Vejledning for optikere

Kommunalreformen betyder, at kommunerne er myndighedshavere og skal træffe
afgørelse i samtlige ansøgninger om optik. Dette stiller højere krav til de oplysninger, der fremgår af ansøgningsskemaet. 

For alle ansøgninger gælder overordnet, at:

For at være berettiget til støtte til optiske hjælpemidler skal borgeren have et
væsentligt behov for optikken og blive mere selvhjulpen i dagligdagen.
Begrundelserne skal være fyldestgørende og forståelige, da de danner grundlag for
Kommunikationscentrets optikeres indstilling og kommunernes afgørelse. Dermed
bliver begrundelsens indhold og præcision afgørende for, om borgeren får bevilget sit hjælpemiddel af kommunen.

I henhold til hjælpemiddelbekendtgørelsen § 4 stk. 3 (Bekendtgørelse nr. 1432 af
23/12/2012) ydes der ikke hjælp til drift og vedligehold af hjælpemiddel.
Udskiftninger af f.eks. knækkede brillestænger, kontaktlinsevæsker og måned skift
hos optiker betragtes som vedligeholdelse.

BRILLER
Der er tilskud til den billigste af de bedst mulige optiske løsninger, som skal kunne leveres uden egenbetaling.

1. Fulde navn, adresse, cpr-nummer og opdateret telefonnummer.
2. Navn på øjenlæge og diagnose - evt. recept og øjenlægepapirer skal vedlægges
3. Hvilke hjælpemidler eller briller anvender kunden nu og hvad kan kunden med dem.
4. På hvilken måde kan kunden bedre klare sig med de nye briller (f.eks. bedre visus, blændes mindre etc.) Der skal medsendes en udredning af kundens syn: Hab. visus med hvilken korrektion – SBV med hvilken korrektion.
5. Hvad ansøges, hvad kan kunden se med brillen, og hvad kan der læses - det er vigtig at vide, hvad kunden kan med det ansøgte, som ikke var muligt tidligere.
6. Ved recept: Navn på øjenlæge, som har udmålt refraktion
Navn på optiker som har udmålt refraktion.
7. Kontrastsynet med og uden filtre – når det er relevant.
8. Synsfelt med donders, lysfølsomhed, og hvilket filter dæmper blændingen.
For kunder med lysfølsomhed skal der foreligge en filterafprøvning forud for ansøgning om filterbriller. Når der ansøges om medicinske filterglas, skal det opgives, om det er kontrastfremmende glas eller dæmpning af lysfølsomhed. Der gives ikke tilskud til almindelig fototrope glas uden filter-bundfarve.
9. Noter om kunden betaler noget for hjælpemidlet selv - Der er tilskud til den billigste af de bedst mulige optiske løsninger, som skal kunne leveres uden egenbetaling.
10. Dato og underskrift fra kunden.
11. Opgiv mærke på stel og hvilken glastype inkl. behandling.
Hvis der ansøges om standard produkter, følg tabellen i leverandøraftalen
Hvis der ansøges om Specialstel eller glas, opgiv mærke og type samt indkøbspris ex. moms i venstre felt, og indkøbspris + 50 % +moms i højre felt
12. Hvis der ansøges om mere end en brille - samme som pkt. 11.
13. Der kan ansøges om ekstra tid i de tilfælde, hvor der ansøges om specielle hjælpemidler, som tager meget lang tid at udmåle, eller producere (f.eks. fugtkammer briller)
14. Begrundelse for, hvorfor der ikke ansøges om bedste og billigste løsning eller specialglas og specialstel.
15. Stempel, cvr nummer eller p-nummer og optikers navn. 

KONTAKTLINSER
Der er tilskud til den billigste af de bedst mulige optiske løsninger, som skal kunne leveres uden egenbetaling.

1. Fulde navn, adresse, cpr-nummer og opdateret telefonnummer.
2. Navn på øjenlæge og diagnose - evt. recept og øjenlægepapirer skal vedlægges.
3. Hvorfor skal der ansøges om linser (eks. linse knækket, linser slidte, 12 mdr. siden sidste skift etc.)
4. Hvilken type, hård blød fuld specifikation på linsen og aktuelt skiftinterval.
5. Navn på linseoptiker, som har udført tilpasning eller efterkontrol.
6. Kontrastsynet med og uden filtre - lysfølsomhed, og hvilket filter der evt. dæmper blændingen – nedsætter kontaktlinserne kontrastsynet.
7. Dato og underskrift fra kunden.
8. K-mål, krumning, diameter og visus med kontaktlinserne.
husk at notere prøvelinser Visus med SBV (glas) og bedste visus med kontaktlinsen skal opgives.
9. Special tilpasning ved keratoconus, irregulære hornhinder, og diafragma linser. Resten er Standard tilpasning (også hårde kontaktlinser under pkt. 8, så kan der evt. søges ekstra tid hvis det er nødvendigt).
Der kan ansøges om ekstra stol tid, det skal begrundes og godkendes. En tlf. eller en sikker mail kan være måden at gøre det på.
10. Evt. bemærkninger eller forklaringer, som ikke fremgår i det ovenstående
11. Stempel, cvr nummer eller p-nummer og optikers navn.

SVAGSYNSOPTIK
Der er tilskud til den billigste af de bedst mulige optiske løsninger, som skal kunne leveres uden egenbetaling.
1. Fulde navn, adresse, cpr-nummer og opdateret telefonnummer.
.2. Navn på øjenlæge og diagnose - evt. recept og øjenlægepapirer skal vedlægges
3. Hvilke hjælpemidler (briller, lupper etc.) anvender kunden nu og hvad kan kunden med dem.
4. Hvad skal kunden anvende hjælpemidlet til (indkøb, læse post, gætte kryds og tværs etc.) og hvor ofte skal det anvendes (et hjælpemiddel, som ikke kan anvendes til almindeligt brug skal opfylde væsentlighedskriteriet, som kræver anvendelse flere gange om ugen)?
5. Hvad ansøges og hvad kan kunden se med brillen og hvad kan der læses – det er vigtigt at vide, hvad kunden kan med det ansøgte, som ikke var muligt tidligere. Nærvisus skal opgives i N-værdi eller M-notation.
6. Navn på øjenlæge eller optiker som har udmålt refraktion.
7. Udfald eller metamorphopsi på amsler grid kan forklare behov for forstørrende optik. Når visus er bedre end 6/18, kan der være tale om centrale scotomer, metamorphopsi eller huller i det centrale synsfelt, som gør det vanskeligt at se bogstaverne.
8. Kontrastsynet med og uden filtre – dårlig kontrast kan forklare behov for forstørrende optik. Der kan kun søges om kontrastfremmende glas til borgere med visus under 6/18. Der kan ikke søges kontrastfremmende filterbriller, med mindre der foreligger målbar forbedring af kontrasten, eller anden faglig begrundelse. Ved kontrastfremmende glas, skal kontrastsensitiviteten opgives.
Det skal anføres, på hvilken måde glassene hjælper, enten som en bedring af
kontrastevnen, f.eks. på Pelli Robson, colenbrander, eller som en målbar visusforbedring.
9. Synsfelt med donders, lysfølsomhed, og hvilket filter dæmper blænding - ved ansøgning om læsebrille, noter hvilken add. der er afprøvet i prøvebrillen, og hvilke lupper, der er afprøvet. 
10. Hvad kan kunden se med ansøgte læsebrille alene og kombineret med lup. Der skal være en forbedring i funktion, for at være berettiget til hjælpemidlet.
Kundens oplevelse ved læsning af tekst anføres: f.eks. ”bogstaverne hopper”, ”kan ikke samle bogstaverne til ord”, ”kan ikke samle ordene til en sætning”, ”bogstavet
forsvinder, når jeg ser på det”.
11. Noter om kunden betaler noget for hjælpemidlet selv - Der er tilskud til den billigste af de bedst mulige optiske løsninger, som skal kunne leveres uden egenbetaling.
12. Dato og underskrift fra kunden.
13. Stel og glas leveres til indkøb inkl. moms, montering 310 for to glas. Hvis kunden betaler noget selv, hvor meget egenbetaling - Der er tilskud til den billigste af de bedst mulige optiske løsninger, som skal kunne leveres uden egenbetaling.
14. Hvis der ansøges om mere end et hjælpemiddel – samme som 13.
15. Moms 25 %.
16. Noter hvorfor, der skal ansøges om noget ud over standard stel og glas.
17. Der er honorar for anvendt tid. Skal der ansøges om mere end synsundersøgelse, skal det begrundes. Genafprøvning, er hvis der blot afprøves en lup, eller andet, som ikke indebærer en fuld svagsynsudredning (det er beskrevet i leverandøraftalen, hvad den indeholder).
Husk honorar for recept fra kommunikationscentret.
17. Samlet sum, der ansøges.
18. Stempel, cvr nummer eller p-nummer og optikers navn. Redaktør