Vejledning til at ansøge om svagsynsoptik

Her kan du læse, hvordan felterne i ansøgningen skal udfyldes.
 1. Skriv ansøgerens fulde navn, adresse, cpr-nummer og opdateret telefonnummer.

 2. Skriv navnet på øjenlæge og diagnose.
  Evt. recept og øjenlægepapirer skal vedlægges.

 3. Angiv hvilke hjælpemidler (briller, lupper el.a.), der anvendes nu, og hvad ansøger kan med dem. Beskriv visus både afstand og nær.

 4. Notér, hvad ansøger skal anvende hjælpemidlet til (indkøb, læse post, gætte kryds og tværs etc.), og hvor ofte det skal anvendes.
  Et hjælpemiddel, som ikke kan anvendes til almindeligt brug skal opfylde væsentlighedskriteriet, som kræver anvendelse flere gange om ugen.

 5. Beskriv, hvad der søges om, og hvad ansøger kan se og læse med det, der søges om. Noter visus både på afstand og nær. Nærvisus skal opgives i N-værdi, punkt eller M-notation.
  Det er vigtigt at vide, hvad ansøger kan med det ansøgte, som ikke var muligt tidligere.

 6. Angiv om refraktionen er udmålt af en optiker eller en øjenlænge og skriv vedkommendes navn.

 7. Notér udfald eller metamorphopsi på amsler grid.
  Udfald eller metamorphopsi på amsler grid kan forklare behov for forstørrende optik. Når visus er bedre end 6/18, kan der være tale om centrale scotomer, metamorphopsi eller huller i det centrale synsfelt, som gør det vanskeligt at se bogstaverne.

 8. Skriv hvad kontrastsynet er med og uden filtre.
  Dårlig kontrast kan forklare behov for forstørrende optik. Der kan kun søges om kontrastfremmende afstandsglas til borgere med visus under 6/18. Der kan ikke søges kontrastfremmende filterbriller, med mindre der foreligger målbar forbedring af kontrasten, eller anden faglig begrundelse. Ved kontrastfremmende glas skal kontrastsensitiviteten opgives. Det skal anføres, på hvilken måde glassene hjælper, enten som en bedring af kontrastevnen, fx på Pelli Robson, colenbrander, eller som en målbar visusforbedring.

 9. Beskriv ansøgerens synsfelt i forhold til donders, lysfølsomhed, og hvilket filter, der dæmper blænding for ansøger med lysfølsomhed. Ved ansøgning om læsebrille, noter hvilken add. der er afprøvet i prøvebrillen, og hvilke lupper, der er afprøvet. 

 10. Beskriv hvad ansøger kan se med ansøgte læsebrille alene og kombineret med lup.
  Der skal være en forbedring i funktion for at være berettiget til hjælpemidlet. Ansøgers oplevelse ved læsning af tekst anføres: fx ”bogstaverne hopper”, ”kan ikke samle bogstaverne til ord”, ”kan ikke samle ordene til en sætning”, ”bogstavet forsvinder, når jeg ser på det”.

 11. Opgiv mærke på stel og hvilken glastype inkl. behandling, der søges om. 
  Stel og glas leveres til listepris inkl. moms. Listepris ex. moms noteres i venstre felt, og listepris inkl. moms i højre felt. Montering er pr. glas. Notér om kunden betaler noget for hjælpemidlet selv. Der er tilskud til den billigste af de bedst mulige optiske løsninger, som kan leveres uden egenbetaling.

 12. Udfyldes ligesom pkt. 11, hvis der ansøges om flere hjælpemidler.
  Alle felter skal i tilfælde heraf udfyldes under punkt 11 og 12.

 13. Skriv om der ansøges om lupper eller anden håndholdt optik.
  Udfyldes kun, hvis der ansøges om et hjælpemiddel af denne art.

 14. Skriv begrundelse for, hvorfor der ansøges om specialglas og specialstel (højtbrydende glas, kraftigere stel etc.) fremfor  standard stel og glas, hvis dette er tilfældet.

 15. Angiv om der søges om ekstra faglig undersøgelsestid, om der er tale om en genafprøvning.
  Genafprøvning er fx, når der blot afprøves en lup, eller andet, som ikke indebærer en fuld svagsynsudredning (det er beskrevet i leverandøraftalen). Der kan ansøges om ekstra tid i de tilfælde, hvor udmålingen tager længere tid end  forventeligt ved svagsynsudredninger. Dette kun ved uddybende begrundelse. Husk honorar for recept fra kommunikationscentret eller anden instans.

 16. Skriv, hvor meget der samlet set ansøges om inkl. moms (ex. evt egenbetaling).

 17. Udfyldes med optikerens navn, cvr-nummer og stempel.

 18. Notér om ansøger selv betaler noget for hjælpemidlet og hvad dette eventuelle beløb dækker af ønsker.
  Hjælpemidler skal kunne leveres uden egenbetaling. Ved egenbetaling skal årsagen opgives, og valg af dyrere produkter, både stel og glas, skal være ansøgers udtrykte ønske.

 19. Ansøger skal underskrive den udfyldte ansøgning og angive dato.Redaktør