​​

Neuropsykologisk undersøgelse

Hvordan kan vi bedst forstå og beskrive skadens eller sygdommens kognitive, personlighedsmæssige eller emotionelle følger?​

Lovg​rund​​lag 

Lov om specialundervisning for voksne 

Den neuropsykologiske undersøgelse foretages i henhold til bekendtgørelsen om specialundervisning for voksne § 4 om afdækning (nr. 378 af 28. april 2006). ​​​

Må​lgruppe 

Borgere, som har fået konstateret en erhvervet hjerneskade eller progredierende hjernesygdom.

​Form​ål 

Den neuropsykologiske undersøgelse skal bidrage til forståelse af skadens eller sygdommens kognitive, personlighedsmæssige eller emotionelle følger.

Den tilrettelægges med udgangspunkt i en aktuel problemstilling, som defineres af rekvirenten. Det kan for eksempel dreje sig om: 

 • beskrivelse af aktuelle følger samt bevarede evner og færdigheder

 • vurdering af sociale følgevirkninger, fx overvejelser vedrørende erhvervsevne eller uddannelsesmuligheder

 • vurdering af prognose og behandlingsmuligheder

 • opstilling af plan for intervention

 • forløbsbeskrivelse – bedring, stabilisering eller forringelse i forhold til tidligere undersøgelser.

Indh​old 

Undersøgelsen varetages af en psykolog med specialviden om, hvordan hjernens funktioner afspejles i tanker, følelser og handlinger, og kan blandt andet omfatte: 

 • indhentning af relevante oplysninger for eksempel journaler, specialisterklæringer o. lign.

 • anamneseoptagelse, herunder udredningssamtale med borger og/eller pårørende 

 • samtale med andre relevante personer som forventes at kunne bidrage med væsentlige oplysninger (pårørende, sagsbehandler, andre behandlere med flere)

 • iagttagelse af borgerens ydre fremtoning og adfærd herunder kontaktevne, kooperation, sygdomsindsigt og følelsesmæssige reaktioner

 • neuropsykologisk testning, spørgeskemaer, ratingscales

 • skriftlig afrapportering af undersøgelsens resultater, konklusioner og anbefalinger i forhold til den grundlæggende problemstilling og rekvirentens ønsker

 • orientering til borgeren om undersøgelsens væsentligste resultater og anbefalinger.

Den neuropsykologiske undersøgelse danner baggrund for en beskrivelse af aktuelle følger og styrkesider, gennem undersøgelse af forskellige psykologiske funktioner. Med afsæt i problemstillingen, som rekvirenten ønsker belyst, undersøges og vurderes fx:

 • opfattelse af sanseindtryk (perception)

 • orientering i tid og sted

 • opmærksomhed, koncentration og mentalt tempo

 • indlæring og hukommelse

 • sprogfunktion

 • overblik, planlægning og problemløsning

 • evnen til abstraktion

 • personlighedstræk og følelsesmæssige forhold (sindsstemning, temperament, belastningstolerance, mestringsevne)

 • indsigt i egen situation, herunder sygdomserkendelse og forestillinger om fremtiden.

 
Redaktør