Om hverdagen

​Vi ønsker at tilgodese beboernes og brugeres individuelle behov, og det er væsentligt, at hverdagen er spændende og meningsfyldt.

Deltagelse 

Vi stiller ikke krav om, at du har en egentlig arbejdsuge. Men vi har den
holdning, at du, som de øvrige beboere, deltager i de aktiviteter, der er tilrettelagt
for dig. Det kan bl.a. foregå med:

 • Træning og behandling i fysio- og ergoterapien
 • Beskæftigelse i aktivitetsafdelingen
 • Aktiviteter/undervisning i eller udenfor huset
 • Vask af eget tøj og oprydning af egen lejlighed
 • Aftaler i forbindelse med din hjemmedag
Vi vil støtte og hjælpe dig, alt hvad vi kan. Men - vi kan ikke gøre det uden din
egen aktive støtte og indsats. 

Døgndækning

På Jonstrupvang er der personale hele døgnet. Personalet i bogrupperne har
tjenesteskift tre gange i døgnet.

Da huset er åbent døgnet rundt, er der ingen faste sengetider. Dette betyder, at
beboerne kan komme hjem, når de har lyst, men efter kl. 23.00 kan der dog
opstå ventetid på hjælp, da der efter kl. 23.00 kun er 2 medarbejdere på arbejde.

Af hensyn til personalet i husets afdelinger og køkkenets arbejdsplanlægning vil
vi meget gerne have, at du altid giver os besked, når du forlader Jonstrupvang. Vi vil gerne have besked om, hvor du tager hen, og hvor længe du regner med at være væk. Det er ikke et krav, at du orienterer os om din færden – men det er et stort ønske fra vores side. Mest af alt fordi vi kan reagere fornuftigt, hvis du ikke dukker op til den forventede tid, eller at vi kan komme i kontakt med dig - hvis det af en
eller anden grund er meget vigtigt.

Rengøring

Lejlighederne rengøres med gulvvask og aftørring af støv m.m. en gang om ugen. Toilettet rengøres 2 gange om ugen. Denne opgave bliver udført af Jonstrupvangs rengøringspersonale. Du og din kontaktperson skal sørge for, at din lejlighed er til at komme til at gøre rent i.

Tøjvask 

I samarbejde med din kontaktperson aftales vask af dit tøj. Du vil som udgangspunkt få hjælp til tøjvask en gang om ugen.

Medicin

Den ordinerede medicin administreres i samarbejde med dine kontaktpersoner.
Vi giver ikke økonomisk tilskud til din medicin. Men du kan få tilskud fra din
kommune, hvis du opfylder de krav, der stilles. Medicinen opbevarer du selv, med mindre andet er aftalt.

Flex trafik

Alle beboere, der opfylder nedenstående betingelser, kan optages i Flex trafiks
handicapservice

 • Du skal være så svært bevægelseshæmmet, at du ikke kan benytte offentlige transportmidler.
 • Du skal være kørestolsbruger eller have et ganghjælpemiddel (gangstativ,  stok, krykker).

Nærmere oplysninger om denne ordning fås på kontoret.

Ledsagerordning

Serviceloven giver mulighed for at få 15 timers ledsagelse pr. måned. De fleste af
Jonstrupvangs beboere er med i ordningen. Det er din handlekommune, der
bevilger ordningen efter nogle bestemte kriterier. Hos forstanderen kan du få
meget mere at vide om ledsagerordningen, ligesom du kan få et
ansøgningsskema.

Ferieregler

Alle beboere på vil hvert år få tilbud om at deltage i en gruppeferie
af 4-5 dages varighed. Jonstrupvang betaler for leje af hytte og medarbejdernes
løn. Beboerne betaler alle øvrige udgifter.

Alle beboere har mulighed for at melde sig til en af de fælles ture, som vi arrangerer. Det kan f.eks. være 

 • Norgestur om vinteren
 • Sejltur 
 • Sydtur om sommeren
Vi søger legater til at betale personalets rejse og opholdsudgifter, så beboerne betaler kun egen rejse.

Forholdsregler ved sygdom

Alle får ind i mellem en forkølelse, influenza, infektion eller lignende. Vi ved, at
det er meget nemt at give disse sygdomme videre til andre, da virus og bakterier
hurtigt spredes.

For at forebygge smitte har vi derfor besluttet, at beboere, der har influenza, forkølelse eller andet, skal blive i deres lejligheder. Daghjemsbrugerne skal blive
hjemme. 

Gruppemøder

Hver bogruppe holder møde en gang om ugen eller hver anden uge. På mødet
deltager beboere og personale. Her kan I drøfte de emner, som I synes er vigtige
for jer. Alt kan drøftes. Det kunne være planlægning af gruppens ferie i et
sommerhus, byture, turen i den kommende sommerferie, en
fødselsdagsfest eller noget om, hvordan du/I har det med at bo på Jonstrupvang.

En gang om måneden kommer der en repræsentant, der fortæller nyt fra brugerrådet.

Handleplansmøder

En gang om året afholdes handleplansmøde, hvor vi taler om dig og dit liv
på Jonstrupvang. På mødet drøfter vi bl.a.

 • Hvordan er det gået siden sidste handleplansmøde?
 • Hvad får du tiden til at gå med?
 • Hvad har du af ønsker og mål for det kommende år?
 • Hvad modtager du af behandling?
 • Hvad modtager du af hjælp?
Din sagsbehandler indbydes til handleplansmødet. Afdelingslederen, din
kontaktperson og forstanderen deltager altid.

Der deltager terapeuter for de beboere, der benytter terapien.
Derudover er du velkommen til at indbyde de personer, du har lyst til.

Cafe

Caféen har åben fra kl. 7.00-19.00.

Vi tilbyder beboere og brugere alsidig veltilberedt kost, og der er uddannet
personale, som også vejleder og tilbereder diætkost.

Beboerne har medindflydelse på planlægning af menuerne og har daglig kontakt
med køkkenpersonalet.

I weekenderne tilbyder vi brunch fra kl. 10.00-13.00 og varm mad om aftenen.
Beboerfødselsdage gør vi meget ud af. Beboerne kommer selv ud i køkkenet og
bestemmer, hvornår fødselsdagen skal holdes, hvem der skal med, og hvad der
skal spises.

I løbet af året holder vi temauger med fremmedartet mad. Der er også mange
traditioner for at deltage i f.eks. idrætsdag, Skt. Hansaften, Mortensaften og en
nytårsfest.

Beboere og brugere har mulighed for at invitere pårørende og gæster til at spise i
caféen.

Framelding af kost

Du skal selv afmelde måltiderne i køkkenet. Du kan afmelde et enkelt måltid eller
hele dagen. Den eneste betingelse er, at frameldingen sker med 3 dages varsel.
I særlige tilfælde kan forstanderen give dispensation for 3-dagsreglen.

Bibliotek

Du kan tilmelde dig ordningen ”Bogen kommer” på Værløse bibliotek, hvis du har
problemer med at komme på biblioteket.

Pedellen - ordning af praktiske ting

Mange små praktiske ting, som den enkelte beboer ikke kan klare, ordnes af
vores 2 pedeller. De kan klare (næsten) alt.
Er der noget, du vil have lavet eller noget, der er gået i stykker? Fortæl det til
personalet i din gruppe, så vil de give beskeden videre til pedellerne.

Bankordning

Du og husets andre beboere tilbydes en ordning, hvor jeres pension indsættes på
en bankbog, som opbevares i Jonstrupvangs pengeskab. Du kan få udleveret din
bankbog når du vil, eller du kan bede om, at der hæves penge på bankbogen. Du
kan selvfølgelig også selv opbevare din bankbog.

Der er bankdag hver torsdag. Der kan afleveres hæveseddel på kontoret indtil
tirsdag kl. 14.00.

Hvis det er svært for dig at overskue din økonomi, kan du få hjælp af din
kontaktperson.

Forsikringer

Hvis du ikke allerede har en forsikring, opfordres du til at tegne en ansvars- og
indboforsikring.

Pension og betaling for husleje m.m.

Alle beboere på Jonstrupvang får udbetalt pension.

Ifølge servicelovens intentioner skal beboerne have sine penge, hvor de bor.
Vi ved dog godt, at det kan være svært at overskue pengesager, og tilbyder derfor
at hjælpe dig med at administrere disse, hvis du ønsker det.

Vi har regler for, hvordan personalet skal hjælpe dig med at administrere din
økonomi, så der aldrig kan stilles spørgsmål ved personalets hæderlighed. Disse
regler kan du få ved at henvende dig til forstanderen.

Af din pension skal du betale for husleje, kost, lys, varme, rengøring og tøjvask.
Betalingen kan foregå automatisk, hvis du tilmelder dig betalingsservice.
PBS sender dig så en månedlig opgørelse, hvor du kan se, hvad du har betalt for.

Busser på Jonstrupvang

Jonstrupvang har 3 busser. I busserne har du mulighed for at blive kørt til
aktiviteter udenfor huset. Du kan eksempelvis blive kørt til læge/tandlæge,
indkøbsture, gruppeudflugter og ferieture, hvor du dog selv skal betale for færge
og broafgift.

Jonstrupvangs busser kan ikke lånes ud eller benyttes som erstatning for FLEX
trafik. Busserne kan heller ikke benyttes i forbindelse med ledsagerordningen.

Læge og speciallæge

Beboerne har deres egen læge i henhold til sygesikringens regler.

Alle beboere får tilbud om at blive konsulteret af speciallæge mindst 1 gang om
året. Lægen hedder Henning Hørlyk og kommer til Jonstrupvang en gang om
måneden, undtagen i ferierne.

Det er beboeren selv der bestemmer hvad der skal tales med lægen om, og det er
beboeren alene der bestemmer hvem der skal være med til konsultationen.
Ved konsultationen vil lægen, beboeren selv og evt. pårørende være til stede.
Derudover kan også kontaktpersonen, en fysioterapeut, og ergoterapeuten eller
andre relevante personer være til stede.

Tandlæge

Beboerne er tilknyttet almindelig tandlægeordning, og kommer derfor til tandlæge
hvert halve år eller efter behov.

Fodterapeut

En gang om måneden kommer der en fodterapeut på Jonstrupvang for at
behandle beboernes fødder. Du bestemmer selv, om du vil benytte dig af
tilbuddet, eller evt. benytte en anden fodterapeut. Uanset hvilken fodterapeut du
vil benytte, skal du selv betale for behandlingen.

Fester

Vi har mange fester og arrangementer for beboere, daghjemsbrugere og
medarbejdere. Vi er altid glade for gode ideer og forslag til festlige arrangementer.
Beboerne kan holde fester/sammenkomster på Jonstrupvang, hvor det er
beboeren, der inviterer sine gæster – som ikke nødvendigvis skal være
Jonstrupvang beboere og/eller personale. Det forudsætter dog

 • At festen eller sammenkomsten forud (og i god tid) er aftalt med personalet
 • At køkkenet har tid og mulighed til at tilberede maden – hvis dette ønskes. Køkkenet har ret til at sige nej til at tilberede maden, hvis det ikke kan indpasses i køkkenets andre arbejdsopgaver. Sædvanligvis vil et ”nej” blive fulgt af et ”kan vi finde en anden dag - et andet tidspunkt eller en nemmere menu”
 • At det ønskede lokale er ledigt
Det skal bemærkes, at det personale der er på arbejde, ikke kan eller skal yde
nogen form for hjælp til festen eller til festdeltagerne.

Beboer/bruger og personalefester

Mindst et par gange årligt har vi en større fest for beboere, daghjemsbrugere og
personalet. 

Vi har en lang række gode traditioner - arrangementer, som holdes år efter år.
Du kan se alle årets arrangementer på opslagstavlen, der hænger på gangen,
inden du kommer ind i cafeen.

Klubber

Der er mulighed for at gå i aftenklubben LAVUK, som holder åbent mandag til
fredag kl. 19.00 - 23.00. Yderligere oplysninger om klubben fås af personalet i din
bogruppe - som også vil hjælpe dig, hvis du leder efter andre klubber eller
foreninger. 

Kunstudstillinger

Hver måned afholdes udstillinger med skiftende kunstnere. Alle, der har lyst til at
udstille egne værker, kan henvende sig til Jonstrupvang for at reservere en
måned. Til alle udstillinger, som normalt er salgsudstillinger, er der fri entré.


Redaktør