​​Udredende forløb inkl. indledende indsats

Hvad er det samlede symptombillede, herunder fysiske, kognitive, kommunikative eller emotionelle forandringer,​ efter hjernerystelsen/piskesmældet?

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Udredningen kan foretages i henhold til bekendtgørelsen om specialundervisning for voksne § 4 om afdækning (nr. 378 af 28. april 2006).

Specialrådgivning - lov om social service § 12 og § 102.

Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Målgruppe

Borgere som oplever langvarige følger efter hjernerystelse og/eller piskesmæld.  

Formål

Det udredende forløb skal bidrage til forståelse af det samlede symptombillede, herunder fysiske, kognitive, kommunikative eller emotionelle forandringer som følger efter hjernerystelse og piskesmæld. Forløbet tilrettelægges med udgangspunkt i en aktuel problemstilling, som defineres af borger. Det kan for eksempel dreje sig om: 

 • beskrivelse af aktuelle følger, barrierer samt bevarede evner og færdigheder
 • vurdering af sociale følgevirkninger, fx overvejelser om erhvervsevne eller uddannelsesmuligheder
 • opstilling af borgers individuelle mål

Indhold

Forløbet varetages af relevante faggrupper fra det tværfaglige team med specialviden om følger efter hjernerystelse og piskesmæld. Det faglige fokus afhænger af borgers specifikke vanskeligheder og kan indeholde: 

 • indhentning af relevante oplysninger, fx journaler, specialisterklæringer o.l.
 • anamneseoptagelse, herunder udredningssamtale med borger
 • samarbejde med andre relevante personer, som forventes at kunne bidrage med væsentlige oplysninger (pårørende, sagsbehandler, andre behandlere m.fl.
 • tværfaglig vurdering af borgeren
 • med udgangspunkt i borgerens samlede ressourcer og mål påbegyndes den intervention, som kan lette borgerens gener.
 • skriftlig afrapportering, konklusioner og anbefalinger ift. den grundlæggende problemstilling og borgers ønsker samt stillingtagen til det videre behov.

Værd at vide

 • Det tværfaglige team består af neuropsykolog, logopæd, hørekonsulent, IKT- konsulent, fysioterapeut, neurooptometrist og sagsbehandler

 • Ikke alle udredninger vil være tværfaglige. Relevansen vurderes i den enkelte sag.

 • Det er muligt at bede om en særskilt udredning, der kan supplere kommunens eget tilbud.

 • Efter behov kan der søges om en fuld neuropsykologisk undersøgelse af de kognitive funktioner for at afdække aktuelle følger og styrkesider.

 • Efter behov kan der søges om en nærmere logopædisk udredning af kognitive kommunikative funktioner for at afdække følger og styrkesider.
Søgeord: PCS, postcommotionelt syndrom
Redaktør