vejledning er, at man som indicid såvel som gruppe er i stand til at reflektere over egen handling i samspillet med beboerene.

Vi ønsker at sikre en faglig udvikling, og at medarbejderne får rum til refleksion. Det er obligtorisk for pædagoger og -medhjælpere, at deltage i de supervisionsforløb der er på Hulegården. 

​Ledsagere

Til at varetage de ledsageordninge efter servicelovens §97, har vi ansat et antal ledsagere. Ledsagerne indgår ikke i det pædagogiske arbejde, men er udelukkende ledsagere for den gruppe beboere, der har fået bevilget ledsageordning.

Brugerne vælger selv, hvilken ledsager de ønsker at komme på tur med, og med individuel støtte, laver de også selv aftaler mv.

Sorggruppe

På Hulegården har beboere mulighed for at komme i sorggruppe, hvor sorg i forbindelse med et dødsfald kan bearbejdes. Sorggruppe, er et tilbud til beboere, når sorgen er kommet lidt på afstand.

Vi har på nuværende tidspunkt arbejdet et år med sorggrupper på Hulegården. Det er vores erfaring, at det kan være en stor oplevelse for beboere at møde hinanden på tværs af husene.

Vi har ligeledes god erfaring med sorgarbejde for beboere fra samme hus, hvor vi etablerer en sorggruppe et stykke tid efter et dødsfald i huset.
I samarbejde mellem sognepræsten og to pædagoger fra Hulegården, arrangerer vi sorggrupper, hvor forløbet tilpasses efter den enkeltes behov.

Erfaring viser, at et forløb på tre aftener er optimalt. På de tre aftener arbejder vi med sorgen verbalt, musisk og kreativt med blandt andet at male billeder. Der lægges vægt på, at det enkelte menneske kan få udtrykt sin sorg, - blive lyttet til - kan dele sine oplevelse med andre.

En handleplan OmSorg er ved at blive implementeret, og kommer senere her på hjemmesiden.Redaktør