​Kompenserende strategier

Hvordan kan borger få optimeret sine kommunikative funktioner og taleproduktion, evt. vha.​ kompenserende strategier i hverdagen?

Lovgrundla​g 

Lov om specialundervisning for voksne. 

​​Målgruppe 

Borgere med demens som har lettere, moderate og i visse tilfælde svære kommunikative og sproglige vanskeligheder, talevanskeligheder eller andre kognitive vanskeligheder (ICF grad 1 til 3). Det kan dreje sig om afasi, dysartri og/eller kognitive vanskeligheder som opmærksomhed og koncentration, hukommelse, opgaveløsning og planlægning, sygdomsindsigt, perception samt disse kognitive vanskeligheders indflydelse på kommunikationen. 

​​Formål 

Indsatsen skal med udgangspunkt i borgerens funktionsnedsættelse sikre, at borgeren får optimeret sine kommunikative funktioner, taleproduktion eller  kan anvende hensigtsmæssige kompenserende strategier i hverdagen og dermed øge graden af selvhjulpenhed.

Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de begrænsninger, han/hun oplever, og det tilstræbes, at strategierne automatiseres, mens der er læringspotentiale.

Pårørende og andre relevante personer skal have mulighed for at øge deres kendskab til og indsigt i vanskelighederne med kommunikation, kognition, sprog og taleproduktion samt vejledes i, hvordan de kan støtte den ramte i at anvende de opnåede strategier i dagligdagen. 

​​​​Indhold 

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes funktioner, færdigheder og behov og omhandler viden om funktionsnedsættelsens sværhedsgrad, symptomer og psykosociale følger. 

Undervisning, der styrker kommunikation, kan dreje sig om:

 • kommunikation med pårørende

 • sprogfunktioner

 • tekstlæsning, skrivning og talbehandling.

 • kompenserende kommunikationsstrategier i dagligdagen, herunder supplerende og/eller alternative måder at kommunikere på.

 • kropsholdning og arbejdsstillinger, vejrtrækning, muskelfunktion med henblik på at understøtte den kommunikative og kognitive indsats.

 • inddragelse af kompenserende hjælpemidler og standardteknologi, herunder betydningen af at kommunikere gennem brug af hjælpemidler.


Undervisning, der styrker andre kognitive vanskeligheder, kan dreje sig om: 

 • kompenserende strategier i forhold til opmærksomhed og hukommelse, struktur, planlægning og overblik i hverdagen.

 • initiativ, spontanitet og fleksibilitet i forbindelse med aktiviteter og deltagelse i hverdagen.

 • kognitiv træning gennem aktivitet og deltagelse.

 • inddragelse af kompenserende hjælpemidler og teknologi.

Herudover kan ydelsen omfatte: 

 • testning, funktionsprøver, observationer.

 • vurdering af eventuelle synsvanskeligheders betydning for funktionsniveau

 • syns-/hørerådgivning og undervisning

 • rådgivning og vejledning til pårørende og fagpersoner m.fl.

Værd at ​vide

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og stadiet af demenssygdommen og den samlede livssituation.

Det tværfaglige team inddrages efter behov.

Undervisning i eget hjem tilbydes, når fysiske og sociale hensyn gør det nødvendigt. Desuden kan undervisningen foregå i eget hjem, hvis pårørende skal inddrages. 

Ved ensartede problemstillinger kan der etableres små hold.

Redaktør