Bestyrelsen

Der afholdes bestyrelsesmøde mindst seks gange årligt. 

Af bestyrelsens medlemmer vælges mindst 5 blandt de pårørende. Herudover vælges senest 1 uge før generalforsamlingen et medlem af og blandt gruppen af beboerne, som på generalforsamlingstidspunktet er medlem af  Jonstrupvangs Venner, og Jonstrupvangs ledelse meddeler inden for samme tidsfrist, hvilken repræsentant for personalet, der indtræder i bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, som alle vælges blandt de pårørende.

Til bestyrelsen vælges desuden 2 suppleanter, der har møderet, men ikke stemmeret ved bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen kan herudover invitere andre til at deltage i bestyrelsens møder med henblik på information eller andre formål.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde mindst 6 gange årligt.

Foreningen Jonstrupvangs Venner hæfter for eventuelt underskud, men ingen enkeltperson i foreningen, bestyrelsen eller udvalg m.m. kan gøres ansvarlig for lovligt udførte dispositioner i foreningens tjeneste.

Foreningen tegnes af formand eller næstformand i forening med kassereren. Bestyrelsen kan dog give kassereren fuldmagt til at hæve og indsætte på de af foreningen oprettede konti.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.

Der skrives referat ved alle bestyrelsesmøder. Referatet skal godkendes af bestyrelsen på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen og suppleanter er pålagt tavshedspligt i lighed med medarbejdere i det frivillige sociale arbejde.

Bestyrelsesmedlemmer 

Anni Løren, formand 
Galpestykket 126, Svogerslev, 4000 Roskilde Telefon 25156911

Lise Schrøder-Nielsen, næstformand 
Vesterled 7, 3650 Ølstykke Telefon 47176495

Paul Schrøder-Nielsen, sekretær 
Vesterled 7, 3650 Ølstykke Telefon 47176495

Per Jensen, kasserer
Herman Justvej 13, 3400 Hillerød Telefon 42662711

Mogens Kondrup, øvrig bestyrelse 
Roarsvej 7, 3650 Ølstykke Telefon 47174663

Vibeke Nielsen, øvrig bestyrelse 
Medelbyvej 4, 4. sal, lejl. 10, 2610 Rødovre. Telefon 36410041

Ernst Bøcker, øvrig bestyrelse 
Gentoftegade 95, 2820 Gentofte Telefon 45850594

Hans Nielsen, suppleant 
Medelbyvej 4, 4. sal, lejl. 10, 2610 Rødovre. Telefon 36410041

Birgit Corell, suppleant 
Lystoftevænget 41, 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 51767003

Carsten Jurlander, beboerrepræsentant 

Vibeke Stampe, beboerrepræsentant 

Redaktør