Hvordan foregår et forløb på Kommunikationscentret efter hjernerystelse

​​Vil du have gavn af en indsats på Kommunikationscentret, og hvad skal indsatsen bestå af? Dette spørgsmål afklares under udredningssamtalen.

​K​ontakt os 

Hvis du oplever langtidsfølger efter hjerneryselse, er du velkommen til at kontakte os eller sende et ansøgningsskema. 

Vi kontakter dig herefter pr. telefon for at afklare omfanget af dine oplevede vanskeligheder i hverdagen. På den baggrund vurderer vi omfanget af udredningen i Kommunikationscentrets tværfaglige hjernerystelsesteam. Vi sender en ansøgning om et udredende forløb til kommunen/jobcentret, der skal tage stilling til ansøgningen, før vi fortsætter udredningen.

Udre​dning af dine vanskeligheder

Afhængigt af dine forudsætninger og øvrige omstændigheder kan udredningen omfatte:

  • indhentning af oplysninger fra regionens hospitaler og behandlingsklinikker, privatpraktiserende læge og speciallæge, sagsbehandlere, kommune/jobcentre samt andre involverede akter

  • vurdering af dine forudsætninger i forhold til aktiviteter og deltagelse i og uden for hjemmet.

  • afdækning af de kognitive vanskeligheders type og sværhedsgrad samt evnen til at kommunikere

  • undersøgelse, testning, screening, funktionsprøver og observationer.

  • ICF-baseret udredningssamtale med dig og/eller pårørende

  • vurdering af om du kan profitere af et tilbud om kompenserende specialundervisning eller anden foranstaltning

  • vurdering af om dine pårørende har behov for støtte og vejledning for at kunne støtte dig bedst muligt i den ændrede livssituation

  • beskrivelse af funktionsevne og funktionsnedsættelse i relation til dine vanskeligheder

  • beskrivelse af kompensationsmulighed

  • oplæg til foranstaltning til kommunen.

​Under det udredende forløb vurderer vi, om Kommunikationscentrets ydelser matcher din situation og udviklingspotentiale. Dette på baggrund af  interview, relevante test og observationer i samarbejde med dig og evt. pårørende.

Kommunen/jobcentret modtager herefter en udredningsrapport og et evt. oplæg til foranstaltninger med en faglig vurdering af, hvilken indsats du vil kunne profitere af.

Hvad kigger fagkonsul​​enterne efter?

Opto​​metrist

Optometristen kan afdække om du har samsynsproblemer og/eller andre synsvanskeligheder såsom lysfølsomhed. Optometristen undersøger om problemerne kan afhjælpes umiddelbart, eller om det kræver det et længer​​e undervisningsforløb? For at du kan opretholde en normal hverdag, er det nødvendigt, at dine øjnes styring samt evne til at stille skarpt, fungerer. Symptomer kan vise sig som sløret syn, kvalme, ondt i øjnene, hovedpine, dobbeltsyn, koncentrationsbesvær mv.

Hørekonsulent

Hvis det er relevant, kan hørekonsulenten spørge ind til gener som tinnitus og lydfølsomhed som følge af din hjernerystelse. Påvirker tinnitus og lydfølsomhed din hverdag i form af søvnproblemer, koncentrati​onsvanskeligheder, følelsesmæssig påvirkning, problemer i forhold til socialt samvær eller andet? Hørekonsulenten vurderer, om du har behov for afprøvning af hjælpemidler med henblik på lydstimulering.

Logopæd

Logopæden kan afdække om din evne til at kommunikere er påvirket af svækkede kognitive funktioner. Det kan være evnen til at tale/planlægge og have overblik over, hvad du vil sige. Det kan også handle om at forstå/opfatte/fastholde hvad andre siger, fastholde det du læser, udvælge hvad der er ​mest relevant samt at planlægge og have overblik ved skrivning af en tekst. Desuden kan talen være påvirket af åndedræt, stemmefunktion, udtrætning af og opspænding i talemuskulatur.

Neuropsykolog

Neuropsykologen kan afdække eventuelle gener som følge af kognitive vanskeligheder. Dette med øje for hvordan​​ vanskelighederne påvirker din hverdag, og om de hindrer din restitution. Udredningen vil give et helhedsindtryk af din situation og gener efter hjernerystelsen med udgangspunkt i din sygdomshistorie og eventuelle tidligere behandlingsforløb. Den vil indeholde en vurdering af, hvordan du overordnet set kan hjælpes videre på bedst mulig vis.

Et led i din samlede rehabilitering

Et eventuelt​ forløb på Kommunikationscentret er et led i din samlede rehabiliteringsproces. Vi lægger vægt på, at vor​es tilbud er koordineret med kommunens/jobcentrets øvrige indsats herunder sundhedsfaglige indsats. Vi indhenter oplysninger fra alle involverede aktører, således at vi på rette grundlag kan udrede og vurdere din sag samt foreslå relevant indsats.


Redaktør