Udvalg, grupper og ressourcepersoner

For medaarbejdere: 

Arbejdsmiljøgruppe: Kamagers Arbejdsmiljøgruppe skal sikre, at det er sundt og sikkert at arbejde på Kamager, både fysisk og psykisk. Medlemmer: Forstander (arbejdsmiljøleder), to valgte arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentant fra SL eller FOA og arbejdsmiljøkoordinator.

Koordineringsgruppe: En fra hvert team har gennem denne gruppe ansvar for at sikre den nødvendige koordinering, formidling og drøftelse på tværs af huset. Dette er centralt, da alle teams hjælper og videndeler med hinanden ved behov. 

Medarbejderudvalg (MED): MED-udvalget skal sikre, at medarbejdere inddrages i beslutninger vedrørende Kamagers praksis som bosted,  arbejdsplads og organisation. Enhver medarbejder kan henvende sig til udvalget (via sin MED-repræsentant) med et emne, der vedrører arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejde og arbejdsmiljø. Medlemmer: Forstander (fmd.), personaleleder, arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentanter fra hhv. SL (næstfmd.) og FOA samt en repræsentant fra hvert team, der ikke allerede er repræsenteret.​​​

Tjenesteplangruppe: Gruppen sikrer videndeling, drøftelse og forskellige tiltag relateret til arbejdet omkring tjenesteplanlægning.

Kursus- og uddannelseskoordinator

Praktikansvarlig

Ergonomivejledere

​VISO ambassadører

Beboerrelaterede:

Pædagogisk plan gruppe: Gruppen drøfter løbende koncept og kvalitet i Kamagers procedure og skabelon for individuelle pædagogiske planer. Gruppen varetager også oplæring og sparring med kolleger i udarbejdelse af planerne. 

Social- og sundhedsassistent gruppe (SOSU): ​SoSu-gruppen sammenfatter viden og erfaringer fra Kamagers social- og sundhedsassistenter og udarbejder fælles retningslinjer, så alle medarbejdere følger de samme procedurer omkring f.eks. medicinhåndtering, lægekontakt og samarbejde med apotek.

Sundheds- og trivelgruppe: Gruppen drøfter beboernes kost og motion. Gruppen består af en medarbejder fra hver team og en medarbejder fra køkkenet.

IKT vejledere: Hvert pædagogisk team på Kamager har en IKT vejleder, der faciliterer beboeres mulighed for at anvende IT i deres hverdag, der kan bidrage til øget selvstændighed og tryghed for beboerne. Alle beboere kan blandt på touch skærme på væggene se dagens menu, nye medarbejdere, hvem der er på arbejde, osv. De får også hjælp til at bruge deres Ipads til eks. at tage billeder.  Derudover har vi mulighed for at trække på eksterne IT-ambassadører, der har viden om og interesse for anvendelsen af teknologi sammen med mennesker med handicap, og som kan støtte og rådgive f.eks.​​ bosteder, bofællesskaber og dagtilbud til mennesker med handicap i at bruge teknologi.

Seksualvejledere

Kommunikation (herunder Tegn-Til-Tale)