Belysning som hjælpemiddel til børn og unge med synshandicap

Hvordan sikrer vi​, at barnet/den unge kan udnytte sit restsyn mest hensigtsmæssigt med korrekt belysning?

Lovgrund​​lag

Specialpædagogisk bistand til skolebørn med særlige behov i henhold til lov om folkeskolen § 3, stk. 2, § 4, stk. 1 samt § 20 stk. 2 
Specialrådgivning - Lov om social service § 11 stk. 7.
Afprøvning og instruktion i hjælpemidler/forbrugsgoder - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113.
Boligændringer - Lov om social service § 116.

Målgru​​ppe

Børn og unge, som har behov for en større udredning omkring belysningsmæssige kompensationsmuligheder, og som formodes at kunne opnå en væsentlig og nødvendig forbedring af det funktionelle syn, hvis der etableres specialtilpasset svagsynsbelysning. 

For​​mål

Indsatsen skal sikre, at barnet/den unge kan udnytte sit restsyn mest hensigtsmæssigt med korrekt belysning. Særligt tilpasset belysning kan have stor betydning for graden af selvhjulpenhed, for dét at kunne klare sig sikkert og for mulighederne for personlig og social udvikling.

Indho​​ld

Ved behov for større belysningsændringer, herunder nagelfast belysning, vil synskonsulenten altid inddrage kommunens hjælpemiddelteam/institutionens ledelse. Elektriker med speciale i svagsynsbelysning kan inddrages efter behov med kommunens og pårørendes samtykke. 

Ydelsen indeholder:

  • Sagsafklaring og udredning af konkret problemstilling og kompensationsbehov med udgangspunkt i øjenlægelige oplysninger, evt. optikervurdering og borgerens egne observationer.
  • Hjemmebesøg, herunder vurdering af eksisterende belysning og ændringsmuligheder. Fokus på andre beboeres behov.
  • Vurdering af, hvilke lysmæssige krav, der bør stilles til den konkrete løsning.
  • Afprøvning i hjemmet (forudsat at borger er i stand til at deltage i afprøvning). Udføres evt. i samarbejde med elektriker med speciale i svagsynsbelysning.
  • Indstilling til konkret løsningsforslag og begrundelse her for evt. vedlagt tilbud på egnet løsning ud fra princippet om bedst og billigst.

Synskonsulenten kan i samarbejde med den kommunale ergoterapeut ud fra væsentlighedskriteriet vurdere, om løsningen betragtes som hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligændring, hvis der er tale om belysning i hjemmet. Ved behov for belysning i institution inddrages institutions- og/eller skoleledelse, samt andre relevante samarbejdspartnere. 

Værd at v​ide

Da belysningsændringer ofte kan blive forholdsvis bekostelige, er det vigtigt, at det enkelte barns behov for belysning beskrives detaljeret og drøftes med de relevante implicerede samarbejdspartnere.

Generel rumbelysning er belysning, som lyser hele rummet op og bruges til orientering, men ofte ikke er kraftigt nok til nærarbejde. 

Punktbelysning/optikunderstøttende belysning er belysning, som rammer direkte på den ønskede arbejdsflade og anvendes til nærarbejde.

Barnet og familien forventes selv at sikre, at hjemmets belysning svarer til standard. 

God svagsynsbelysning kan etableres ved at være opmærksom på følgende faktorer: god lyskvalitet, den rette lux-værdi (dét lys, som kommer ud af lampen) og den rette luminans (dét lys, som kommer ind i øjet, dvs. det lys fra lampen, som reflekteres af omgivelserne), de rette farver/overflader i omgivelserne, ingen blænding – hverken direkte eller indirekte, flimmerfri armaturer, den rigtige lysfarve (individuelt fra person til person) og ikke for store luminansspring (spring i lysfordelingen). For store luminansspring vil ofte bevirke, at en svagsynet vil have vanskeligt ved at anvende synsresten, da øjets evne til adaptation (omstillingsevne ved ændring i lysforhold) ofte er betydelig nedsat hos en svagsynet person.Redaktør