Kommunikationsløsninger til voksne med Motor Neuron Sygdomme eller locked-in lignende tilstande

Hvordan kan kommunikationsmuligheder fastholdes i størst muligt omfang?​

Lovgrundlag

Specialrådgivning - Lov om social ser​​vice § 12.

H​​jælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113.

Målgruppe

Voksne med alvorlige​​ kommunikationsvanskeligheder som følge af ALS eller andre locked-in-lignende tilstande.

Formål

Indsatsen og kom​​munikationshjælpemidlet skal kompensere for massive kommunikative vanskeligheder, samt i det omfang det er muligt fastholde de talemæssige funktioner, således at borgeren aktivt kan deltage i kommunikationen i dagligdagen. 

Indhold

Indsatsen tilrettelægges med afsæt i borgerens forudsætninger og behov. Efter udredning af vanskelighedernes art og omfang tilbydes efter behov:

  • logopædisk rådgivning om stemmebrug
  • afprøvning af relevante kommunikationshjælpemidler, synshjælpemidler eller særlige telefoniløsninger
  • afprøvning af ikke-teknologiske løsninger, fx specielt tilpassede kommunikationstavler/bøger
  • afprøvning af betjeningsmuligheder - specialtastaturer og alternative mus, herunder integration af betjening af hjælpemiddel med betjening af kørestol
  • afprøvning af omverdenskontrol som en integreret del af en samlet kommunikationsløsning
  • afprøvning af hensigtsmæssig montering af hjælpemidlet på kørestol, arbejdsbord
  • rådgivning om kommunikative strategier til borger, pårørende og/eller andre primærpersoner
  • opsætning og individuel tilpasning af hjælpemidlet
  • instruktion til borger, pårørende og/eller andre primærpersoner i anvendelse af hjælpemidlet.


Redaktør