122.1-122.3

​Tilkøbsydelser: Specialrådgivning i henhold til lov om social service - blinde og svagsynede børn i alderen 0-7 år

Indholdsmæssigt indgår de samme elementer i ydelse 122.1, 122.2 og 122.3. 
Den differentierede pris afspejler forskelle i omfanget af rådgivningsbehov.

Målgruppe

Børn i aldersgruppen 0-7 år, optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik. Børnenes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder.

Ydelsen er målrettet forældre, dagpleje, daginstitutionspersonale og andre faggrupper.

Formål

Indsatsen skal sikre børnene en så normal opvækst og udvikling som muligt gennem specialrådgivning om kompenserende muligheder og strategier. 

Indhold

Observation af barnets funktionelle syn:
 • løbende udredning og afprøvning af det funktionelle syn i forhold til både dagligdags situationer og i forhold til barnets generelle og specifikke udvikling
 • observation af barnets synsmæssige adfærd, også i samspil med forældre og evt. søskende
 • observation i daginstitution/dagpleje af barnets synsmæssige adfærd inde og ude – samt i samspil med andre børn og voksne.

Afprøvning af/instruktion i brugen af synshjælpemidler og optiske hjælpemidler: 
 • opfølgning på optisk korrektion, først og fremmest barnets brug af udmålt brille-optik
 • lupper, lupbriller, CCTV, filterbriller
 • kikkerter og kikkertbriller (for at optimere orienteringsmuligheder)
 • opfølgning på synskompenserende teknologiske muligheder, herunder udvikling og tilpasning af teknologien, samt instruktion i brugen. 

Synsfaglig specialrådgivning til forældrene: 
 • omsætning af resultaterne af øjenlægeundersøgelser og observationer til praksis i hverdagen
 • opfølgning på optiske undersøgelser og optisk korrektion/ hjælpemidler
 • synshjælpemidler, der fremmer begrebsindlæring, sprogtilegnelse og generel nysgerrighed ift. omgivelserne
 • barnets udviklingsmuligheder relateret til synsnedsættelse, motorik og sansning
 • hensigtsmæssig indretning – herunder rådgivning om belysning og lydforhold
 • synskompenserende strategier og teknikker: ADL, herunder af- og påklædning, vask, hygiejne, spise- og måltidsteknik
 • mobility og ledsageteknik
 • lege, legetøj og legeredskaber (afprøvning og vurdering), inden- og udendørsaktiviteter
 • søskendeproblematikker ift. synsnedsættelse
 • muligheder for hjælp i forhold til sorg og krisereaktioner.

Specialrådgivning til pædagoger/dagplejer:
 • synsnedsættelsen og de pædagogiske konsekvenser, kompensationsmuligheder
 • opfølgning på optiske undersøgelser og optiske hjælpemidler
 • motorik, sansning og kompenserende strategier
 • synshjælpemidler
 • barnet med synsnedsættelsen ift. de andre børn samt udendørs færden m.v.
 • lege, legetøj og legeredskaber, inden- og udendørsaktiviteter, herunder gruppeaktiviteter
 • indretning, herunder rådgivning om og vurdering af belysning og lydforhold
 • kontinuerlig deltagelse og evt. udarbejdelse af oplæg/beskrivelser af synsstatus m.v. 

Rådgivning om behov og ønsker til daginstitutioner/dagpleje for det enkelte barn begrundet i de synsmæssige forhold samt synspædagogisk vejledning til den pædagogiske konsulent.

Lovgrundlag

Specialrådgivning til børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser ydes i henhold til Lov om Social Service § 11 stk. 7

Instruktion i brugen af hjælpemidler ansøges i henhold til lov om Social Service § 10 stk. 4. Hjælpemidler og forbrugsgoder ansøges i henhold til lov om Social Service §§ 112-113.

Værd at vide

Ansøgninger om specialoptiske ydelser vil blive behandlet som selvstændige ydelser. Børn og unge, optaget i Synsregistret har, indtil de er fyldt 18 år, adgang til specialoptiske ydelser, jf. forudsætningerne i lov om Social Service § 112 og hjælpemiddelbekendtgørelsen § 15 stk. 1, bilag 2.Redaktør