Specialskoleelever - specialpædagogisk bistand

Hvordan understøttes specialskoleeleven i undervisningen ved i videst muligt omfang ​at blive kompenseret for sine synsvanskeligheder?​​

Målgru​​ppe

Skoleelever fra børnehaveklasse til 10. klasse optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik, uanset skoletilbud. Elevernes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder.

I forbindelse med skolestart er der særligt behov for, at den specialrådgivning, som barnet, familien og institutionen har modtaget i daginstitutionen, overføres og fortsættes i skoleregi.  Andre situationer, som kræver øget indsats er fx skoleskift, nye visuelt vanskelige fag, overgange mellem skoletrin, afgangsprøver o.l.

Ydelsen er målrettet elever, lærere, pædagoger og andre professionelle.

For​​mål

Indsatsen skal understøtte skolens inkluderende indsats over for elever med synsnedsættelser, ved at sikre, at elevens synsmæssige vanskeligheder i undervisningssammenhænge kompenseres i videst muligt omfang. 

Indhol​d

I forbindelse med skolestart er der særligt behov for, at den specialrådgivning, som barnet, familien og institutionen har modtaget i daginstitutionen, overføres og fortsættes i skoleregi.  Andre situationer, som kræver øget indsats er fx skoleskift, nye visuelt vanskelige fag, overgange mellem skoletrin, afgangsprøver o.l.

Den specialpædagogiske bistand omfatter:

 • Rådgivning om pædagogiske og praktiske hensyn, som gør det muligt, at eleven med alvorlig synsnedsættelse får samme undervisningstilbud og udfordringer som de øvrige elever
 • Rådgivning om tilrettelæggelse af undervisningstilbud, som er tilpasset elevens forudsætninger
 • Rådgivning om anvendelsen af elevens optiske hjælpemidler, herunder CCTV i undervisningen
 • Rådgivning om særlige undervisningsmaterialer/instruktion i anvendelsen og vurdering af behov for undervisningshjælpemidler, først og fremmest synskompenserende teknologiske muligheder, samt ansøgning om samme
 • Vejledning til skolen om mulige støtteforanstaltninger, herunder støttetimer
 • Opfølgning på eventuel igangsat specialpædagogisk bistand
 • Opfølgning (programjustering m.m.) og videreudvikling af brug af særlige informationsteknologiske hjælpemidler
 • Rådgivning om levering af undervisningsmaterialer og fremstilling af individuelle undervisningshjælpemidler/-materialer, bl.a. fra Synscenter Refsnæs’ materialelaboratorium
 • Undervisning af enkelte/flere lærere/pædagoger i svagsyns-/blindepædagogiske foranstaltninger
 • Vejledning om kursusvirksomhed for eleverne på Synscenter Refsnæs
 • Rådgivning om mulige dispensationer ved afgangsprøver
 • Rådgivning om hensigtsmæssige fagvalg, grenvalg samt videre uddannelse
 • Videregivelse af specialrådgivningsindsats i overgangene mellem institution og skole
 • Deltagelse i teamsamarbejde med kommunale og institutionsansatte specialfunktioner omkring enkelte elever
 • Deltagelse i relevante møder
 • Rapportering
 • Kontakt til elevens hjem, lektiearbejdsplads i hjemmet, brug af undervisningsrelevante hjælpemidler i hjemmet m.v. 

Værd at vide

Den specialpædagogiske bistand omfatter alle fag og aktiviteter i skoleregi.

For specialskoleelever omfatter ydelsen rådgivning i fritidsordninger, såfremt der er tale om et helhedstilbud.

Belysningsopmåling af rumbelysning er ikke omfattet af denne ydelse.
Egentlig afprøvning af synskompenserende teknologiske undervisningsmidler er ikke omfattet af denne ydelse.

Kommunikationscentret tilbyder derudover specialundervisning og specialpædagogisk bistand inden for en række specialiserede områder, som er forudsætningen for, at elever med alvorlig synsnedsættelse får tilstrækkeligt udbytte af undervisningen:

 • mobility, ledsageteknik
 • ADL (almindelig daglig levevis)
 • anvendelse af specielle synskompenserende strategier, fx i forhold til mobiltelefoni.
Disse ydelser leveres til timetakst med udgangspunkt i antallet af undervisningstimer.

Der henvises i øvrigt til ydelser nr. 117 og 127: IKT-hjælpemidler iht. folkeskoleloven og lov om social service.
Redaktør