832

​Kompenserende strategier

Lovgrundlag 

Lov om specialundervisning for voksne. 

Målgruppe 

Borgere med demens som har lettere, moderate og i visse tilfælde svære kommunikative og sproglige vanskeligheder, talevanskeligheder eller andre kognitive vanskeligheder (ICF grad 1 til 3). Det kan dreje sig om afasi, dysartri og/eller kognitive vanskeligheder som opmærksomhed og koncentration, hukommelse, opgaveløsning og planlægning, sygdomsindsigt, perception samt disse kognitive vanskeligheders indflydelse på kommunikationen. 

Formål 

Indsatsen skal med udgangspunkt i borgerens funktionsnedsættelse sikre, at borgeren får optimeret sine kommunikative funktioner, taleproduktion eller  kan anvende hensigtsmæssige kompenserende strategier i hverdagen og dermed øge graden af selvhjulpenhed.

Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de begrænsninger, han/hun oplever, og det tilstræbes, at strategierne automatiseres, mens der er læringspotentiale.

Pårørende og andre relevante personer skal have mulighed for at øge deres kendskab til og indsigt i vanskelighederne med kommunikation, kognition, sprog og taleproduktion samt vejledes i, hvordan de kan støtte den ramte i at anvende de opnåede strategier i dagligdagen. 

Indhold 

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes funktioner, færdigheder og behov og omhandler viden om funktionsnedsættelsens sværhedsgrad, symptomer og psykosociale følger. 

Undervisning, der styrker kommunikation, kan dreje sig om:

 • kommunikation med pårørende
 • sprogfunktioner
 • tekstlæsning, skrivning og talbehandling.
 • kompenserende kommunikationsstrategier i dagligdagen, herunder supplerende og/eller alternative måder at kommunikere på.
 • kropsholdning og arbejdsstillinger, vejrtrækning, muskelfunktion med henblik på at understøtte den kommunikative og kognitive indsats.
 • inddragelse af kompenserende hjælpemidler og standardteknologi, herunder betydningen af at kommunikere gennem brug af hjælpemidler.

Undervisning, der styrker andre kognitive vanskeligheder, kan dreje sig om: 

 • kompenserende strategier i forhold til opmærksomhed og hukommelse, struktur, planlægning og overblik i hverdagen.
 • initiativ, spontanitet og fleksibilitet i forbindelse med aktiviteter og deltagelse i hverdagen.
 • kognitiv træning gennem aktivitet og deltagelse.
 • inddragelse af kompenserende hjælpemidler og teknologi.

Herudover kan ydelsen omfatte: 

 • testning, funktionsprøver, observationer.
 • vurdering af eventuelle synsvanskeligheders betydning for funktionsniveau
 • syns-/hørerådgivning og undervisning
 • rådgivning og vejledning til pårørende og fagpersoner m.fl.

Værd at vide

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og stadiet af demenssygdommen og den samlede livssituation.

Det tværfaglige team inddrages efter behov.

Undervisning i eget hjem tilbydes, når fysiske og sociale hensyn gør det nødvendigt. Desuden kan undervisningen foregå i eget hjem, hvis pårørende skal inddrages. 

Ved ensartede problemstillinger kan der etableres små hold.
Redaktør