Blinde og svagsynede børn 0-7 år - spec.rådgivning

Hvordan sikres barnet en så normal opvækst og udvikling som muligt gennem specialrådgivning om kompenserende muligheder og strategier?​

​​​Målgruppe

Børn i aldersgruppen 0-7 år, optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik. Børnenes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder.

Ydelsen er målrettet forældre, dagpleje, daginstitutionspersonale og andre faggrupper.

Formå​l

Indsatsen skal sikre børnene en så normal opvækst og udvikling som muligt gennem specialrådgivning om kompenserende muligheder og strategier. 

Indho​​ld

Observation af barnets funktionelle syn:
 • løbende udredning og afprøvning af det funktionelle syn i forhold til både dagligdags situationer og i forhold til barnets generelle og specifikke udvikling
 • observation af barnets synsmæssige adfærd, også i samspil med forældre og evt. søskende
 • observation i daginstitution/dagpleje af barnets synsmæssige adfærd inde og ude – samt i samspil med andre børn og voksne.

Afprøvning af/instruktion i brugen af synshjælpemidler og optiske hjælpemidler: 
 • opfølgning på optisk korrektion, først og fremmest barnets brug af udmålt brille-optik
 • lupper, lupbriller, CCTV, filterbriller
 • kikkerter og kikkertbriller (for at optimere orienteringsmuligheder)
 • opfølgning på synskompenserende teknologiske muligheder, herunder udvikling og tilpasning af teknologien, samt instruktion i brugen. 

Synsfaglig specialrådgivning til forældrene: 
 • omsætning af resultaterne af øjenlægeundersøgelser og observationer til praksis i hverdagen
 • opfølgning på optiske undersøgelser og optisk korrektion/ hjælpemidler
 • synshjælpemidler, der fremmer begrebsindlæring, sprogtilegnelse og generel nysgerrighed ift. omgivelserne
 • barnets udviklingsmuligheder relateret til synsnedsættelse, motorik og sansning
 • hensigtsmæssig indretning – herunder rådgivning om belysning og lydforhold
 • synskompenserende strategier og teknikker: ADL, herunder af- og påklædning, vask, hygiejne, spise- og måltidsteknik
 • mobility og ledsageteknik
 • lege, legetøj og legeredskaber (afprøvning og vurdering), inden- og udendørsaktiviteter
 • søskendeproblematikker ift. synsnedsættelse
 • muligheder for hjælp i forhold til sorg og krisereaktioner.

Specialrådgivning til pædagoger/dagplejer:
 • synsnedsættelsen og de pædagogiske konsekvenser, kompensationsmuligheder
 • opfølgning på optiske undersøgelser og optiske hjælpemidler
 • motorik, sansning og kompenserende strategier
 • synshjælpemidler
 • barnet med synsnedsættelsen ift. de andre børn samt udendørs færden m.v.
 • lege, legetøj og legeredskaber, inden- og udendørsaktiviteter, herunder gruppeaktiviteter
 • indretning, herunder rådgivning om og vurdering af belysning og lydforhold
 • kontinuerlig deltagelse og evt. udarbejdelse af oplæg/beskrivelser af synsstatus m.v. 

Rådgivning om behov og ønsker til daginstitutioner/dagpleje for det enkelte barn begrundet i de synsmæssige forhold samt synspædagogisk vejledning til den pædagogiske konsulent.

Lovgru​ndlag

Specialrådgivning til børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser ydes i henhold til Lov om Social Service § 11 stk. 7

Instruktion i brugen af hjælpemidler ansøges i henhold til lov om Social Service § 10 stk. 4. Hjælpemidler og forbrugsgoder ansøges i henhold til lov om Social Service §§ 112-113.

Værd at vide

Ansøgninger om specialoptiske ydelser vil blive behandlet som selvstændige ydelser. Børn og unge, optaget i Synsregistret har, indtil de er fyldt 18 år, adgang til specialoptiske ydelser, jf. forudsætningerne i lov om Social Service § 112 og hjælpemiddelbekendtgørelsen § 15 stk. 1, bilag 2.Redaktør