​​

Hjernerystelse – et tilbud til dig, der har gener efter hjernerystelse

Et forløb på Kommunikationscentret bygger på vores tværfaglige erfaring og den nyeste viden om hjernerystelse.

Typiske senfølger efter hjernerystelse

 • smerter
 • svimmelhed
 • kvalme
 • træthed
 • øget stressbarhed
 • lydfølsomhed
 • lysfølsomhed
 • koncentrationsproblemer
 • nedsat hukommelse

Du kan også have problemer med:

 • at planlægge og organisere din hverdag
 • at formulere dig og deltage i samtaler
 • at læse og huske det, du har læst
 • at se på en skærm uden at få gener
 • at overskue komplekse situationer og handle hensigtsmæssigt
 • at være sammen med mange mennesker på en gang

Et skræddersyet forløb

Når vi tilrettelægger dit forløb på Kommunikationscentret, tager vi udgangspunkt i dit samlede symptombillede. Vi samarbejder desuden med din kommune og sørger for, at forløbet supplerer de øvrige tilbud, du måtte modtage i forbindelse med din skade.

Vi starter altid med en udredning, hvor vi indhenter journalnotater og andre relevante oplysninger om din skade. Vi taler med dig om dine fysiske og kognitive ressourcer og om, hvordan du udnytter dem bedst muligt i din restituering (helbredelsesproces). På den baggrund tilrettelægger vi et undervisningsforløb med de fagpersoner fra vores hjernerystelsesteam, som bedst vil kunne hjælpe dig på vej. 

Indsatsområder

Afhængigt af dine specifikke vanskeligheder og gener vil du blive mødt af relevante fagpersoner, fx neuropsykolog, logopæd, neurooptometrist, IKT-konsulent, hørekonsulent, synskonsulent, hypnoseterapeut, fysioterapeut og beskæftigelseskonsulent.    

Gennem forløbet kan du komme til at arbejde med nogle af følgende indsatsområder:

 • Tilrettelæggelse af hverdagen - hvordan du planlægger dine opgaver hensigtsmæssigt
 • Energiforvaltning - hvordan du undgår udtrætning
 • Hukommelse, koncentration og evnen til at planlægge – hvordan du styrker dine kognitive kompetencer
 • Kommunikation – hvordan du skaber de bedste betingelser for at læse, skrive og tale
 • Kroppen som redskab til restitution – hvordan du bruger vejrtrækning, visualisering og bevægelse til at berolige nervesystemets alarmberedskab
 • Syn – hvordan du genopretter dit samsyn (øjnenes måde at arbejde sammen på), og hvordan du afhjælper lysfølsomhed og gener i forbindelse med læsning og skærmarbejde
 • Hørelse – hvordan du håndterer lydfølsomhed og/eller tinnitus

Hvis det er relevant, vil vi præsentere dig for kompenserende muligheder, fx:

 • Kognitive hjælpemidler til at støtte planlægning og hukommelse
 • Hjælpemidler til at håndtere lydfølsomhed og/eller tinnitus
 • Filterbriller og hjælp til indstilling af lys og/eller kontraster på computer/tablet/mobil 

Pårørende

At du har svære gener efter hjernerystelsen påvirker naturligvis også dine nærmeste. Derfor kan din partner, dine børn eller en anden nær pårørende blive inviteret med i forløbet, hvis der er brug for det. Formålet er via rådgivning at finde nye hensigtsmæssige måder at håndtere hverdagen på sammen.

Tilbage til job eller studie

Når du er klar til at vende tilbage til job, praktik eller studie, kan vi vejlede om din optrapningsplan. Hvis dit jobcenter ønsker det, kan vi deltage i møder med arbejdsgiver, studievejleder eller rehabiliteringsteam.

Holdundervisning 

Et individuelt forløb kan suppleres med undervisning på mindre hold, som mødes to timer om ugen i ca. 6 uger. Gennem undervisningsforløbet bliver du klogere på hjernen og hele kroppens tilstand efter hjernerystelse. Du får mulighed for at udveksle erfaringer med andre i samme situation om de temaer, vi gennemgår på holdet.

Målet med holdundervisningen er at give hver enkelt deltager:

 • Indsigt i hvordan generne kan håndteres
 • Mulighed for optimal restitution
 • Evne til at mestre den ændrede livssituation
 • Støtte til en hensigtsmæssig jobstart eller fastholdelse i job

Efter endt forløb

Både de individuelle forløb og holdforløbet sigter mod, at du genvinder ressourcer til at genoptage din hverdag med job eller studie. Vi kan ikke garantere, at du bliver helt fri for gener, men efter forløbet vil du være bedre til at håndtere generne, så de ikke i samme omfang spænder ben for det liv, du gerne vil leve. 

 

 

 Søgeord: Postcommotionelt syndrom, PCS, post-commotionelt, post commotionelt, post-commotio syndrom, post-concussion syndrome, senfølger, langtidsfølger efter hjernerystelse

Redaktør