​​

Hjælpemidler afprøvning opsætning instruktion - børn

Hvordan kan barnet opnå øget selvhjulpenhed og selvbestemmelse ved at blive kompenseret for sine kognitive og/eller kommunikative vanskeligheder?

Lovgrund​lag 

Specialrådgivning - Lov om social service § 11 stk. 7

Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113

eller:

Specialpædagogisk bistand til førskolebørn iht. Lov om folkeskolen § 4 stk.1.

Specialpædagogisk bistand i henhold til lov om folkeskolen § 3 stk. 2, samt § 20 stk. 2. 

Der henvises til Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, nr. 693 af 20/6/2014, § 1 om specialpædagogisk bistands indhold.​

Målgrup​​​pe 

Børn med: 

  • kommunikationsvanskeligheder som følge af psykisk udviklingshæmning eller autisme

  • cerebral parese, der har behov for IT-baserede kommunikationshjælpemidler eller andre IT-baserede hjælpemidler

  • muskelsvind eller andre fysiske handicap

Målgruppen kan også omfatte forældre, lærere, pædagoger og andet relevant netværk. 

F​​ormål 

Indsatsen skal komp​​ensere for de kognitive og/eller kommunikative vanskeligheder og bidrage til øget selvhjulpenhed og selvbestemmelse. Herunder skal indsatsen sikre, at netværket kan medvirke til, at barnets hjælpemidler fungerer hensigtsmæssigt og stabilt. 

I​ndhold 

Efter en afdækning af vanskelighedernes karakter og omfang tilbydes: 

  • afprøvning af/opsætning af/instruktion i relevante hjælpemidler, fx hukommelseshjælpemidler, tidshjælpemidler, orienteringshjælpemidler, telefonløsninger 
  • afprøvning af/opsætning af/instruktion i af relevante kommunikationshjælpemidler, herunder både informationsteknologiske og specielt tilpassede kommunikationstavler/bøger 
  • afprøvning af/opsætning af/instruktion i af særlige telefoniløsninger 
  • afprøvning af/opsætning af/instruktion i af betjeningsmuligheder - kontakter, specialtastaturer og alternative mus, herunder integration af betjening af hjælpemiddel med betjening af kørestol. ​

V​ærd at vide 

Kommunikationscentret kan rådgive om og eventuelt bistå med anskaffelsen af hjælpemidlet. Hjælpemidlerne faktureres særskilt. 

Ved behov for instruktion i betjening og opsætning af hjælpemidler, indstilles der separat til dette i henhold til Lov om social service § 10 stk. 4 om instruktion i brug af hjælpemidler.


Redaktør