842

Beskæftigelsesrettet forløb – afklaring

Lovgrundlag 

Specialrådgivning - lov om social service § 12.

Hjælpemidler/forbrugsgoder, afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Målgruppe 

Borgere, som har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse/tilbagevenden på arbejdsmarkedet på grund af langvarige følger efter hjernerystelse og/eller piskesmæld.  

Formål 

At fremme borgerens arbejdsevne i forhold til konkret beskæftigelse. 

Indhold 

Vejledning og understøttende indsats målrettet borgerens konkrete virksomhedspraktik med henblik på evt. ansættelse. 

Beskrivelse af ressourcer, begrænsninger og skånehensyn til afklaring af job, sammenfattet i en statusrapport.

Indsatsen skal være med til at optimere restitution og arbejdsevne, styrke borgerens funktionsniveau, give redskaber til at mestre hjernerystelsessymptomer i forhold til en konkret arbejdsfunktion.

Forløbet vil typisk indeholde: 

 • etablering af virksomhedspraktik (midlertidigt suspenderet grundet Covid-19)
 • vejledning i forhold til gennemførsel af virksomhedspraktik
 • vejledning ift. optrapning i arbejdstid og opgavekompleksitet
 • strategier til struktur og planlægning af arbejdsopgaver
 • vejledning ift. planlægning af arbejdsdag og hensigtsmæssige pauser
 • vejledning omkring skånehensyn
 • vejledning i kognitive strategier, der kan anvendes i praktikken
 • rådgivning og vejledning i implementering og fastholdelse af indlærte strategier under praktikken
 • løbende samarbejde med praktikplads og sagsbehandlere
 • deltagelse på møder fx statusmøder og rehabiliteringsmøder
 • statusrapport, der beskriver ressourcer, begrænsninger og skånehensyn til afklaring af job. 

Værd at vide

Forløbet tilpasses den enkeltes ressourcer og begrænsninger.

Forløbet vil som oftest blive tilrettelagt med baggrund i en bred tværfaglig viden om borger fx fra IKT-konsulent, neuropsykolog, neurooptometrist, audiologopæd, hørekonsulent, fysioterapeut, synskonsulent. 

Ved ensartede problemstillinger kan der etableres små hold, der kan være med til at fremme den enkeltes udbytte gennem sparring og videndeling med andre i samme situation. Fokus for holdet vil være deltagernes oplevede vanskeligheder i deres aktuelle beskæftigelse/praktik.
Redaktør