511

Neuropsykologisk undersøgelse 

Lovgrundlag 

Lov om specialundervisning for voksne 
Den neuropsykologiske undersøgelse foretages i henhold til bekendtgørelsen om specialundervisning for voksne § 4 om afdækning (nr. 378 af 28. april 2006). 

Målgruppe 

Borgere, som har fået konstateret en erhvervet hjerneskade eller progredierende hjernesygdom.

Formål 

Den neuropsykologiske undersøgelse skal bidrage til forståelse af skadens eller sygdommens kognitive, personlighedsmæssige eller emotionelle følger.
Den tilrettelægges med udgangspunkt i en aktuel problemstilling, som defineres af rekvirenten. Det kan for eksempel dreje sig om: 

 • beskrivelse af aktuelle følger samt bevarede evner og færdigheder
 • vurdering af sociale følgevirkninger, fx overvejelser vedrørende erhvervsevne eller uddannelsesmuligheder
 • vurdering af prognose og behandlingsmuligheder
 • opstilling af plan for intervention
 • forløbsbeskrivelse – bedring, stabilisering eller forringelse i forhold til tidligere undersøgelser.

Indhold 

Undersøgelsen varetages af en psykolog med specialviden om, hvordan hjernens funktioner afspejles i tanker, følelser og handlinger, og kan blandt andet omfatte:
 
 • indhentning af relevante oplysninger for eksempel journaler, specialisterklæringer o. lign.
 • anamneseoptagelse, herunder udredningssamtale med borger og/eller pårørende 
 • samtale med andre relevante personer som forventes at kunne bidrage med væsentlige oplysninger (pårørende, sagsbehandler, andre behandlere med flere)
 • iagttagelse af borgerens ydre fremtoning og adfærd herunder kontaktevne, kooperation, sygdomsindsigt og følelsesmæssige reaktioner
 • neuropsykologisk testning, spørgeskemaer, ratingscales
 • skriftlig afrapportering af undersøgelsens resultater, konklusioner og anbefalinger i forhold til den grundlæggende problemstilling og rekvirentens ønsker
 • orientering til borgeren om undersøgelsens væsentligste resultater og anbefalinger.
Den neuropsykologiske undersøgelse danner baggrund for en beskrivelse af aktuelle følger og styrkesider, gennem undersøgelse af forskellige psykologiske funktioner. Med afsæt i problemstillingen, som rekvirenten ønsker belyst, undersøges og vurderes fx:

 • opfattelse af sanseindtryk (perception)
 • orientering i tid og sted
 • opmærksomhed, koncentration og mentalt tempo
 • indlæring og hukommelse
 • sprogfunktion
 • overblik, planlægning og problemløsning
 • evnen til abstraktion
 • personlighedstræk og følelsesmæssige forhold (sindsstemning, temperament, belastningstolerance, mestringsevne)
 • indsigt i egen situation, herunder sygdomserkendelse og forestillinger om fremtiden.
 Redaktør